REFERAT - GENERALFORSAMLING 2022
Lørdag den 5. marts 2022 kl. 10.00 i Det gamle Posthus, S.A. Jensens Vej 1, 8400 Ebeltoft

Generalforsamlingen samlede 30 deltagere, hvoraf 2 var medlemmers ledsagere. Fra bestyrelsen deltog Thorkild Hansen, Bjarne Winther Hansen, Søren Høg, Anne Kornerup, Povl Kjer og Erling Engelhardt; som suppleanter deltog Ellen Nielsen og Christel Ebsen. Søren Østergaard var forhindret.

Formanden, Thorkild Hansen bød velkommen og bestyrelsen præsenterede sig. Herefter redegjorde han for mødets program med efterfølgende medlemsmøde, hvor tovholdere på forskellige områder giver indlæg.


1. Valg af dirigent og referent
På bestyrelsens forslag blev Karsten Rønbøg valgt som dirigent og Erling Engelhardt som referent.

2. Bestyrelsens årsberetning
Thorkild Hansen fremlagde beretningen.

Det blev fremhævet, at det er dejligt igen at kunne samles og vende tilbage til normal aktivitet omkring Havhaven.

De aktiviteter der dog er blevet afviklet, blev omtalt; den ene fællesspisning, som blev mulig i august, blev fremhævet, ikke mindst Frans’ fantastiske bålmåltid med vores egne muslinger.

Etableringen af Bølgemarken i Fregathavnen i november er et højdepunkt. Den officielle indvielse vil finde sted den 7. maj, hvor vi samtidig skal markere Havhavens 10-års jubilæum.

Der blev redegjort for afsluttede og igangværende projekter samt overordnede planer for 2022.

 

Formanden takkede til slut bestyrelsen for det engagement, som lægges i arbejdet med Havhaven. På det efterfølgende medlemsmøde præsenteres mere indgående planer for 2022.

Beretningen blev modtaget med bifald og godkendt af generalforsamlingen.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget
Årsregnskabet for 2021 blev fremlagt med kommentarer til hovedposterne af kassereren Erling Engelhardt.

Foreningens indestående i Nordea udgjorde pr. 31/12 2021 kr. 251.107,50 heraf er kr. 150.000,00 på den bundne sikringskonto (oprydning hvis/når foreningen ophører med sit virke). Altså kr.

101.107,50, heraf er kr. 87.004,77 henlagt i regnskabet for ”Oplevelsesrummet Livet i Havet” altså til projektet omkring Bølgemarken. Dermed er kr. 14.102,73 ved årsskiftet til rådighed for foreningens arbejde.

Regnskabet er gennemgået af foreningens revisor, Keld Hansen, som har godkendt regnskabet uden bemærkninger.

Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet.

Bestyrelsens forslag til budget 2022 blev kommenteret af Erling Engelhardt.

4. Fastsættelse af kontingent
Som det fremgik af budgettet for 2022 er kontingentet foreslået uændret kr. 500,00 for alm. Medlemmer og kr. 800,00 for par-medlemmer.

Generalforsamlingen godkendte kontingentforslaget.

Der udsendes opkrævning med betalingsfrist fastsat til den 31. marts 2022.

5. Indkomne forslag
Ingen forslag er modtaget.

6. Valg af bestyrelsen i henhold til § 6, stk. 1-4
På valg er: Thorkild Hansen, Erling Engelhardt, Søren Østergaard og Søren Høg. Alle blev genvalgt.

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Ellen Nielsen - genvalgt
Christel Ebsen - genvalgt

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Keld Hansen - genvalgt.
Anders Riisberg - genvalgt

9. Eventuelt
Ellen Nielsen fortalte om kommunens initiativ med at samle repræsentanter for lokale foreninger, som ville være interesserede i og have mulighed for at støtte de forventede ukrainske flygtninge. Mødet finder sted mandag d. 7. marts og Havhaven vil bl.a. være repræsenteret med formanden.

Dirigenten Karsten Rønbøg afsluttede generalforsamlingen og takkede for engagementet.

KONSTITUERING
Bestyrelsen i Havhaven har efterfølgende konstitueret sig uændret med Thorkild Hansen som formand, Bjarne Winther Hansen som næstformand og Erling Engelhardt som kasserer.

Referent
Erling Enhelhardt