Foreningen Havhaver i Syddjurs, - friske, marine råvarer - ”fra hav til mav"


Bestyrelsens/formandens beretning
2013 er Foreningens andet leveår. 2013 har været et begivenhedsrigt år. Udvikling af projektet begyndte allerede i foråret 2011, men Foreningen blev først formelt stiftet den 19. december 2011. I 2011, hele 2012 og helt frem til juni måned 2013 bestod Foreningen kun af bestyrelsen, som udgjorde en projektgruppe. Vi arbejdede med at skabe grundlag for fysisk etablering af Havhaven og dermed mulighed for at åbne for tilgang af medlemmer - hvilket skete fra juni 2013.

Årets mødeaktiviteter
Bestyrelsen har en klar holdning til at forsøge at holde ”udenomsværket” nede. I årets løb har vi derfor kun afholdt tre bestyrelsesmøder. Til gengæld har forretningsudvalget haft livlig dialog på mail og telefon for at udmønte bestyrelsens beslutninger. Der er afholdt to medlemsmøder. Den 26. juni i Brændpunktet med deltagelse af ca. 30 - af dengang ca. 50 medlemmer - og den 29. august i Bådshoppen med bl.a. fremstilling og udsætning af grej. I løbet af sommeren blev også dannet arbejdsgrupper inden for: ”Sejlads/lokale”, ”Tang”, ”Muslinger” og ”Østers/hummer”. Grupperne er sidenhen trukket i arbejdstøjet og har afholdt flere møder. Det vil I høre mere om senere i aften. I 2013 fik vi også vores eget logo, som Erling Engelhardt har designet, eget slogan, som jeg har lavet.Hjemmesiden tog vores webmaster Søren Høg og jeg også fat på at lave sidst på året, og som I ved, kom den faktisk ”i luften” her i marts måned.
Tusind tak for indsatsen, Søren.

Havhavens tilladelser er på plads
I 2012 gennemførte Syddjurs Kommune og Foreningen - forud for endelig placering af Havhaven - en ”for” - høringsproces hvor vi hørte flere end 20 lokale foreninger og interessenter med interesser i Ebeltoft Vig. Derefter blev ansøgt om at få tildelt et søterritorium på 12,5 ha (ca. 22 tdr. land) og tilladelse til at etablere havhaveanlægget. Foråret 2013 var vi klar med tilladelserne – næsten da, skulle det senere vise sig – samt en overordnet plan for fysisk etablering af Havhaven.
Tilladelserne er givet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen,
NaturErhvervstyrelsen, Fiskeridirektoratet og Kystdirektoratet.
I forbindelse med sagens behandling har NaturErhvervstyrelsen indhentet udtalelser fra
Fiskeriinspektorat Øst, Kystdirektoratet, Kulturarvstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Naturstyrelsen, Syddjurs Kommune, DTU Aqua, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Fiskeriforening. Per Andersen har stået for den store opgave med alle tilladelserne. Tusind tak for din uvurderlige hjælp Per.
NaturErhvervstyrelsen har givet os tilladelse til at etablere og drive et forsøgsanlæg til opdræt af f
orskellige muslingearter i Ebeltoft Vig indtil 1. juni 2023. Fødevarestyrelsen har autoriseret og CHR registreret (Centrale Husdyrbrugs Register) Foreningen Havhaver i Syddjurs Kommune som akvakulturbruger og primær producent af fødevarer med opdræt i vandsøjlen af blåmuslinger, hjertemuslinger, europæisk østers og sort hummer – betegnet som bløddyr og hummer i saltvand. For tre, fire år siden ville jeg ikke i min vildeste fantasi have drømt om, at jeg en dag skulle stå som overordnet ansvarlig for ”opdræt af bløddyr i en Havhave” – men sådan er det altså gået!

Der er krav om en egen registrering og rapportering til myndighederne af visse data samt kontrol af Havhaven af en tilknyttet dyrlæge. Vi har valgt dyrlæge Susanne Boye fra Ebeltoft Dyreklinik. Desuden har vi deponeret kontant 150.000 kr. som garanti for oprydning, hvis vi på et tidspunkt indstiller driften af Havhaven. Man kan derfor roligt sige, at både myndighederne og vi er gået grundigt til værks. Vi har nu et seriøst og solidt og grundlag at bygge videre på.
Vi har haft en særlig udfordring med tilladelse til at dyrke tang. Det forholder sig sådan, at tilladelse til opdræt af skaldyr gives af Naturstyrelsen mens tilladelse til dyrkning af tang sorterer under Kystdirektoratet. I forbindelse med ansøgning her, kom der fokus på
høringssvar. Bl.a. udtrykte Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling bekymring for en lang række forhold, især for tangens eventuelle skyggevirkning på et nærliggende Natura 2000 område.
Vi blev derfor stillet over for et ekstra krav om en Natura 2000 screening omfattende alle relevante forhold. Heldigvis råder Foreningen - i kraft af Per Andersen - over højeste faglige ekspertise. Per har udarbejdet en omfattende analyse, som inden længe kan ses på vores hjemmeside. Konklusionerne er positive og har fejet alle DN’s bekymringer til side - Havhaven giver ingen væsentlige påvirkninger af negativ karakter. Tvært imod vurderes, at ”hængende rev effekten”, dvs. etablering af en række planter og dyr i Havhaven sammen med muslinger, østers og tang vil bidrage til at sikre en forøget - og høj biodiversitet. Desuden optager tang og skaldyr næringsstoffer fra havmiljøet, som ved høst fjernes fra området. Det medfører en aflastning på ca. 0,5 - 1,0 t kvælstof og en tilsvarende mængde fosfor. På baggrund af Natura 2000 screeningen har Kystdirektoratet frafaldet et muligt krav om en konsekvensvurdering og har givet os den endelige tilladelse til også at dyrke tang. Tilladelsen var ”på vej” i 2013, men er først formelt blevet udstedt i februar 2014.

Foreningen er blevet en ”rigtig” forening – med mange nye medlemmer
Sidst i maj måned gik vi så ”i luften” med annonce og pressemeddelelse om planen for etablering af Danmarks første kolonihave til søs. Den 3. juni afholdt vi informationsmøde i Bådshoppens tidligere lokaler i Ebeltoft og oplevede en overvældende interesse for at blive havhavebruger og få egen nyttehave til dyrkning af marine råvarer.
Informationsaftenen blev krydret med musiske indslag af Lisa Nielsen og kulinariske oplevelser
forestået af Lars Hagemann, Flyvefisken og Jakob Vinkler fra SMAG. Samme aften og de følgende par uger sluttede ca. 50 medlemmer sig til Foreningen. Siden da er medlemskredsen vokset støt til de nuværende 85 af 86 mulige medlemmer – plus 9 støttemedlemmer - i første fase af Havhavens udvikling. Vi vil sikkert se enkelte udmeldelser, så der vil også være ledige pladser at få i 2014. Havhaveanlægget kom næsten på plads i 2013, og vi havde flere gode medlemsaktiviteter.

Den 23. august var en milepæl i Havhavens historie. Havhaven blev afmærket med fire store special-afmærkningsbøjer. Bøjerne blev forankret med store betonankre. Udlægningen skete med assistance fra Jens og Peter Olsen og deres kutter Stine samt en lille håndfuld medlemmer med Jens som tovholder. DR-P1 var med ”på tråden”, og vi sendte direkte fra Stine. Foreningen Havhaver i Syddjurs blev udråbt som ”først i Danmark” med en kolonihave til søs – Havhaven Ebeltoft Vig.

Derefter gik det slag i slag med indkøb af grej, montering af blåser, forankring og opspænding af hovedliner, afkortning og udsætning af bændler, stenstrømper og tang-såliner, strømpning af muslinger til opfedning og udsætning af østers. Der var mange dejlige eftermiddage og aftener med livlig aktivitet og deltagelse af mange af jer. I forbindelse med de forskellige aktiviteter har vi fået positiv presseomtale. Især vil jeg fremhæve radioudsendelsen DR P1, Stedsans. Endelig er vi så heldige, at vores medlem, Steen Stender, som arbejder for et TV selskab, laver optagelser undervejs og sender på TV, kanal Landzone.dk, ligesom vi vil lægge eventuelle film på vores hjemmeside. Omtalen har affødt flere henvendelser fra ”nær og fjern”. Århus Universitet har tidligt fået lov til at have en algekultur placeret ude i Havhaven. Som ”frontløbere” giver vi også gerne vores erfaringer videre til andre. Jens og jeg har derfor formidlet viden og erfaring til bl.a. den Maritime Efterskole i Nakkebølle, Den grønne Friskole i København, Viborg Kommunes udviklingsafdeling med henblik på aktiviteter i Hjarbæk Fjord/Louns Bredning, en kreds af borgere i Middelfart, som vil etablere en Havhave - samt naturvejleder Ulrik Boll, Trente Mølle, Ny Stenderup. Han planlægger at komme på besøg med en gruppe af naturvejledere til sommer. Det ligger jo i vores vedtægt, at vi skal medvirke til at udbrede konceptet med kolonihaver til søs. Og det gør vi gerne.


Glæden var kort - først løbske bøjer så storm, siden orkan og haveri af en del af Havhaven I september måned måtte vi – med kutteren Stine - ud at trække de store afmærkningsbøjer på plads.Bøjerne havde nemlig revet sig løs under stiv kuling. Da placeringen af ikkerhedshensyn er registreret hos Farvandsvæsnet med helt nøjagtige positioner, blev de straks bragt på plads igen og sikret med ekstra betonankre. Siden har de modstået både storm og orkan. Til gengæld blev Havhavens grej hårdt ramt under den orkanagtige sydvestenstorm af kategori 4 - den 28. oktober, hvor hovedline 1 ”stak af”. Den blev hentet med Stine ca. 1,6 km borte og bragt tilbage i Havhaven. Her ligger den nu, stærkt sammenfiltret. Heldigvis er tilsyneladende kun få af lanternenettene med østers gået tabt – men formentlig en del af de udsatte østers. Kort tid efter, nemlig den 5. og 6. December hærgede orkanen Bodil – også en kategori 4 - med nordvestenvind og vindhastigheder på op til 190 km i timen i vindstødene. Afmærkningsbøjerne og den sammenfiltrede hovedline 1 og hovedline 2 blev liggende, men hovedline 2 blev nu desværre også i nogen grad sammenfiltret. Alt i alt led Havhaven et større haveri.

Vi er både pionerer, og en livskraftig Forening – og vi går til opgaven ”med krum hals”
To orkanagtige storme inden for få uger er helt usædvanligt, men vi har fra første færd set en risiko for haveri på grund af storm og også informeret medlemmerne om det. Risikoen forstærkes af den måde vi har besluttet at anlægge hovedlinerne på. I den beslutning stod vi over for følgende dilemma: havhavens grej er bedst sikret mod havari pga. storm og is, hvis hovedlinen er permanent undersænket min. en meter under havets overflade. Problemet er, at pasning af grejet så kræver et større skib og professionelt udstyr til bl.a. tunge løft. Alternativet – som vi har valgt – er, at have hovedlinen hængende næsten i havoverfladen. På den måde kan vi havhavebrugere meget lettere luge og plukke afgrøder fra almindelige joller og uden brug af særlige hjælpemidler.
På trods af haveriet er bestyrelsen fortsat af den opfattelse, at vi også fremover skal satse på den valgte, brugervenlige metode. Men vi skal selvfølgelig lære af vores erfaringer og forbedre
anlægget, hvor det er muligt, bl.a. forankring med skrueankre. Heldigvis er det økonomisk
overkommeligt at reetablere anlægget og som den unge, livskraftige Forening vi er, er det kun et spørgsmål om at lave en plan og ”kile på med krum hals.”

Hvornår kan vi høste muslinger og tang?
Jeg er ret sikker på, at det er et spørgsmål, de fleste af jer brænder for at få svar på i aften. I efteråret 2013 var bestyrelsens mest optimistiske forventning, at vi kunne høste muslinger og tang i Havhaven sommeren 2014. Her tænker vi på de muslinger, vi satte ud til opfedning. Desværre er vi blevet sat meget tilbage af stormene, og vi har ikke har haft held med de muslinger vi ”strømpede”. De har tilsyneladende været for store til at kravle ud af maskerne, og de fleste af dem er døde. Vi må derfor bede jer om at væbne jer med lidt mere tålmodighed, inden I kan høste friske, marine råvarer af egen avl. Et realistisk bud er forår 2015 – hvis vi får held med muslinger til opfedning måske allerede nu til efteråret. Indtil da må vi gøre ligesom lystfiskerne, når de ikke fanger noget, nemlig gå til fiskehandleren, og ”lade som om…”.  

Hvad skal der ske i 2014
Først og fremmest skal vi have reetableret det bestående anlæg og foretage udbygning med en særskilt hovedline til østers. Vi skal have Foreningsbådene placeret på de udvalgte steder og have planlægning af sejlads og logistik til at fungere. Vi arbejder sideløbende på at få bedre faciliteter i den røde hal på Vestervej – ”Fiskerihavnens Maritime Foreningshus” - i samarbejde med fire andre foreninger, nemlig Ålekvasen Rigmor, Paketbåden Skødshoved, Fiskerihavnens jollelav og Historisk Dykkeselskab. Afklaring forventes i løbet af denne måned.
Sidst men ikke mindst vil vi satse på at styrke det sociale fællesskab og dele viden og erfaringer, bl.a. ved at brede energien i arbejdsgrupperne ud i hele medlemskredsen og give alle mulighed for deltagelse i fælles aktiviteter. Vi vil satse på, at alle havhavebrugere får mulighed for at passe deres egen havhave - alene – som det er grundtanken med en kolonihave, uanset om den er til lands eller til vand - eller i samarbejde med andre, som man falder godt i hak med.

Visioner for fremtiden
På længere sigt vil vi gerne i samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge skabe mulighed for en
”oplevelsesplatform” placeret ved vores ”hængende rev. Vi vil gerne opbygge et rev på havbunden og tiltrække sort hummer. Vi vil gerne lave et returskallesystem som et naturligt bidrag til opbygning af bundrevet. Vi vil gerne udvikle og deltage i kystkulturaktiviteter. Vi vil gerne lave fx en høstfest og en østerskalas. Ja, vi har bogstavelig talt ”et hav” af ideer, men er nødt til at ”klappe sø-hesten” og fokusere på at få den basale Havhave fuldt etableret i 2014, før vi sætter næste ”bølge” af initiativer i gang.

Vi er gået fra 8 til 94 medlemmer (heraf 9 støttemedlemmer) på 7-8 måneder
Af indlysende årsager kan det derfor være svært ”at få benene med sig”. Kun omkring halvdelen af jer har haft en reel mulighed for at deltage aktivt - alle andre er gradvist kommet til efter at aktiviteterne droslede ned i efteråret. I aften er første gang alle medlemmer har mulighed for at mødes og lære hinanden at kende. Det har bestyrelsen glædet sig meget til.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke for den store indsats mange af jer har ydet i året der gik. Selvom man skal være varsom med at fremhæve enkeltpersoner, vil jeg gerne rette en særlig tak til dig, Jens for den idhu og store indsats du yder med alle de praktiske opgaver på land og til søs – både over og under vandet. Det er en sand fornøjelse at se dig med dit glade ansigt, og din slidte læderhat - drøne af sted i din lille gummibåd omgivet af bølgesprøjt - med flere hundrede kilo cementankre eller andet grej om ombord - lystigt bakkende på din pibe. Det er en oplevelse, der kan få smilet frem.

Med disse bemærkninger vil jeg afslutte beretningen og jeg kan love jer, at bestyrelsen vil gøre alt, hvad vi kan, for at videreudvikle rammerne for gode oplevelser i 2014.

Tak for jeres opmærksomhed.
Thorkild Hansen
Formand