”Bølgemarken - Oplevelsesrummet Livet i Havet”
Thorkild Hansen - November 2020

Baggrund

FN’ verdensmål om bæredygtighed er en øjenåbner for os alle. På flere afgørende områder går udviklingen den forkerte vej på vores Blå Planet. Der er behov for at gøre en stor og målrettet indsats for at skifte kurs.

Almen bæredygtig dannelse er et middel til at ændre adfærd. Derfor bør bæredygtig dannelse i bredeste forstand sættes højt på Syddjurs Kommunes dagsorden.  

Foreningen Havhaver i Syddjurs Kommune – ”Havhaven Ebeltoft Vig” (HEV), der er pionerer med etablering af Danmarks første nyttehave til søs, tog derfor i 2019 initiativ til udvikling af projekt ”Oplevelsesrummet Livet i Havet”. Projektet vil udgøre et element i udviklingsplanen for havnefronten i Ebeltoft. Projektidéen er drøftet og modnet i samarbejde med en række interessenter og Ebeltoft i Udvikling (EIU) med forankring i Kyststigruppen. Projektholder er Foreningen Havhaven Ebeltoft Vig, som ejer og driver Bølgemarken.

Bølgemarken er en ca. 35 m2 stor, specialbygget flydeplatform, som placeres i Fregatten Jyllands Træskibshavn. Bølgemarken suppleres med et midlertidigt formidlingsområde på landsiden (den ”Kommunale halvø”).
 

Formålet med Bølgemarken med tilknyttede aktiviteter er at understøtte foreningsaktiviteter og bidrage til udbredelse af almen bæredygtig dannelse gennem formidling af viden og erfaring om havmiljø, havets ressourcer, bæredygtig kystkultur og derved medvirke til implementering af bæredygtig adfærd hos befolkningen.
 

På Bølgemarken kan Havhavens foreningsliv udfolde sig og medlemmerne kan dyrke blåmuslinger, østers og tang. Sideløbende stilles Bølgemarken til rådighed for samarbejdspartnere, der arbejder med udbredelse af bæredygtig dannelse gennem oplevelser, leg, undervisning og formidling om havmiljø, havets ressourcer og bæredygtig kystkultur. Nationalpark Mols Bjerge, Karpenhøj Naturcenter Ebeltoft Skole (på sigt flere af Syddjurs Kommunes skoler) og Fregatten Jylland ønsker at deltage som aktører med formidlings- og undervisningsaktiviteter.

På sigt tænkes det midlertidige formidlingsområde udviklet til et rekreativt læringsrum på den kommunale halvø med adgang til vandet, hvor Bølgemarkens formidlingsaktiviteter og andre aktørers formidlings- og undervisningsaktiviteter om havmiljø, biodiversitet, marine råvarer og kystkultur kan udfolde sig.

Formålet opfyldes gennem

  • undervisningsforløb for Syddjurs Kommunes folkeskoleelever.
  • folkeoplysende formidling og undervisningsforløb for folkeskoleelever, gymnasieklasser, studerende samt andre, der besøger Kommunen som gæster/turister fx i Nationalpark Mols Bjerge.
  • Autentiske naturoplevelser - leg og læring for alle aldersgrupper

Formålet understøtter

  • verdensmål nr. 14, Livet i Havet i sin helhed og nr. 4. Kvalitetsuddannelse, delmål 4.7 om undervisning i bæredygtig udvikling og livsstil.
  • Syddjurs Kommunes Kommissorium for § 17.4 Bæredygtighedsudvalgets arbejde: ” Syddjurs Kommune vil være foregangskommune, hvad angår bæredygtighed og vil gå foran i alle initiativer, som tages. Bæredygtighed er her forstået bredt, som begrebet er defineret i FN’s verdensmål med hensyntagen til økonomi, sociale, kulturelle og miljømæssige forhold. Syddjurs Kommune har således en ambition om at være med forrest i feltet i forhold til bæredygtighed og grøn omstilling med udgangspunkt i FN´verdensmål.” 

Nytteværdi og kobling til Syddjurs Kommunes udviklingsstrategi.
Etablering af Oplevelsesrummet Livet i Havet med Bølgemarken som primært fysisk anlæg vil være et godt bidrag til at øge formidlings- og undervisningsaktiviteterne vedrørende havnatur og bæredygtig dannelse. Projektet understøtter Syddjurs Kommunes udviklingsstrategi, kystkulturen, foreningslivet og udvikling af havnefronten i Ebeltoft:

  • Medvirker til at eksponere Syddjurs Kommune som foregangskommune inden for bæredygtighed og understøtter derved både Kommunens bæredygtighedsstrategi og bosætningsstrategi.
  • Bygger på Ebeltofts identitet som Søkøbstad; en identitet der handler om havet og havets ressourcer som tidligere var en meget vigtig del af livsgrundlaget for egnens befolkning i form af fiskeri, skibsfart og som badeby.
  • Bidrager med et nyt kapitel i kystkulturens fortælling om udviklingen fra et blomstrende kystfiskersamfund til nutidigt liv og en ny kystkultur, hvor havet i stigende grad understøtter rekreative aktiviteter - ”det gode liv” og turisme – og dermed fortsat er en vigtig del af livsgrundlaget for Ebeltoft og egnens befolkning.
  • Indgår i en større sammenhæng på en del af havnefronten, hvor der er begrænset liv og aktivitet. Knytter an til området foran Glasmuseet og til Fregathavnens ”rolige” maritime læringsmiljø samt til den kommunale halvø, som fortsat forventes at udgøre et rekreativt fristed for ophold og leg.
  • Som et samarbejdsprojekt mellem foreninger, institutioner og Kommune er projektet med til at binde byen sammen og skabe synergi.

Prøvehandlinger og evaluering
Oplevelsesrummet etableres fra starten som et permanent anlæg. I forbindelse med idriftsætning af Bølgemarken, forventet i foråret 2021 planlægges prøvehandlinger og evaluering i samarbejde med de primære brugere.  Prøvehandlingerne vil omfatte forskellige formidlings- og undervisningsaktiviteter og events forestået af de primære brugere og evt. andre aktører. Antal besøgende forsøges registreret løbende og specifikt i forbindelse med de respektive aktørers konkrete aktiviteter. Prøvehandlingerne og evalueringen skal medvirke til at få overblik over bl.a. omfanget af de forskellige brugergruppers benyttelse af anlægget, udbytte af formidling og undervisning, anlæggets funktionsevne, evt. nye behov, publikumsinteresse samt oplevet værdi af andre events. Resultaterne vil danne grundlag for videre udvikling af Oplevelsesrummets fysiske anlæg og den samlede indholdsdel, herunder eventuel inddragelse af andre aktører.

Perspektivering
Oplevelsesrummet Livet i Havet vurderes at rumme et større potentiale og mulighed for udbygning af anlæg og aktivitetsniveau. Prøvehandlinger og evaluering det første driftsår skal danne grundlag for den videre udvikling. 

Thorkild Hansen
24.11.2020