Generalforsamling 2017

Afholdt lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i ”Aktivitetshuset”, Nørre Allé 4, 8400 Ebeltoft

Generalforsamlingen samlede 29 medlemmer. Fra bestyrelsen deltog Thorkild Hansen, Calle Petersen, Per Andersen, Søren Østergaard, Søren Høg, og Erling Engelhardt.

Jens Christensen og Mette Albrechtsen var forhindret og havde meldt afbud.

Formanden, Thorkild Hansen bød velkommen og bestyrelsen præsenterede sig. Herefter redegjorde han for mødets program med indlæg af Calle Petersen og Per Andersen efter den ordinære generalforsamling.

Generalforsamling

Referat

1. Valg af dirigent og referent.
På bestyrelsens forslag blev Martin Lauritzen valgt som dirigent og Erling Engelhardt som referent.

2. Bestyrelsens årsberetning.
Formanden rettede en stor tak til den afgående næstformand Jens Christensen, som desværre ikke havde mulighed for at være til stede. Uden Jens’ store, engagerede og uvurderlige indsats med etablering af havhavens fysiske anlæg, var havhaven ikke blevet til noget. Vi har lært meget af Jens gennem årene og ser frem til at møde ham i Havhaven, hvor han fremover, som menigt medlem, kan nyde frugterne af sin indsats.

Der blev ligeledes rettet en tak til Morten Hundahl, medstifter af Havhaven. Han udtrådte af arbejdsmæssige årsager af bestyrelsen i september.

Som tidligere kunne det berettes, at drift af Havhaven ikke er uden problemer. Dog får vi til stadighed løst nogle af dem og sikret en stadig mere stabil drift. Dog viser naturen at have store kræfter, som vi må forholde os til.

Det blev understreget at medlemmers aktive deltagelse er en forudsætning for gode resultater.

På Søren Østergaards initiativ er det forsøgsvis fremstillet og udsat prototype af edderfugleværn med støtte fra Friluftsrådet og Hedeselskabet.

Der har været problemer med de gule bøjer, søfartsafmærkningerne, som afgrænser vores territorium. De er nu på plads, John Back Jensen har stået for en ny og sikker forankring af bøjerne. Tålmodighed, vedholdenhed og engagement er stadig nøgleord for arbejdet i Havhaven.

Beretningen blev modtaget med bifald og godkendt af generalforsamlingen.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget.
Årsregnskabet for 2016 blev fremlagt med kommentarer til hovedposterne af kassereren Erling Engelhardt. 

I forbindelse med fremlæggelsen blev der redegjort for overforbruget på posten ”Grej, anskaffelse og vedligehold” i forhold til det budgetterede. Som det fremgår af beretningen, blev der brugt mange midler på etableringen af Edderfugleværn og forankring af afmærkningsbøjer. Finansieringen er muliggjort på baggrund af tildeling af midler fra Friluftsrådet på kr. 15.000 og fra Hedeselskabet på kr. 25.000, sidstnævnte er dog først kommet til udbetaling primo 2017.

Egenkapitalen udgjorde pr. 31/12 201 kr. 152.660,99, heraf er kr. 150.175,77 på den bundne sikringskonto (oprydning hvis/når foreningen ophører med sit virke). Altså kr. 2.485,22 til rådighed til foreningens arbejde.

Regnskabet er gennemgået af foreningens revisor, Ebbe Troelsen, som har godkendt regnskabet uden bemærkninger.

Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet.

Bestyrelsens forslag til budget 2017 blev kommenteret af Erling Engelhardt.

4. Fastsættelse af kontingent.
Som det fremgik af budgettet for 2017 er kontingentet foreslået uændret kr. 500,00 for medlemmer. Generalforsamlingen godkendte kontingentforslaget. Der udsendes opkrævning med betalingsfrist fastsat til den 15. marts 2017.

5. Indkomne forslag
Ingen forslag er modtaget.

6. Valg af bestyrelsen i henhold til § 6, stk. 1-4.
På valg er:   Per Andersen (modtager genvalg) – Per Andersen valgt.
                    Calle Petersen (modtager genvalg) – Calle Petersen valgt.
                    
Jens Christensen (modtager ikke genvalg) – Hans-Jørgen Dybdal Andersen valgt.

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
Mette Albrechtsen (modtager genvalg) - Mette Albrectsen valgt.
Bestyrelsen indstiller Bjarne Winther Hansen – Bjarne Winther Hansen valgt.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Ebbe Troelsen, revisor (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsen indstiller Keld Hansen – Kels Hansen valgt
Som suppleant blev Ellen Nielsen foreslået – Ellen Nielsen valgt som revisorsuppleant.

9.Eventuelt.
Intet

Dirigenten Martin Lauritzen afsluttede generalforsamlingen og takkede for engagementet.

Calle Petersen - aktiviteter til lands og til vands med pasning af Havhaven

Efter den ordinære generalforsamling fortalte Calle Petersen om kommende aktiviteter i Havhaven og behovet for aktiv deltagelse fra flere medlemmer.

Under indlægget gik en liste rundt i forsamlingen, hvor mange skrev sig på som interesserede i deltagelse i kommende opgaver. Ud fra bl.a. denne tilkendegivelse er det nemmere at troppe en arbejdsgruppe sammen.

Mulighederne med foreningsbåden Edderfuglen blev omtalt, dette kan man også læse mere om på hjemmesiden, det er også her man booker båden.

Per Andersen - kort status på havhavernes udbredelse i Danmark

Bestyrelsesmedlem og idémanden til Havhaverne, Per Andersen, gjorde status på havhavekonceptets udbredelse i Danmark. Projekterne er basis for gode maritime produkter og aktivitet i kystmiljøet samtidig med at de øger biodiversiteten, som man ved selvsyn kan konstatere under røgtning af vores liner – det er ikke blot muslinger der gror og lever på linerne derude.

Projekterne kan ses på nedenstående links:

Med de igangværende projekter er der basis for nyttig erfaringsudveksling.Generalforsamlingen takkede begge oplægsholdere for input med klapsalve.

Bestyrelsen i Havhaven har efterfølgende konstitueret sig med Thorkild Hansen som formand, Søren Østergaard som næstformand og Erling Engelhardt som kasserer.

Mvh

Martin Lauritzen                                                   Erling Engelhardt
Dirigent                                                                 Referent