Bestyrelsens/formandens beretning 2016

2016 var Foreningens 6. leveår og 4. år med egentlig drift af Havhaven
I årets løb har bestyrelsen afholdt 5 bestyrelsesmøder og generalforsamling i april. I september trådte suppleant Calle Petersen ind som bestyrelsesmedlem i stedet for Morten Hundahl, som af arbejdsmæssige årsager trådte ud. Morten var medstifter af foreningen og skaffede pengene til at etablere Havhaven for. En stor tak til Morten. Medlemskredsen, som har ligget på omkring 75-80 medlemmer har - ligesom i tidligere år - haft en livlig aktivitet med praktiske opgaver og arrangementer. I 2015 omlagde vi havhavekonceptet fra at hvert enkelt medlem skulle passe sin egen Havhave til fælles drift af hele Havhaven. Målet var at få driften til at fungere bedre og få flere medlemmer til at deltage aktivt ude i Havhaven. I løbet af 2016 har vi måttet konstatere, at det ikke er lykkedes at få ret mange flere medlemmer med i aktiviteterne på havet, og i hvert tilfælde ikke i det omfang, vi havde håbet på.

I det store billede er det stadig en forholdsvis lille del af medlemskredsen, som er aktive - især til søs, mens det går lidt bedre med arrangementer på land. Det, at have sit grej placeret ude på havet og arbejde fra en båd på havet - i hænderne på naturens luner - er vores største udfordring. Det har fyldt meget gennem alle årene og også i 2016. Vi må bare konstatere, at det – ”på ondt og godt” - er et grundvilkår for at drive en nyttehave til søs, og vi må se i øjnene, at det kan vi ikke lave om på.

Årets gang – omlægning til fælles drift og sejlads på eget initiativ
Vi sluttede 2015 med, at edderfuglene åd en hel masse af vores muslinger, og som sædvanlig havde vi nogle storme, som gav sammenfiltrede liner og løbske bøjer. Så der var nok at gå i gang med i 2016, da foråret kom. Det havde vi også forberedt os på. I forbindelse med omlægning til fællesdrift tilrettelagde Calle som tovholder faste sejladser for hele sæsonen og en vagtplan for bådførerne. Der var dog kun relativt få medlemmer, som benyttede sig af de faste sejladser.  

Derfor blev de faste sejladser midt på sommeren afløst af en ny måde at gøre tingene på, så det nu blev det op til medlemmerne selv at tage initiativ til at sejle ud og passe haven og tage muslinger med hjem til eget brug. Og sådan er det fortsat. Det er stadig muligt at bede om hjælp fra en bådfører via Calle Petersen, hvis telefonnummer og mail man finder på hjemmesiden under sejlads.

Medlemmernes begrænsede deltagelse har betydet, at arbejdet med at holde grejet nogenlunde i orden og bøjer m.v. på plads, hovedsagelig er udført af en lille flok af aktive medlemmer, som til gengæld hele sæsonen har spist de smagfulde muslinger, som der er en del af på linerne.

Foreningsbåden blev lavet tip top i orden i løbet af vinteren – og døbt ”Edderfuglen” - og John Bak Jensen og Calle Petersen, som er tovholder for sejladsgruppen, fik også fremstillet og monteret løftegrej på båden, så det er blevet lettere at håndtere hovedlinerne. Vi fik også en ”ny”, brugt motor, som er let at betjene. Båden må nu sejles af alle - uden nogen form for certifikat. Der kræves blot, at man får lidt instruktion i at betjene motoren, og at man føler sig fortrolig med at sejle.

Ebeltoft Vig Oplevelsesrev – det store projekt i samarbejde med Syddjurs Kommune og Nationalpark Mols Bjerge fik vi ikke støtte til fra Velux Fonden. Projektet er derfor skrinlagt. Til gengæld har Nationalparken fået lavet en foranalyse til et forsøgsrev – et hummerrev placeret i Havhaven. Vi har endnu ikke aftalt et eventuelt videre forløb med Nationalparken om hummerrevet.

Organic Seaweed - Mette Albrechtsens firma fik option på 2-4 hektar i Havhaven til dyrkningsforsøg med tang til senere kommerciel udnyttelse afhængig af forsøgenes udfald. Hvis Mette på et tidspunkt udnytter optionen, omlægges Havhaven til økologisk drift, hvilket ikke indebærer hverken omkostninger eller ulemper for Foreningen.

Medlemsmødet i Aktivitetshuset i slutningen af februar – som optakten til sæsonen - var velbesøgt med deltagelse af ca. 40 medlemmer og planlægning af sæsonens aktiviteter. Mødet blev afsluttet med et fælles måltid, en lækker muslingesuppe og brød fra SMAG.

Østerssafarien i februar i Limfjorden med Mette Albrechtsen og Keld Hansen og deltagelse af en lille flok hårdføre havhavefolk forløb fint og var en flot naturoplevelse - og gav østers til eget brug.

Torsdagsmøder og Edderfugleværn. Vi har gennemført en række torsdagsmøder både i foråret og eftersommeren og med forskellige aktiviteter til lands og til vands. Den største aktivitet har været projektet med edderfugleværnet. Edderfuglenes ædegilde i havhaven er en trussel mod en fornuftig avl, og derfor er vi glade for forsøget med at udvikle en ny type grej med edderfugleværn. Søren Østergaard var initiativtager til - og er tovholder for projektet, som blev søsat i efteråret. Forinden havde flere medlemmer under Sørens vejledning stået for fremstilling af en flydende indhegning med pontoner, der bærer både muslingeliner og et beskyttende net. Desuden har Søren fremstillet nogle store, cirkulære stålankre, som skal fastholde forsøgsanlægget og senere også bruges til hovedlinerne. Friluftsrådet har støttet projektet med 15.000 kroner og Hedeselskabets Medlemspujle har støtte edderfugleværnet samt projektet med nye ankre m.v. med 25.000 kroner.

Vild med Vand den 29. maj deltog vi i – om end i beskedent omfang. Tanghøsten  4. juni gav en fin høst af sukkertang, som havde udviklet sig fint, som I kunne se på velkomstfotoet for lidt siden. Havnefesten 9. juli deltog vi som sædvanligt i, og vi viste vores grej og fortalte om Havhaven.

Fællesspisningerne – ”Agnete og Havmaden” i Det grænseløse Køkken var en stor succes -  med mad af råvarer fra Havhaven op til 70 deltagere. Det blev til tre fællesspisninger. Af forskellige årsager måtte vi desværre aflyse den fjerde fællesspisning i oktober.

Søfartsafmærkningerne - de store, gule bøjer, som markerer Havhavens søterritorium - har været ”rendt af pladsen” flere gange i 2016. Det viste sig, at de store sjækler, som kobler bøjerne til ankrene, var slidt og tæret væk. John Back Jensen påtog sig opgaven med at lave en ny konstruktion af ankrene, indkøbe materiel, fremstille de nye ankre og være tovholder for at få dem sat ud på de rette positioner med hjælp fra Jens og Peder Olsen og deres kutter Stine. Operationen blev assisteret af Calle Petersen og Niels Konge, som altid begge to er foregangsmænd, når der skal laves noget i Havhaven. Det var en meget stor opgave, som John påbegyndte sidst på året og afsluttede i januar 2017. Vi skylder John en stor tak for den store indsats, hans tekniske snilde og gode købmandskab.. John har også påtaget sig ansvaret for søfartsafmærkningerne med  løbende tilsyn og servicering.

Hedeselskabets Medlemspulje og Friluftsrådet har som nævnt støttet vores projekter, og jeg vil fremhæve, at uden denne ”kontante” håndsrækning havde det ikke været muligt at gennemføre de store og dyre opgaver i 2016. Nu har vi oven i købet midler i behold til at færdiggøre projektet med nye ankre til hovedlinerne, som ved samme lejlighed placeres med større afstand, så vi fremover undgår, at linerne filtrer sig sammen.

En anden god nyhed er, at måden, som vi ud fra vores hidtidige erfaringer,  besluttede at rette grejet til på i 2016, har virket. Bl.a. har den line, vi nu anvender til blåserne, og de knob, blåserne bindes fast med, betydet, at vi ikke længere har nævneværdige problemer med, at blåserne går løs.

Inspektion af Havhaven er senest sket i december, og da så det ikke godt ud med hensyn til grejet. Hovedlinerne er filtret ind i hinanden, og grejet ikke er passet helt tilfredsstillende i 2016. Men I, der har været med ude at passe Havhaven, ved, at der trods grejets tilstand er pænt med muslinger, lige fra den spæde yngel til spiseklare muslinger, som de aktive medlemmer har nydt godt af.
Ligesom tidligere år har der også i 2016 været mulighed for at hente muslinger ved kajkanten for medlemmer, som ikke lige havde mulighed for at sejle med ud.

Hvad skal der ske i 2017? Først og fremmest vil bestyrelsen opfordre jer alle til selv at tage initiativer og deltage aktivt i pasning af haven og opleve friluftslivet og glæden ved at være havhavebruger. 
I får selv mulighed for at sætte dagsordenen for den kommende sæson ved et medlemsmøde, som bestyrelsen planlægger at invitere til i marts eller april måned. 

Hovedaktiviteten til foråret bliver at klargøre og passe Havhaven. Vi skal reetablere hovedlinerne med nye ankre, kortere liner og større afstand. Det bliver en stor opgave, og bestyrelse opfordrer alle til at give en hånd med.
Desuden lægges der op til mulighed for bl.a. fire fællesspisninger i Det grænseløse Køkken. Der bliver eventuelt aktiviteter i forbindelse med ”Vild med Vand” først i juni, og vi vil også deltage i Havnefesten i juli.

Medlemmerne skal selv bestemme, hvad der ellers skal ske. Det er op til jer og arbejdsgrupperne at blive enige om det på et kommende medlemsmøde. Bestyrelsen ser frem til at lytte til jeres idéer og forslag, og vi vil gøre, hvad vi kan, for at jeres ønsker og forslag kan blive til noget.

Det er bestyrelsens håb, at vi får endnu bedre styr på grejet og pasning af Havhaven i 2017, men vi forventer også, at endnu flere giver en hånd med, hvilket også vil styrke det sociale fællesskab. Vi har enestående rammer i Fiskerihavnens autentiske miljø og fin plads ved Havhaveskuret til fx at lave spontan spisning af ”havmad” i forbindelse med aktiviteterne. Er det dårligt vejr, kan vi gå ind i Foreningshuset. Vi har simpelthen alle muligheder at for at styrke og dyrke det sociale fællesskab og få gode oplevelser sammen.

I skal vide, at bestyrelsen er ved godt mod. Vi forsætter ufortrødent med at skabe forudsætninger for at forbedre driften, udvikle foreningens aktiviteter og sikre, at alle medlemmer  - ved fælles hjælp - kan få havmad på bordet fra vores fælles Havhave.

Og selvom vi ikke kan leve af Havhaven, så kan vi i hver fald leve med den – ja, mange af os kan såmænd slet ikke leve uden!

Med disse ord vil jeg bede generalforsamlingen forholde sig til beretningen.

Thorkild Hansen
Formand
Ebeltoft den 10. februar 2017