Bestyrelsens beretning for 2023

I år er det 13 år siden, vi tog initiativ til at lave Danmarks første havhave, og jeg synes vi har nået meget. Jeg glæder mig over, at havhaverne har bredt sig ud over hele landet. Der er nu omkring 30 havhaver, så rigtig mange mennesker har glæde af vores initiativ, nu også i Norge og Sverige.

Jeg kan også se, at de fleste af jer, der var med til at få havhaven stablet på benene, stadig er med - samtidig med, at der er kommet nye til. Det er virkelig dejligt. Det er jo det, der giver bestyrelsen lyst og energi til at gøre sit bedste, for at vi sammen kan lave nogle spændende aktiviteter.

Som sædvanlig vil vi i dag, i små glimt, se tilbage på året der gik og i særdeleshed på, hvad det nye år forventes at byde på.

Men allerførst vil jeg præsentere bestyrelsen og suppleanterne, som indgår på lige fod i bestyrelsens arbejde. Bjarne, Erling, Povl, Anne, Søren H., Søren Ø., Ellen og Joan. Tak for jeres indsats og vores gode samarbejde.

Om foreningens almennyttige aktiviteter
Vi har været særdeles aktive i 2023, og foruden hverdagslivet i foreningen, har vi ydet en kæmpestor almennyttig indsats med deltagelse i formidling af havet, havmiljø og biodiversitet.

Vores deltagelse i Aarhus Universitets arrangement, ”Hovedet i Havet” den 20.- 22. april, med bl.a. forskningsskibet Aurora, var en stor succes. Bølgemarken spillede en hovedrolle som undervisningsplatform for op mod 500 skoleelever og gymnasieelever foruden flere andre gæster, der fik en god oplevelse og ny viden.

Vi deltog også i Det østjyske kommunesamarbejdes arrangement, ”Havets Dag”, den 22. september. Vi indgik i planlægningsgruppen, og sikrede den brede opbakning fra Ebeltoft maritime og marine foreningsliv. Igen spillede Bølgemarken med Erling i spidsen for et dedikeret hold af havhavefolk en hovedrolle. Det var et stort og vellykket arrangement med op mod 400 besøgende i løbet af dagen, ligesom Ebeltoft skole igen havde et stort antal elever til undervisning på Bølgemarken.

Jeg vil også fremhæve tangdyrkningsforsøgene/Marine virkemidler, som vi fortsat deltager i med Bjarne som ansvarlig over for Aarhus Universitet.  Det handler om citizens science som redskab til at samle data til forskningen, som grundlag for kommerciel tangdyrkning, en regenerativ dyrkningsform, der er behov for.

Vi kan være meget stolte af vores bidrag til forskning, men endnu mere af, at vores fælles formidlingsindsats breder sig som ringe i vandet og er medvirkende til, at Havmiljøet er kommet højt, både på den folkelige og politiske dagsorden. En stor tak til alle jer, som bidrager aktivt til det - vi gør vi en forskel til gavn for havmiljøet og samfundet.

Om Foreningens hverdagsliv
Vi kan også glæde os over, at vores samfundsnyttige aktiviteter går fint hånd i hånd med foreningens hverdagsliv, som der også er godt gang i. Det skal vi høre lidt om nu.

Vi har afholdt 7 bestyrelsesmøder, generalforsamling med medlemsmøde, 5 månedsmøder, 3 havhavedage, 3 fællesspisninger, heraf en med dejlig jazzmusik og Ulrik Rasmussen ved trommerne og en med musikalske indslag af Lisbeth og Poul Hjorth Pedersen. Alle tre fællesspisninger var velbesøgte og super hyggelige.

På månedsmøderne og havhavedagene - og ind imellem dem - har vi løbende fået passet Havhaven og Bølgemarken.  Og på trods af naturens sædvanlige udfordringer med bl.a. søpunge, edderfugle, storme, skybrud og begrænset muslingeyngel er det lykkedes at dyrke både tang og muslinger nok til, at vi har kunnet høste fornuftigt hele året.

I den forbindelse vil jeg gerne endnu en gang minde om, at muslingerne er bedst i perioden fra september til maj. Det er nemlig sådan, at når muslingerne har gydet og vandet bliver for varmt, så falder kvaliteten. Jeg vil også minde om, at man bør vente et par dage efter skybrud med at høste muslinger på Bølgemarken, da der kan ske overløb af spildevand. Men hvis man ellers på sædvanlig vis varmebehandler muslingerne op til 75 grader, er der dog ingen risiko for maveonde.

Med henblik på fødevaresikkerheden, har vi igen ladet foretage analyser af forekomst af tungmetaller og arsen, svarende til de analyser, vi foretog, inden Bølgemarken blev etableret. Forekomsten af bly, cadmium, kviksølv, chrom og arsen ligger på samme niveau som for 3 år siden og under gældende grænseværdier for skaldyr til konsum. Værdierne vedr. Bølgemarken svarer for øvrigt til værdierne i havhaven ude i Vigen. I kan altså roligt spise løs af muslingerne!

Af andre aktiviteter, vil jeg nævne vores velbesøgte MOMU foredragsaften om havhaver den 29. april i auditoriet på Moesgaard Museum, afsluttet med et lækkert måltid ”havmad” som vores medlem Mikkel Lykkeberg, der er kok på Moesgaard stod for.

Erling og Bjarne deltog den 13. maj i Havhøsts årlige netværksmøde, denne gang i Middelfart. De bragte gode erfaringer med hjem, bl.a. om et sorteringsredskab til muslinger. Povl Kjer har siden lavet sådan en ”muslingesigte” til os. Den kan I kan glæde jer til at tage i brug.

Den 3. juni deltog vi i den traditionelle ”Kartoffelkalas” med Skødshoved og nye Samsø kartofler, men nu med vi foreninger i Den røde Hal som arrangører af den landbaserede del med servering af stegt flæsk med persillesovs og nye kartofler. Det var en kæmpe succes, som styrker det sociale liv på tværs af foreningerne, og som gav gode penge til foreningsfællesskabets drift af foreningshuset.

10. juni løb Vild med Vand – Havnens Dag af stablen. Det er altid en stor glæde, at opleve, hvordan havnefronten syder og bobler af liv og glæde og aktiviteter for alle aldre; og som en ekstra gevinst får vi som regel et par nye medlemmer.

Den 9. september havde vi besøg på Bølgemarken af børnefamilier fra Gellerup, i alt ca. 40 personer. Brabrand Boligforening havde lavet en ”Naturens Uge” for familier med anden etnisk baggrund. Det var herligt at opleve den nysgerrighed og videbegærlighed, som især nogle af børnene gav udtryk for. Erling og jeg kunne da også både høre og se, at der var et stort behov for at røre ved tingene og få en praktisk tilgang til den virkelige havnatur.

Lidt om planerne for i år
I det store og hele ligner planerne for hverdagsaktiviteterne sidste års aktiviteter. Det som kan ændre på planerne for den daglige drift er vejrforholdene og naturens øvrige luner, fx. mht. mængden af muslingeyngel og udbredelsen af skadedyr som søstjerner og søpunge. Men som det ser ud lige nu, så er der masser af spiseklare muslinger.

Under medlemsmødet, som også er årets første månedsmøde, kommer vi mere ind på alle årets aktiviteter. Og på hjemmesiden kan I se den sædvanlige oversigt over årets gang. Derfor vil jeg vil blot nævne nogle af de særlige aktiviteter, vi har gang. Jeg kalder dem sideaktiviteter, fordi de ikke direkte inddrager jer som medlemmer. Men de er vigtige, fordi vi ved at tage og/eller deltage i disse initiativer er med til at bevare og udvikle den kystkultur, som vi selv er en aktiv del af, og som er en del af vores daglige liv, som vi slet ikke kan undvære.

Foreningsfællesskabet i Fiskeriforeningens Maritime Foreningshus er i god gænge og Husrådet, som jeg er formand for, tager løbende nye initiativer. De seneste initiativer er henholdsvis teknisk og miljømæssig opgradering af Beddingen i Fiskerihavnen og et samlet oplæg omfattende bl.a. forslag om maritime aktiviteter på STARK grunden og udpegning af Fiskerihavnen til Kulturhavn i partnerskab mellem Syddjurs Kommune, Skibsbevaringsfonden og Nationalpark Mols Bjerge. Og endelig et oplæg om at lave en årlig, Ebeltoft Kystkulturfestival med Ebeltoft Fiskeri- og Kulturhavn som omdrejningspunkt. Vi satser på at komme i gang med festivalen allerede i år, lørdag den 31. august, men der er risiko for, at vi ikke når det før næste år. Havhaven vil selvfølgelig deltage med indslag i festivalen.

Vores repræsentation i projekt Ebeltoft i Udvikling, hvor jeg sidder i Koordineringsgruppen, giver os mulighed for at påvirke foreningslivets fremtidige rammevilkår og udviklingsmuligheder. I Koordineringsgruppen behandler vi bl.a. nogle af de idéer og forslag, som jeg lige har nævnt at bl.a. Husrådet har taget initiativ til.

Revprojektet, Folkerevet Ebeltoft Vig, som vi oprindelig var initiativtagere til, blev sidste år ændret til et forslag om et Superrev i tilknytning til den resterende del af NATO- molen. I EiU regi blev søgt om midler til projektet hos RealDania i en samlet ansøgning fra Kommunen. Ansøgningen omfattede også HALVØEN og molen ved Skudehavnen. Der kom desværre afslag, og det er løbet ind i lokal modstand fra private lodsejere, så p.t. ligger projektet lidt underdrejet.

Endelig vil jeg nævne, at Foreningen har aftaler med to medlemmer, Esben Lund, Grobund, stifter af foreningen, der ejer fiskefartøjet Calypso, og projektudvikler, Dan Boesen, begge vedrørende mulige dyrkningsforsøg med tang i havhaven.

Det er svært at berette om vores mange aktiviteter sidste år i kort form, det må I bære over med.  Og senere under medlemsmødet får I rig lejlighed til at snakke videre om de spændende ting, der skal ske i år.

Med de ord vil jeg give ordet til dirigenten.

Tak for jeres opmærksomhed.

Thorkild Hansen
Formand
Ebeltoft den 2. marts 2024