Bestyrelsens/formandens beretning 2018

2011 var året, hvor vi stiftede foreningen – så vi er godt i gang med det 8. hele driftsår. Jeg vil se lidt tilbage på året det gik, det er altid en god proces, som man også kan lære af. Men jeg vil forsøge at gøre tilbageblikket kort, og i stedet orientere om planer og ønsker for i år og længere frem.

I det afgåede år har bestyrelsen afholdt 5 bestyrelsesmøder plus generalforsamlingen i marts måned. Pr. årsskiftet er vi 80 medlemmer. Antallet af medlemmer er ret stabilt. Det har det været gennem alle årene, og det er vi glade for.

Sommeren 2018 var uforglemmelig varm og solrig med masser af gode sejldage. Efteråret noget regnfuldt og blæsende. Vi er jo en slags bønder – havbønder – og vejrliget er et vilkår, som vi bare må leve med. Aktivitetsniveauet i havhaven har været stabilt, men den høje vandtemperatur var ikke den bedste for vores muslinger. Men der har været muslinger nok til alle, som har været aktive i Havhaven, og der har også været muslinger at hente i kurvene ved kajkanten for dem, som ikke lige have mulighed for at komme på vandet.

Lidt om årets gang i havhaven
Med Calle ved roret og godt støttet af hans håndgangne mænd, kom vi gennem året med rimelig godt styr på hovedliner og grej. Torsdags- og lørdags aktiviteterne har kørt hele sæsonen til lands og til vand med deltagelse af fra 3-4 op til 8-10 medlemmer. Og der har været meget at se til, så det ville være rart hvis flere af jer tog del i opgaverne.

Et par af søfartsafmærkningerne har igen været på ”springtur”, den ene var en tid sporløst forsvundet, men John Back Jensen, som står for farvandsafmærkningerne, giver ikke så let op. Efter en større eftersøgning fik han den opsporet og sat på plads igen.

Tilbage i 2017 valgte vi at skære ned på antallet af droplinerer. Det har løst problemet med hensyn til at linerne trækker blåserne ned, når muslingerne vokser til, og det er også lettere at trække linerne op og få fat i muslingerne.

Vi havde for lidt muslingeyngel i foråret og købte derfor 300 kg yngel som vi strømpede og satte ud en dag i maj. Det blev desværre igen succes, for det viste sig, at de fleste af dem simpelthen døde. Efterfølgende har vi også fundet ud af hvorfor, nemlig at Wittrup Seafood formentlig har givet os vaskede muslinger, og det går ikke. Muslingerne dør simpelthen hvis de får ferskvand. Der har som nævnt været spiseklare muslinger, men udbyttet har ikke været særlig stort. Vi oplever, at det kan svinge meget fra år til år, og til tider skal man bruge lidt ekstra tid på at finde frem til dem, som er klar til at spise, hvis man ikke er kendt med linernes placering.

I maj måned havde Erling igen arrangeret en Østerssafari – denne gang gik turen til Vadehavet, og det var et meget vellykket arrangement.

Som sædvanligt har vi deltaget aktivt i havnelivet - ved Havnens Dag/Vild med Vand i maj, ved Havnefesten i juli og i Kystkulturfestival’en i august – dog lykkedes det desværre ikke for os at deltage i Funny Boat. Det må vi satse på i år.

Fællesspisningerne i Det Grænseløse Køkken var meget vellykkede – arrangementet med ”Ulriks Jazz Trio”, som jeg vil tillade mig at kalde den – var på alle måder en aften helt i særklasse. En af de lune, ubeskrivelige sommeraftner med masser af liv og glade mennekser – og super god musik. Det ville være fantastisk hvis det kunne lade sig gøre igen.

Havhavedagen i september havde pæn tilslutning med god energi og socialt samvær. Som sædvanlig begyndte vi dagen med fælles morgenkaffe og efter at have løst dagen opgaver, sluttede vi af med lune fiskefrikadeller fra Flyvefisken og en håndbajer.

Revprojektet, som vi efterhånden har arbejdet med i nogle år blev beskrevet i samarbejde med Nationalparken, Syddjurs Kommune, Komitéen Bæredygtig Kystkultur og flere andre foreninger og døbt ”Folkerevet Ebeltoft Vig”. Vi søgte om ca. 1 mio. kr. i Nordeas Kystpulje, men fik desværre afslag sidst på året, men vi arbejder fortsat med projektet. Det skal simpelthen lykkes. 

Organic Seaweed - Mette Albrechtsens firma har fortsat option på et område i Havhaven til dyrkningsforsøg med tang. Efter aftale med Mette blev denne dyrkningsmulighed sidst på året stillet til rådighed for et lille nystartet firma, ”Havbund” – startet af tre fyre fra Grobund. Vi forventer, der sker noget på den front i løbet af 2019.

Tang.nu projektet, som vi deltager i, forløber planmæssigt. Det første dyrkningsforsøg hos os med sukkertang er gennemført og afslutte med et fint resultat. 2. dyrkningsforsøg blev igangsat sidst på året.

Havhøst. Sidst på året blev projekt Havhøst skudt i gang. Vores gamle venner, Joachim og Bodil fra Maritime Nyttehaver i København har søgt og fået nogle mio. kr. fra VElux Fonden til at lave et landsdækkende Netværk for Danmarks Havhaver, og vi er en af foreløbig fire partnere i projektet. Foruden at være et netværk, har vi en formidlingsopgave og skal udbrede havkonceptet i Danmark, som vi jo - som de første med havhaver – selv har gjort fra første færd. Og endelig skal vi arbejde med at udvikle ”formidlings- og undervisningsstationer”, altså et sted, hvor skoleklasser kan undervises i havet, havmiljø, havets ressourcer og bæredygtighed. Det indgår også i planerne for projekt Havhøst at lave en Havhøsfestival til oktober, men den hører I om senere.

Tangtilladelse. Endelig skal jeg fortælle, at vores tangtilladelse skal fornyes i 2019 – her i marts måned. Allerede i oktober gik vi i gang med at ansøge Kystdirektoratet om fornyelse af tilladelsen, og først i februar er der ved at komme skred i sagen. Dog også således, at Kystdirektoratet samtidig har taget Havhavens arealmæssige udstrækning op til vurdering, ligesom ansøgningen sendes i offentlig høring. Det hele trækker derfor meget længere ud, end vi havde forestillet os. Heldigvis er vores Per Andersen jo ekspert på området, så på den måde er sagen i de bedste hænder, og vi kan ikke forestille os at andet, end vi får tilladelsen fornyet.

Edderfugle – jeg vil lige nævne dem, de er jo en konstant trussel især mod vores muslingeyngel, men vi slap heldigt gennem 2018.

Det var vist i store træk hvad vi havde gang i i 2018.

Hvad skal der så ske i 2019?

Bestyrelsen har lavet en overordnet plan for aktiviteter i 2019. Den lægger vi frem for jer under medlemsmødet efter pausen, og så får I mulighed for at byde ind med det, som I har lyst til at deltage i og til at komme med jeres idéer og forslag.

Så snart det bliver rigtigt forår og godt arbejdsvejr både til lands og til vands - og det gør det i sidst i marts eller først i april, siger Calle - så skal vi i Havhaven. Og vi skal have flere af jer med i år. Det er vi fast besluttet på, og I skal bare fortælle os, hvad I synes, der skal til for at flere møder op, men herom senere.

Havhaven skal nemlig klargøres og passes og plejes, så linerne kommer til at bugne af muslinger, og så vi alle kan mærke glæden ved Havhaven, ved samværet, ved friluftslivet - og oven i købet forhåbentlig få masser af sund havmad med muslinger og tang på bordet.

Tang.nu projektet kører videre med 2. dyrkningsforsøg af sukkertang – som vokser helt fantastisk. Projektet afsluttes først i 2020.

Folkerevet Ebeltoft Vig arbejder vi videre med, og her er nye muligheder, bl.a. gennem samarbejdet med Bæredygtig Kystkultur. Det kommer jeg lidt mere ind på under medlemsmødet.

Havhøstprojektet – Det tegner godt. Vi arbejder bl.a med at få etableret ”formidlingsstationer” i tilknytning til havhaverne. Og I den anledning har jeg taget et møde med Kristian Herget far Nationalparken og vendt muligheden for at lave en ”oplevelsesrum” med arbejdstitlen ”Livet i Havet” - et sted på havnefronten, som i givet fald vil indgå i Syddjurs Kommunes udviklingsplan. Forslaget har vi forelagt for byudvikleren Karin Linneberg i går, og vi er enige om at gå videre med projektet.  Havhaven og Havhøst vil få en rolle i forhold til den formidling, der skal foregå der, hvis det lykkes at få lavet ”oplevelsesrummet”.

FMF. I år skal vi – sammen med partnerne i Fiskerihavnens Maritime Foreningshus - genforhandle lejeaftalen med Syddjurs Kommune. Det er stor udfordring, da Kommunen ønsker at stå frit i relation til disponering af havnefronten i forbindelse med gennemførelse af Udviklingsplanen for Ebeltoft By og Havn. Men vi har flere initiativer under overvejelse og der er positiv opmærksomhed på FMF fra Kommunens side.

Jeg synes at vi kan være lidt stolte af at bidrage – om end i lille skala - til et samfundsnyttigt forskningsprojekt vedrørende tang. Jeg vil også lige nævne, at jeg som repræsentant for projektet Bæredygtig Kystkultur i sidste uge er udpeget til Syddjurs Kommunes § 17.4 Bæredygtighedsudvalg. I det arbejde kan jeg bidrage med nogle af de ting, vi arbejder med både i Bæredygtig Kystkultur - og i Havhaven med formidling - i relation til havet og havets ressourcer.

Jeg har en vision om, at vi skal forsøge at rykke på det med skoleundervisning i samarbejde med Havhøst, Nationalparken og Syddjurs Kommune og skolerne m. fl. , Det vil være da være fedt, hvis vi i vores lille forening på sigt kan bidrage til at implementere bæredygtig adfærd hos næste generation.

Alt i alt synes jeg, vi kan være tilfredse med vores havhave, det vi har nået, og det vi har på vej!

Og med disse ord vil jeg bede generalforsamlingen forholde sig til beretningen.

Thorkild Hansen
Formand

Ebeltoft den 2. marts 2018