Bestyrelsens/formandens beretning.
2015 var Foreningens 5. leveår og 3. år med drift af Havhaven. I årets løb har bestyrelsen afholdt 5 bestyrelsesmøder og generalforsamling i april. Desuden har der været en livlig aktivitet med praktiske opgaver og arrangementer.

Vi har arbejdet målrettet med at få driften til at fungere bedre, bl.a. med udgangspunkt i de erfaringer vi har gjort i tidligere år. Den vigtigste ændring var, at driften af Havhaven, som blev omlagt fra egne haver til fællesdrift med mulighed for, at alle nu kunne være med på vandet og bedre passe Havhaven.

Der var dog 3 medlemmer som valgte at beholde egne haver. Det er de tre første haver, altså 15 meter af den østlige del af line 1. De er mærket med navn. Der tilbydes ikke længere egne haver.

Det hele lykkedes ganske godt for os det meste af 2015 – ikke mindst fra naturens side - med påslag af lokal spat og rigtig mange fine muslinger i god vækst. Det lykkedes faktisk så godt, at vi i eftersommeren måtte sætte flere blåser på og afkorte liner for at holde de mange tusinde muslinger flydende. Alle medlemmer, som var aktive hen over sommeren, høstede muslinger og det tegnede til rekordhøst indtil hen i september måned. Da kom store flokke af edderfugle og tog for sig af retterne. De spiste næsten alle vores muslinger i løbet af meget kort tid. Edderfuglene vender jeg tilbage til senere.

Som nævnt har der været rigtig mange medlemsaktiviteter – omkring 25 forskellige aktiviteter blev gennemført i løbet af året foruden alle de faste sejladser. Arbejdsgrupperne ”Sejlads/lokale”, ”Tang”, ”Muslinger” og ”Østers/hummer” har bidraget med forskellige initiativer, og vi har stor glæde af at være en del af Fiskerihavnens Maritime Foreningshus.

I februar var der ”tangbinderdag”, i marts og april skete der ikke meget. I maj og juni mødtes vi til flere havhavedage og torsdagsaftner og arbejdede med grej både på land og ude i Havhaven, ligesom der blev arrangeret en udflugt til Dansk Skaldyrscenter på Mors.

Vi deltog i Fiskerihavnsfesten den 4. juli, og havde besøg af Fjordhaverne og Kerteminde Maritime haver. I juli, august og september var der mange aktiviteter, med desværre drillede vejret os en del. 
Lørdagssejladserne var tilrettelagt af Calle fra uge 14 til uge 44. Sejladserne har været og vil altid være den vigtigste og gennemgående aktivitet som grundlag for at få noget ud af Havhaven.

En del af jer har benyttet muligheden for at komme i tur i Havhaven, men langt fra så mange, som vi havde forventet. Der har faktisk været ledige pladser på flere af de gennemførte sejladser. En medvirkende årsag er sikkert, at vejrguderne ikke har været os venligt stemt. Det har ganske enkelt været en elendig sommer for os havhavefolk. Sejladsgruppens bådførere, med Calle i spidsen, har dog gjort, hvad de kunne for at gennemføre planlagte sejladser, men vedvarende, kraftig blæst og regnvejr har medført mange aflysninger.

Jer, der har været med ude at passe Havhaven, har til gengæld fået godt med muslinger på bordet. Der har også været mulighed for at hente muslinger ved kajkanten for medlemmer, som ikke lige selv havde mulighed for at komme med ud.

I august 2015 tegnede årets høst og dermed også udsigten for et godt udbytte i 2016 fantastisk godt. Der var masser af muslinger, som var ved at nå en passende størrelse. Men så fik vi igen en længere periode med regn og stærk vind, hvor vi ikke kunne arbejde i Havhaven. Derfor opdagede vi først midt i september måned, at Havhaven havde været hjemsøgt af edderfugle, som tog godt for sig af muslingerne. Vi mener desuden, at det oprørte hav har rystet klumper af muslinger løse, så de er faldet af linen. For at sikre spiseklare muslinger til foråret 2016 valgte vi derfor at købe et parti strømpede muslinger, som blev sat ud medio september. Vi satte også et antal liner ud podet med sukketang. De ret store, strømpede muslinger – ca. 800 kg - åd edderfuglene desværre i løbet af kort tid.

Vi mener også, at Havhaven blev hjemsøgt af de sæler, som vi ved opholdt sig i Vigen i 2015. Vi kunne se, at der ligefrem var muslinger, der var taget en bid af, og det kan edderfuglene ikke. De sluger muslingerne hele. Desværre gik størsteparten af vores store muslinger altså tabt, men der er heldigvis stadig lidt muslinger på linerne, og det er muligt at hente et måltid. Tangen udviklede sig heldigvis fint, så der kan høstes tang i 2016.

Det forgangne år har budt på mange gode oplevelser men også på en del udfordringer. Bestyrelsen må endnu engang erkende, at naturens luner gør det sværere at drive Havhaven, end vi troede, da vi gik i gang. Men på trods af stormene har vi heldigvis undgået haveri af hovedliner i 2015. Vi har blot to løsrevne afmærkningsbøjer, som vi skal have sat på plads.

I har sikkert hørt, at vi fik stjålet en del af motoren til foreningsbåden sidst på efteråret. Det var rigtig træls og gav en masse arbejde og udgifter, men problemet blev løst på en god måde. Vi lavede en god byttehandel og valgte en brugt motor med færre hestekræfter. Den fungerer fint og den lavere motorkraft betyder, at alle medlemmer nu må sejle med båden – der kræves ikke speedbådscertifikat. Desuden har Calle, Hans Jørgen, Niels og John renoveret båden og bygget et hejseværk, så det fremover er lettere at trække hovedlinerne op. Båden er for øvrigt blevet navngivet - og hedder nu "Edderfuglen”.

Edderfuglene er ubetinget vores største problem – et problem, som alle, der beskæftiger sig med muslinger, i stigende grad slås med. Flere muslingefarmere er endda gået fallit på grund af edderfuglenes store appetit på muslinger.
Derfor har vi arbejdet med at finde brugbare løsninger. Calle og Else har fremstillet en netpose, og det er planen at trække poser over linerne med muslinger på inden edderfuglene går løs på den nye avl. Sideløbende har Søren Østergaard sat gang i et forsøgsprojekt med at hegne linerne ind, og der er ansøgt om midler i Friluftsrådet til at gennemføre projektet. Vi håber meget, at der kommer et positivt svar i løbet af et par måneder.

Vi har løbende opsamlet erfaringer som kan forbedre driften. Vi retter nu grejet til, så vi ikke gentager fejlene fremover. Det gælder fx den type line, som vi anvender til blåser og de knob linerne bindes fast på blåser og hovedliner med. Vi monterer desuden tværpinde på svenskebåndene/droplinerne, som forhindrer at muslingerne i at falde af i kraftig vind eller når vi arbejder med linerne.

Det store projekt med Ebeltoft Oplevelsesrev i samarbejde med Nationalpark Mols bjerge og Syddjurs Kommune blev ikke til noget i første omgang, da Velux gav afslag på vores ansøgning. Til gengæld arbejdes der nu med et lille forsøgsrev – et hulrumsrev til hummer. Hvis det bliver til noget, betales anlægsudgiften på ca. 20.000 kr. af Nationalparken.

Der er forsat stor interesse for havhavekonceptet, og der dukker stadig nye projekter op. Vi er stærkt medvirkende til at udbrede kendskabet til havhaver, senest har jeg fx været hos Strib Sejlklub og holde foredrag. DR TV og TV 2OJ har henvendt sig flere gange for at lave et klip til regionalt og landsdækkende nyhedsudsendelser. Vi har haft et besøg planlagt, men aflyste det, fordi edderfuglene netop havde ribbet linerne for næsten alle muslingerne. Senest har vi lavet et interview med SPISETID, et blad som MENY uddeler til kunderne – artiklen bringes i bladet i næste u ge.

Hvad skal der ske i år?
Vi vil først og fremmest sørge for, at alle medlemmer får mulighed for at deltage i pasning af haven og opleve glæden ved at være havhavebruger. Vi er allerede i fuld gang og mødes i Foreningshuset på ”annoncerede” torsdagsaftner, og snart skal vi også på vandet. Calle har lavet planen for de faste sejladser, som foregår hver lørdag kl. 10 – hvis vejret tillader - foreløbig fra uge 8 til uge 25. Vi har også lavet planer for aktiviteter både til lands og til vands.

Hoveddaktiviteten er at klargøre og passe Havhaven og den opgave beder vi jer alle om at deltage i. Desuden er der lagt op til bl.a. fire fællesspisninger, ”Agnete og Havmaden”. Der bliver en aktivitet i forbindelse med ”Vild med Vand” sidst i maj, og vi vil også deltage i Fiskerihavnsfesten den 9. juli. Man kan læse om planerne på hjemmesiden og på opslag i foreningshuset, ligesom vi løbende sender information til jer pr. mail.

Vi forventer, at der vil være nogle spiseklare muslinger og sukkertang i Havhaven. Hvis det bliver nødvendigt – og det ser det ud til - vil vi sætte muslinger ud ”til opfedning”. Denne gang med beskyttelsesnet mod edderfuglene! Der planlægges en tanghøstdag i løbet af maj måned, hvor vi kan få noget sukkertang med hjem til tørring og senere brug i maden.

Vi håber, at det lykkes for Nationalparken og os at få lavet det lille forsøgsrev til hummer i løbet af året, og vi har besluttet, at Havhaven overgår til økologisk drift inden årets udgang. Der er nemlig udsigt til, at Mette Albrechtsens firma Organic Seaweed inden for et års tid får behov for at dyrke økologisk tang i Havhaven, og det er da også Mette, der står for den økologiske certificering.

Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne kraftigt opfordre jer til selv at tage ud i Havhaven og give et nap med pasningen. I skal blot huske at orientere jer om, hvad I skal lave før I sejler ud. Når I kommer hjem, skal I notere det, I har lavet, i logbogen.

Endelig vil jeg minde jer om, at vi har en fantastisk plads ved Havhaveskuret. Den er velegnet til fx. at lave spontan ”grillkomsammen” i forbindelse med aktiviteterne. Er det dårligt vejr, kan vi gå inden for i Foreningshuset. Der er rig lejlighed til at dyrke det sociale fællesskab og dele viden og erfaringer omkring Havhaven.

Jeg vil gerne takke jer for stor tålmodighed og engagement, selv når det er ”op ad bakke”. Jeg håber, at 2016 viser sig fra sin gode side for os havhavefolk. Med disse ord vil jeg afslutte beretningen.

Thorkild Hansen
Formand