Bestyrelsens beretning for 2021

Hvor er det dejligt at se jer. Sidste år måtte vi først udskyde og senere helt droppe at afholde en fysisk generalforsamling – som til sidst blev afviklet pr. mail. Året blev i det hele taget fortsat præget af Corona, som medførte aflysning af mange aktiviteter, både vores egne og dem som vi plejer at deltage i.

Foreningens aktiviteter
Nu vil jeg imidlertid ikke sige et ord mere om corona, men vil i stedet for fremhæve noget af alt det, som vi fik gennemført. Jeg vil lige nævne, at medlemstallet gennem årene har ligget mellem 70 og 80 medlemmer. P.t. er vi 84 medlemmer. Vi meget glade for at langt de fleste har holdt ved selvom aktiviteterne har været færre de seneste par år. Bestyrelsen har afholdt seks møder, som er hele grundlaget for foreningens drift. Anne og Povl trådte ind som nye medlemmer af bestyrelsen og Ellen og Christel arbejder med som suppleanter. Vi har et rigtig godt samarbejde, og jeg vil gerne takke for jeres indsats.

Vi afholdt fire velbesøgte havhavedage, vi deltog i Havnens dag/Vild med Vand og i den nye Vandfestival, som Karpenhøj Naturcenter og Nationalparken stod for. Seks månedsmøder blev også afholdt. Og vigtigst af alt blev Havhaven løbende passet med Bjarne som koordinator af den gruppe af Havhavens mest aktive medlemmer, der altid er friske til at tage fat. På Ellens og Michaels initiativ blev etableret et lille krydderurtebed med kapillærvanding ved Havhaveskuret.

Vi havde planlagt tre fællesspisninger, og årets højdepunkt med hensyn til socialt samvær var den ene fællesspisning, vi fik gennemført den 11. august. Den var super god.

10-års jubilæet måtte vi desværre udskyde til i år, men til gengæld fik vi etableret Bølgemarken i sin grundform. Det var en spændende proces. Især nedramning af de 12 meter lange stålrør med en diameter på 27 cm var udfordrende. Det var haventreprenøren Svend Daugaard, skipperen på det gode skib, Jettelys, Danmarks ældste, aktive erhvervsfartøj, der stod for det. NBC Marine som har bygget Bølgemarken skal også have ros. Både for Bølgemarkens kvalitet og for selve etableringen. Nu mangler blot den sidste aptering, som kommer i løbet af få uger.

Med Erling som tovholder kom der hurtigt gang i dyrkning af muslinger på Bølgemarken, og i år vil der også komme gang i formidlingen. Erling og jeg vil fortælle mere om planerne for Bølgemarken under medlemsmødet, hvor vi også vil fortælle om vores 10 års jubilæumsarrangement.

Tang.nu projektet, som vi gennem tre år har deltaget i med dyrkningsforsøg, blev afsluttet i juni 2021. Det er et meget vellykket forskningsprojekt, som leverer konkrete og nyttige resultater for samfund og erhvervsliv med mulig udnyttelse af tang. Det ser også ud til at tang.nu afføder flere nye projekter.

Havhøst projektet blev også afsluttet sidste år og afløst af et frivilligt Havhøst Netværk – en slags landsforening for marine nyttehaver - under den selvejende Institution Havhøst. Vi er nu over 20 foreninger, som er medlemmer og som betaler et mindre årligt kontingent. Antallet af havhaver og dermed nye medlemmer vokser støt i Danmark. Der skyder også nyttehaver i form af Bølgemarker op i både Sverige og Norge. Det er noget af en bevægelse, vi – som de første med nyttehaver til søs - har været med til at sætte i gang for 11 år siden. Og Joachim og hans team med bl.a. Hardy Jensen er fantastisk dygtige til at drive udviklingen.

Projektgruppen vedr. Folkerevet Ebeltoft Vig med Nationalparken v. Thomas Stampe som tovholder, har afholdt to møder siden sidst. Vi afventer bl.a. at den nye bestyrelse for Nationalparken, som netop har afholdt sit første møde, får lejlighed til at forholde sig til forskellige initiativer i relation kystvandene med bl.a. plantning af ålegræs og etablering af rev. Det tager noget længere tid at blive konkrete, end jeg havde regnet med, men der er forskellige forberedende undersøgelser i gang nu.

I Fiskerihavnens Maritime Foreningshus, som jeg fortsat er formand for, er vi nu fem foreninger under samme tag. Sidste år optog vi den nye Forening FABLE i fællesskabet (FABLE står for Foreningen Aktive Bevaringsværdige Lystfartøjer i Ebeltoft). Arbejdet med indretning af et opvarmet mødelokale i halvdelen af udstillingslokalet og indretning af FABLES depotrum er afsluttet. Udstillingslokalet er reduceret til ca. halv størrelse, og udstillingen er nu under reetablering. Endelig har vi forhandlet en ny lejeaftale med Kommunen. Aftalen er ikke længere tidsbegrænset, men fortløbende med to års opsigelsesvarsel. Med de forslag, der er fremkommet i forbindelse med projekt Ebeltoft i udvikling peger alt på, at Den røde Hal kan forblive som et permanent foreningshus som et vigtigt omdrejningspunkt for en aktiv kystkultur.

Lidt om planerne for 2022

Vi er kommet godt fra start, og ifølge Bjarne og Co’s meldinger har Havhaven redet vinterstormene af uden havari. Når generalforsamlingen er slut, holder vi medlemsmødet, som også er årets første mandagsmøde. Herefter vil vi holde møde den første mandag kl. 17 i hver måned til og med oktober. Bestyrelsen har lavet en samlet plan for årets aktiviteter, som kan ses på hjemmesiden. De helt særlige begivenheder bliver den formelle indvielse af Bølgemarken lørdag den 7. maj og vores udskudte fejring af 10-års jubilæet samme dag. Det kommer vi alt sammen til at snakke mere om under medlemsmødet.

2022 bliver også året, hvor BØLGEMARKEN for alvor bliver sat i spil, både for os selv og vores samarbejdspartnere. Det glæder vi os meget til og håber og tror, at vi får en god og stabil produktion af muslinger til glæde for os alle.

Det eneste projekt vi har gang i ved siden af, er så Folkerevet Ebeltoft Vig, og vi håber, at der sidst på året kommer et gennembrud med hensyn til muligheden for at realisere det.

Det var hvad bestyrelsen kunne berette om året der gik, og lidt om hvad der venter i år.

Tak for jeres opmærksomhed.

Thorkild Hansen
Formand