REFERAT - Bestyrelsesmøde
Onsdag den 18. oktober 2017 kl. 17.00 - FMF Vestervej – på Broen

Til stede:
Thorkild Hansen, Erling Engelhardt,  Per Andersen, Søren Østergaard, Søren Høg, Calle Petersen, Hans-Jørgen Dybdal Andersen.
Suppleanter: Mette Albrechtsen og Bjarne Winther Hansen

Afbud fra:
Erling Engelhardt, Bjarne Winther Hansen og Mette Albrechtsen.

 1. Godkendelse af referat fra mødet den 17. maj 2017. 
  Godkendt uden bemærkninger

   
 2. Økonomi og medlemsstatus
  Erling Engelhardt oplyste, at der p.t. er 79 medlemmer, og 2 mere har meddelt tilmelding pr. 01.01.2018.
 1. Forslag om arbejdsgruppe til varetagelsen af den daglige drift/vedligehold af Havhaven.
  Calle Petersen orienterede om forslaget, som allerede er sat i værk. Der er p.t.11 tilmeldt ”arbejdsgruppen”, som tilstræber at mødes hver lørdag formiddag. Det betydet, at der nu arbejdes systematisk med pasning af havhaven, ligesom der er et godt socialt samvær.

   
 2. Opfølgning på planlagte/afholdte aktiviteter og arrangementer jfr. årskalender
  Status på igangværende lørdags- og torsdagsaktiviteter.

  Calle Petersen oplyste, at aktiviteterne nu er om lørdagen medmindre andet annonceres. Der er strømpede muslinger på line 4.1, 4.2 og 4.3 – forventes spiseklare til foråret.

  Line 1 med svenskerbånd har rimeligt påslag af spat med mulighed for høst til opfedning/strømpning til foråret. Line 2 og 3 er næsten tømt. En af dem skal fjernes. Edderfuglene er der men har ikke været et problem indtil nu. Lineankrene er i orden. Farvandsafmærkningen, NV bøje er bjærget på land og skal genudsættes. Calle Petersen organiserer, John Back reparerer, Knud Brodersen dykker ned til ankret, når bøjen snarest muligt, måske allerede på lørdag sættes på plads.
 1. Status på projekt edderfugleværn – er modulet på plads/bjærget? Drøftelse af afrapportering til Hedeselskabet og Friluftsrådet.
  Søren Østergaard konstaterede, at vi på baggrund af projektforløbet må konkludere, at det ikke virker som vi havde forestillet os. 
  Søren Ø. laver inden 22.11.2017 en kort rapport til Thorkild Hansen, som aflægger rapport til Hedeselskabet inden 31.12.2017.De bjærgede komponenter, herunder det ene net renses og forsøges anvendt.

   
 2. Opfølgning på Nationalparken/Havhavens forsøgs-hummerrev i Havhaven.
  Thorkild Hansen orienterede om status efter møde med Kristian Herget/Nationalparken. Besluttet at Per Andersen kontakter Kristian Herget m.h.p. effektuering af projektet med beskrivelse og ansøgning om tilladelser og økonomiske midler. Se også pkt. Eventuelt.
 1. ”Ungeprojekt”, produktionshøjskolen v. Tom Jespersen (Michael Moeslund udtrådt).
  Calle Petersen konkluderede, at vi ikke skal forvente, at de unge mennesker kommer i gang på trods af flere møder og aftaler.
 1. Besøgsaktivitet, Egå Gymnasium, Per Andersen, Kristian Herget.
  Muligheden står åben. Bolden ligger hos Gymnasiet og Kristian Herget.
 1. Flydeplatform/ bedre synliggørelse af havhaven på havnefronten samt ”spisekammer”.
  Bjarne W. Hansen, som er tovholder på opgaven, var ikke til stede, men havde fremsendt en kort rapport med opridsning af muligheder og problemer. Beslutning: vi dropper projektet og fastholder vores hidtidige praksis med ”spisekammer” ved kajkanten.
 1. Opfølgning på fællesspisninger i Det grænseløse Køkken – tovholder Erling Engelhardt.
  Drøftelse af Erlings forslag om at flytte aktiviteten til FMF, fortsat med Smags mad. Det Grænseløse Køkken er afviklet, men vores fællespisninger var en stor succes.

  Erling Engelhardt har oplyst, at SMAG/Jakob Vinkler – som ønsket af os - har tilbudt at rykke ud med sit køkken og servere havmad i Fiskerihavnens Maritime Foreningshus, foreløbig ultimo maj og juni 2018, indskrives i årsplanen. Vi leverer som hidtil selv muslinger og tang. Kr. 75 pr. person, vi leverer selv drikkevarer.
 1. Evaluering, Havnens Dag 10. juni, overordnet tovholder Calle Petersen. Tovholder: Christel Ebsen
   
 2. Evaluering, Havnefesten lørdag 8. juli 2017, overordnet tovholder Calle Petersen. Tovholder: Hans-Jørgen Dybdahl Andersen
   
 3. Evaluering, Kystkulturfestival 12. august, overordnet tovholder Calle Petersen. Tovholder: Lars Kejser Vinding
  De respektive tovholdere orienterede om aktiviteterne, som har været overskuelige med hensyn til arbejdsindsats og gennemført på en god og hyggelig måde med fornuftigt besøg, ligesom aktiviteterne har tilført ca. 6-7 nye medlemmer. Enighed om at Havhaven også fremover skal deltage aktivt i Havneevents. Særlig opmærksomhed på at vores aktiviteter skal synliggøres bedre - ”hænge sammen” med de øvrige aktiviteter under havnefest og Kystkulturfestival. Organiseringen med Calle Petersen som overordnet koordinator og udpegede tovholdere på selve aktiviteterne fungerer godt.
 1. Sejladsaktiviteter i 2017/2018
  Nuværende praksis videreføres uden faste sejladser og dermed med individuel sejlads efter behov. Foreningsbåden er i orden. Calle Petersen sørger for, at motoren serviceres professionelt når båden klargøres

   
 2. Østersaktiviteter 2017/2018
  Beslutning: Til foråret indkøbes/skaffes europæisk østers til udsætning i ”fælles spisekammer”/lanternenet til opfedning. Et langsigtet projekt forhåbentlig med spiseklare østers om 3-4 år. Konkretiseres på næste bestyrelsesmøde.
 1. Muslingeaktiviteter 2017/2018 
  Se pkt. 4 a – og fortsætte det gode arbejde med at passe dyrkning af muslinger.

   
 2. Tangaktiviteter 2017/2018
  Vi fortsætter med primært at sanke tang. Thorkild Hansen orienterede om, at vi forventer at udsætte tangkulturer, som skal indgå i Tang.nu  projektets dyrkningsforsøg.

   
 3. Opfølgning på hjemmesiden – medlemsdata, afholdte aktiviteter, nyheder m.v.

Søren Høg oplyste, at hjemmesiden er opdateret med medlemsdata. Beslutning: bestyrelsesreferater lægges fremover på hjemmesiden

 1. Drøftelse af muligt samarbejde med Kalø økologiske Landbrugsskole
  Thorkild Hansen orienterede om, at han har kontaktet og drøftet med forstander Morten Erbs muligheden for at indlede et samarbejde om elevers mulighed for deltagelse i havhaveaktiviteter. I første omgang skal Thorkild Hansen evt. aftale at give et indlæg for skolens elever. Derefter vurderer bestyrelse og forstander interesse, relevans og vilkår for evt. medlemskab.
 1. Orientering om Tang.nu projektet – efter statusmøde den 12. september på Mors
  Projektet forløber planmæssigt, og der rykkes godt på alle områder. Det er aftalt at afprøve dyrkning af formentlig sukkertang i Havhaven Ebeltoft Vig. Thorkild Hansen følger op på levering af podede tangliner. Thorkild Hansen har desuden deltaget i den årlige konference på Algecenter Danmark, Grenå den 12.10.2017 og bl.a. drøftet med formanden for Kerteminde Maritime Havhaver, Bernt Kjær Sørensen at besøge hinanden og udveksle erfaringer. I den anledning vil vi overveje at lave et årligt tangseminar med Ebeltoft som samlingssted. Muligheden drøftes nærmere på det kommende bestyrelsesmøde.
 1. Overordnet drøftelse af årskalender 2018, herunder generalforsamling 2018, form og indhold (evt. kombineret med et medlemsmøde for planlægning af kommende sæson) hvem er på valg, hvem modtager genvalg – evt. kandidater til nyvalg m.v.

  Årskalender: Thorkild Hansen laver udkast til det kommende bestyrelsesmøde.

  Generalforsamling: Afholdes lørdag den 3. marts 2018. Efter den ordinære generalforsamling afholdes medlemsmøde med bl.a. drøftelse af årskalender/oplæg til den kommende sæson. Generalforsamlingens form, herunder lokalitet afklares på bestyrelsesmødet 22.10.2017

  På valg er: Thorkild Hansen, Erling Engelhardt,Søren Østergaard, Søren Høg og suppleanter: Mette Albrechtsen og Bjarne Winther Hansen. Alle modtager genvalg.

   
 2. Drøftelse af behov for og udformning af informationsfolder
  Beslutning: Vi har behov for en lille informationsfolder, evt. indholdsmæssigt i stil med den som Foreningen Ålekvasen Rigmor benytter. Erling Engelhardt har tilbudt at lave et udkast og drøfter indholdet med Thorkild Hansen. Folderen skal være klar til generalforsamlingen.

 

 1. Eventuelt
  Søren Høg orienterer om muligheden for at ansøge om at renholde et stykke strand for kr. 25.000 - et initiativ som Syddjurs Kommune har taget. Søren Høg undersøger vilkårene nærmere og underretter bestyrelsen, hvorefter vi vurderer, om det er en opgave, vi kan og vil løfte.

  Muslingeskrab i Vigen blev drøftet. Der er argumenter både for og imod, men det korte af det lange er, at det foregår helt legalt og tilfører liv og aktivitet i havnen.

  Per Andersen opfordrede til at vi kommer i gang med miljøovervågning med registrering af saltindhold, temperatur og sigtbarhed et - element som også kan indgå i og understøtte projekt hummerrev. Per har lavet et skema til registrering. Beslutning: Miljøovervågning skal iværksættes. Tovholder skal udpeges og indkøb af målegrej besluttes på næste møde.

           Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 22. november 2017.

Ref. Thorkild Hansen
formand
19.10.2017

​------------------------

Bestyrelsen:
Formand: Thorkild Hansen
Næstformand: Søren Østergaard
Kasserer: Erling Engelhardt

Medlemmer: Per Andersen, Søren Høg, Calle Petersen, Hans-Jørgen Dybdal Andersen.Suppleanter: Mette Albrechtsen og Bjarne Winther Hansen

------------------------

Ansvarsområder og tovholdere
Medlemsinformation og presse: Thorkild Hansen: 4036 4739,
thoka@post10.tele.dk
Hjemmeside/webmaster: Søren Høg: 4020 6900,  sh@hb-production.dk
Sejlads og landfaciliteter: Calle Petersen: 2134 0024, callepetersen@gmail.com 
Havhavens daglige drift: Calle Petersen: 2134 0024,
callepetersen@gmail.com
Søfartsafmærkning og forankring: John Bak Jensen: 4017 7633,  john@backjensen.dk
Muslinger: Erling Engelhardt: 2099 3876, erling.engelhardt@gmail.com
Tang: Else Mølgaard, 86340346, elsemolg@gmail.com
Østers/hummer: Mette Albrechtsen: 2784 4010, mette@casa-jardin.dk
Havhavejægerne: Søren Østergaard: 2468 8692, soo@dsb.dk

Mødekalender 2017
Bestyrelsesmøder:

11. februar – konstituerende møde i forlængelse af generalforsamlingen
29. marts
17. maj
18. oktober

22. november

Generalforsamling:
Lørdag den 11. februar kl. 10.00

Medlemsmøder og arrangementer – samt tovholdere for arrangementer:
Faste aktiviteter:
21. april - Medlemsmøde med traktement
10. juni – Havnens Dag (Vild med Vand). Tovholder: Christel Ebsen 2462 6028,
ce@cebyfornyelse.dk
8. juli – Havnefest. Tovholder: Hans-Jørgen Dybdahl Andersen, 2421 1959, hans99@hotmail.dk
12. august – Kystkulturfestival. Tovholder: Lars Kejser Vinding, 2329 8055, lk@vindingservice.dk
21. juni, 16. august og 27. september – Fællesspisninger i Det Grænseløse Køkken. Tovholder: Erling Engelhardt, 2099 3876, erling.engelhardt@gmail.com

Øvrige arrangementer/aktiviteter
10. 
juni – tangarrangement ved Else Mølgaard
06. august - havhavedag

Opdateret 19.10.2017, Thorkild Hansen