Foreningen ”Havhaver i Syddjurs Kommune”

Den stiftende generalforsamling den 19. december 2011

Til stede: Morten Hundahl (MH), Thorkild Hansen (TH), Sonnich Jensen (SJ), Peter Olsen (PO)
Jens Olsen (JO), Lars Hagemann (LH), Jakob Vinkler (JV), Jens Christensen (JC).
Per Andersen (PA) havde meldt afbud p.g.a. sygdom.

REFERAT
1. Velkomst ved TH, herunder valg af dirigent og referent - Dirigent Morten Hundahl, referent Thorkild Hansen

2. Kort præsentation af mødedeltagerne.

3. Kort uddybning af baggrunden for stiftelse af foreningen ved PA (evt. suppleret af MH og TH)
MH fortalte om forhistorien og Syddjurs Kommunes ønske om at støtte relevante initiativer i relation
til kystvandet, gerne projekter som kan medvirke til at reducere næringsstofbelastningen. TH fortalte
om Havhavens naturlige sammenhæng med den sejlende kulturarv og bestræbelserne på at tilføre
nye fiskerirelaterede aktiviteter, som bl.a. kan bidrage til at bevare Fiskerihavnens autentiske miljø.

4. Beslutning om foreningsstiftelse.
Ordet gik ”bordet rundt”, og alle tilstedeværende gav udtryk for, at ideen med etablering af
Havhaver er interessant og bør udnyttes. Alle stemte for at stifte Foreningen ”Havhaver i Syddjurs”.

5. Gennemgang af forslag til vedtægt (bilag 2) ved TH I forbindelse med gennemgangen pegede TH på behov for ændring af teksten til:
    §2 stk.1b: at gennemføre projektet med fysisk etablering, idriftsætning og videre udvikling af
     ”Havhaven Ebeltoft Vig”, og som led i projektets gennemførelse foretage nødvendig tilpasning af
    Foreningens vedtægter og/eller overdrage projektet til den organiseringsform, som vurderes at         være bedst egnet, f.eks. et andelsselskab.
    §2 stk. 2: Disse formål tilgodeses ved.
    §3 stk. 1: Foreningerne Kystkultur og Sildebåden Haabet udgår. Ebeltoft Fiskeriforening og
    Foreningen Molbordet indgår.
    Endelig blev det besluttet, at udvide bestyrelsen til syv medlemmer og fortsat to suppleanter.

6. Vedtagelse af vedtægter
Vedtægterne blev vedtaget med ovennævnte ændringer.

7. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant. De tilstedeværende, nævnt oven for samt Per Andersen, blev alle valgt til bestyrelsen. Peter Olsen og Jens Christensen som suppleanter. Som revisor valgtes Aage Madsen, Revisionsgruppen, Ebeltoft.

8. Budget og fastsættelse af kontingent.
Der foreligger ikke p.t. et budget. Det blev vedtaget, at et årskontingent koster kr. 100.

9. Eventuelt: Ingen bemærkninger.

Således vedtaget, Ebeltoft den 19. december 2011
Morten Hundahl
Dirigent