Referat - Generalforsamling 2023

Afholdt lørdag den 4. marts 2022 kl. 1000

i Det gamle Posthus, S.A. Jensens Vej 1, 8400 Ebeltoft

Generalforsamlingen samlede 28 deltagere, hvoraf 1 var ledsager. Fra bestyrelsen deltog Thorkild Hansen, Bjarne Winther Hansen, Søren Høg, Anne Kornerup, Søren Østergaard og Erling Engelhardt; som suppleant deltog Ellen Nielsen. Povl Kjer var forhindret.

Formanden, Thorkild Hansen bød velkommen og præsenterede bestyrelsen. Herefter redegjorde han for mødets program med efterfølgende medlemsmøde, hvor tovholdere på forskellige områder giver indlæg.

1. Valg af dirigent og referent.

På bestyrelsens forslag blev Søren Høg valgt som dirigent og Erling Engelhardt som referent.

2. Bestyrelsens årsberetning.

Thorkild Hansen fremlagde beretningen.

Beretningen i sin helhed vil kunne læses i på hjemmesiden: www.havhaven-ebeltoft.dk    

Der blev rettet en tak til medlemmerne for opbakning og deltagelse i årets aktiviteter.

Formanden fortalte om Havhavens udadrettede aktiviteter, både lokalt og på landsplan.

Med bølgemarkens indvielse den 7. maj som højdepunkt blev vores 10-års jubilæum, fællesspisningerne, månedsmøder og havhavedage omtalt.

Østerssafari til Vadehavet og Bølgemarkens promovering i forhold til medlemmer og samarbejdspartnere blev omtalt. Ebeltoft Skole benyttede platformen i Grøn Uge 39.

Der blev redegjort for afsluttede og igangværende projekter samt overordnede planer for 2023

Formanden takkede for opmærksomheden. På det efterfølgende medlemsmøde præsenteres mere indgående planer for 2023. Beretningen blev modtaget med bifald og godkendt af generalforsamlingen.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget.

Årsregnskabet for 2022 blev fremlagt med kommentarer til hovedposterne af kassereren Erling Engelhardt.

Foreningens indestående i Nordea udgjorde pr. 31/12 2022 kr. 226.061,23 heraf er kr. 150.000,00 på den bundne sikringskonto (oprydning hvis/når foreningen ophører med sit virke). Altså kr. 76.061,23 til Havhavens aktiviteter, heraf er kr. 63.353,47 henlagt i regnskabet for ”Oplevelsesrummet Livet i Havet” altså til projektet omkring Bølgemarken. Dermed er kr. 12.707,76 ved årsskiftet til rådighed for foreningens arbejde.

Regnskabet for projektet omkring etableringen af Bølgemarken er afsluttet og forelagt Syddjurs Kommune, det er administrativt indstillet til godkendelse på politisk niveau.

Foreningsregnskabet er gennemgået af foreningens revisor, Keld Hansen, som har godkendt regnskabet uden bemærkninger. Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet.

Bestyrelsens forslag til budget 2023 blev kommenteret af Erling Engelhardt.

4. Fastsættelse af kontingent.

Som det fremgik af budgettet for 2023 er kontingentet foreslået uændret kr. 500,00 for alm. Medlemmer og kr. 800,00 for par-medlemskab. Generalforsamlingen godkendte kontingentforslaget.

Der udsendes opkrævning med betalingsfrist fastsat til den 31. marts 2023.

5. Indkomne forslag
Ingen forslag er modtaget.

6. Valg af bestyrelsen i henhold til § 6, stk. 1-4.

På valg er:
Bjarne Winther Hansen (modtager genvalg) - Bjarne Winther Hansen er valgt
Anne Kornerup (modtager genvalg) - Anne Kornerup er valgt
Povl Kjer (modtager genvalg) - Povl Kjer er valgt

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
Ellen Nielsen (modtager genvalg) – Ellen Nielsen er valgt
Joan Stensbjerg (opstiller som kandidat) - Joan Stensbjerg er valgt

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Keld Hansen, revisor (modtager genvalg) - Keld Hansen valgt
Anders Riisberg, revisorsuppleant (modtager genvalg)  – Anders Riisberg valgt

9.Eventuelt
Under punktet blev det foreslået at omdanne noget stilladsmateriale vest for Havhaveskuret til bord-bænkearrangement.

Det blev også foreslået at undersøge muligheden for solceller på Fiskerihavnens Maritime Foreningshus mhp. at nedbringe udgiften til el.

Dirigenten Søren Høg afsluttede generalforsamlingen og takkede for engagementet.

Ebeltoft den 07.03 2022

Søren Høg                         Thorkild Hansen                     Erling Engelhardt

Dirigent                               Formand                                Referent

-----

Bestyrelsen i Havhaven har efterfølgende konstitueret sig uændret med Thorkild Hansen som formand, Bjarne Winther Hansen som næstformand og Erling Engelhardt som kasserer.