Nyhedsbrev - 27. november 2013

Kære medlem
Som tiden dog flyver af sted. Før vi ser os om, er julen og vinteren over os. I det seneste nyhedsbrev den 3. oktober orienterede vi om udsætning af østers. I første omgang forløb det næsten som planlagt. Vi havde egentlig regnet med, at alle medlemmer allerede i år ville få grej med østesr, men nåede kun at købe og montere grej med østers på hovedline 1. Set i bakspejlet var det måske slet ikke så skidt. Kort efter kom nemlig den voldsomme storm med vindstød af orkanstyrke.

Orkanen den 28. oktober
Gennem kontakt med flere af jer, er vi klar over, at mange har været bekymret for, hvordan Havhaven klarede stormen. Her har vi både en god og en dårlig nyhed. Den gode nyhed er, at både de fire store afmærkningsbøjer, som markerer Havhavens søterritorium og hovedline 2 med havhave nr. 44 til 86 klarede det usædvanligt kraftige stormvejr uden større skader og uden at flytte sig fra positionerne. Den dårlige nyhed er, at hovedline nr. 1 med havhave nr. 1 til 43 blev grebet af den stærke strøm og trukket ca. 1,6 km mod sydøst, bort fra Havhaven. Med assistance fra fiskerne Jens og Peter Olsen og deres kutter Stine er grejet trukket på plads igen. En nærmere undersøgelse har dog vist, at båndene er meget sammenfiltrede. Heldigvis er kun 7 af de 43 nyudsatte lanternenet gået tabt, og de resterende kan overflyttes til hovedline 2. Vi har ikke overblik over, hvordan de ret små østers har klaret det, men i det oprørte hav er en del sandsynligvis slynget ud gennem maskerne.

Begge hovedliner har samme type af forankring. Når orkanen har flyttet hovedline 1 og ikke hoveline 2, skyldes det, at det samlede areal af ”strømsejlet”, som man kan kalde alt det grej, der hænger i vandet, er størst på hovedline 1, hvor der er monteret lanternenet med østers.

Travlhed med at ”rebe sejlene”
Som I kan forstå, har der været travlhed med at ”rebe sejlene” og redde stumperne. Derfor er en række planlagte aktiviteter blevet udskudt. Vi vil dog lige benytte lejligheden til at minde jer om, at vi er pionerer inden for havhaver i Danmark. I bestyrelsen er vi glade for, at vi fra begyndelsen har forholdt os til og informeret jer alle om, at dyrkning af marine råvarer er et naturgivent erhverv, som indebærer mange risici – men på sigt garanteret også mange gode oplevelser og marine råvarer til middagsbordet.

Bestyrelsesmøde
Den 21. november havde vi et ordinært bestyrelsesmøde. Vi gjorde status på Havhavens fysiske etablering og tog hul på at drøfte en række af de kommende store udfordringer.

84 medlemmer og sund økonomi
Helt overordnet er Foreningen kommet godt fra start. Det gælder både med hensyn til fremdrift i etablering af Havhaven og med hensyn til medlemskredsen, som nu tæller 76 medlemmer og 8 støttemedlemmer. Vi kan dog ikke længere tilbyde støttemedlemskab, men har plads til 10 nye medlemmer i Havhavens første afsnit. Efter afholdelse af betydelige udgifter i forbindelse med Foreningens opstart og Havhavens etablering råder vi p.t. over ca. kr. 100.000. Vi står over for planlagte investeringer i både og andet grej samt ekstraordinære udgifter til en ny hovedline 1, men forventer – i kraft af fornuftige indkøb - at kapitalen rækker. De udfordringer, vi står overfor, har vi løsninger på, men vi må se i øjnene, at de indtrufne omstændigheder har forsinket projektet og vil udskyde tidspunktet for høst af råvarer.  Vi kan dog ikke sige noget mere præcist om det før i løbet af foråret.

Natura 2000 screening i relation til dyrkning af tang.
Vi har for længe siden fået de ansøgte tilladelser hos Fødevareministeriet, men lige netop tang sorterer under Kystdirektoratet. De har stillet et supplerende krav i relation til vores tangdyrkning, nemlig en Natura 2000 screening. Der er tale om en ”skrivebordsundersøgelse”, som bl.a. skal eftervise, at tanglinerne ikke skygger for meget på søgræsset (som reelt ikke findes noget af i Havhavens område). Per Andersen, som har ekspertisen, har lovet at lave denne screening uden beregning snarest muligt og betragter den blot som en ren formalitet.

Status på fysisk etablering af Havhaven
Havhavens fysiske etablering er forløbet hensigtsmæssigt og med god inddragelse af medlemmerne. Den blev anlagt med to hovedliner og i alt 86 havhaver a’ 5 meter. Hver havhave er monteret med et antal ca. 4 meter lange ”produktionsliner” af forskellig type. Der er tre netstrømper med muslinger til opfedning. Desværre viser det sig, at muslingerne har været for store i forhold til strømpernes masker, og p.t. vurderes ca. 80% af dem at være døde. En del af de resterende vil muligvis leve og udvikle sig. Strømperne vil fortsat kunne fungere som grej for dyrkning af muslinger baseret på lokal spat. Desuden er monteret tre svenskerbånd og tre stenstrømper til opsamling af lokal spat. Endelig er monteret et bånd podet med sporer fra fingertang og sukkertang, dog indtil videre kun på hovedline 1. Til dyrkning af østers har vi monteret et lanternenet pr. havhave, indtil videre kun på hovedline 1. Når vi i løbet af foråret bliver helt færdige med etableringsfasen, vil den samlede ”pakke” pr. medlem bestå af seks bånd/strømper til muslinger og foreløbig et bånd til tang. Syv ”liner” i alt med ca. 28 meter ”produktionsline” samt et lanternenet med ca. 100 østers.

Hvad gør vi fremadrettet?
Forstærket forankring på kort sigt. Jens indkalder et arbejdshold fra medlemskredsen og støber flere betonankre samt indkøber mere ankerkæde. Jens og Peter Olsens skib hyres til at lægge ankrene ud.

Den delvist sammenfiltrede hovedline 1 forankres ekstra godt og med hensigtsmæssig placering i Havhaven. Lanternenettene herfra overflyttes senere til hovedline nr. 2. Alle produktionsliner bliver siddende, og planen er fortsat at anvende dette grej til dyrkning af muslinger og tang i det omfang, det er muligt.  Vi vil indtil videre betragte denne hovedline som et fælles anlæg. Avl herfra kan fx anvendes i forbindelse med medlemsaktiviteter.

Langsigtet, supplerende forankring skal ske med skrueankre, to ankre pr. hovedline a’ 220 m. Der etableres i alt 8 skrueankre til hovedliner. Det betyder, at vi får plads til udvidelse fra to til fire hovedliner og/eller forankring af en arbejdsplatform. 

Etablering af en ny hovedline 1, havhave nr. 1 – 43 med strømper, bånd, lanternenet og østers sker ikke før skrueankrene er etableret og vejrliget tillader det. Der monteres desuden tangliner på hovedline 2, når det er muligt. Målet er at have begge hovedliner og alle 86 havhaver fuldt etablerede, klar til at opfange lokal spat maj/juni 2014.

Vinterklargøring. For at mindske risikoen for havari på grund af is skal anlægget neddykkes snarest muligt og inden vinteren rigtigt sætter ind, og til foråret skal det hæves igen. Det sker ved henholdsvis at afmontere og genmontere et antal blåser. Denne arbejdsproces kræver både hjælp fra enkelte medlemmer og dykkerassistance. Jens er som bekendt erhvervsdykker og vil påtage sig opgaven mod betaling, da arbejdet er så omfattende, at det ligger langt ud over en forventelig, frivillig arbejdsindsats.

Drøftelse af sejlads til Havhaven
Bestyrelsen lægger vægt på, at sikre den lettest mulige adgang til Havhaven, også for de mindre sejlkyndige medlemmer. Nogle af havhavebrugerne har egne både og vil formentlig anvende dem. I et vist omfang vil medlemmer uden båd sikkert kunne aftale samsejlads med bådejerne, men der er behov for andre løsninger. Efter en bred drøftelse af mulighederne, besluttede bestyrelsen følgende:
• Vi placerer en egnet, formentlig 4-6 personers foreningsejet båd med fast bådplads i Fiskerihavnen (bådplads er reserveret pr. 1. januar 2014)
• Desuden satser vi på, at få lov til at placere en lidt mindre båd ved Natohavnen. Et støttepunkt, som vil betyde kort sejltid og meget nem adgang til Havhaven.
• Endelig har vi aftalt med de Havhavemedlemmer, som også er medlem af Foreningen Ålekvasen Rigmor, at de på sædvanlige medlemsvilkår låner Rigmor og inviterer vennerne fra Havhaven med på sejlture til Havhaven, når det er muligt samt ved planlagte arrangementer. Der er ingen aftaler mellem Foreningerne, og Rigmor sejler ikke med passagerer mod betaling.

Kontakt til medlemmer og omverden
Vi vil fortsat satse på nyhedsbreve og mailbeskeder i kommunikationen med jer. Hjemmesiden vil vi tage fat på at udvikle, så den i særdeleshed kan rumme de formelle oplysninger om Foreningen. Endelig overvejer vi, at oprette en Facebookside til den mere dynamiske kontakt, formentlig suppleret med et site til planlægning, aftaler og booking af bl.a. Foreningsbåde.
        
Arbejdsgrupper og medlemsmøder
Allerede i juli måned tog vi initiativ til at lave nogle arbejdsgrupper, som får til opgave at arbejde med en række vigtige temaer. Så fik vi travlt på vandet og siden er tiden er bare gået. Nu har vi besluttet at sætte arbejdsgrupperne igang som noget af det første i det nye år. Sideløbende planlægger vi et medlemsmøde, forventet i løbet af februar måned. Generalforsamlingen finder sted i løbet af april måned, og så er vi i fuld gang på vandet igen.

”Musik, lyrik og havets planter”
For en tid siden sendte vi en invitation til jer med mulighed for at deltage i dette spændende arrangement på Århus Universitet med professor Ole Mouritsen fra Syddansk Universitet og Annette Bruhn fra Dansk Algecenter som foredragsholdere. Buffetén efter foredraget bød på en halv snes forskellige tangretter, som smagte supergodt. De kulturelle indslag med lyrik og aftenens afslutning med samfundssatirisk og musisk underholdning af Steffen Brandt var forrygende. Jeg hilste på flere havhavebrugere, og Havhavens dyrlæge var også blandt de kendte ansigter fra Ebeltoft. Tang er trendy. Ingen tvivl om det. Meld jer ind i www.tangnet.dk og hold jer orienteret om, hvad der sker på den front.

Til slut vil vi sige tusind tak for jeres indsats, entusiasme og gode humør og ønske jer og jeres familier en rigtig Glædelig Jul, og ikke mindst et godt og udbytterigt Nyt År.

De bedste hilsner

Bestyrelsen
Jens og Thorkild