Ebeltoft 15. februar 2023

Indbydelse til generalforsamling og medlemsmøde
Lørdag den 2. marts 2024 kl. 09.30
i Det gamle Posthus, S. A. Jensens Vej 1, Ebeltoft

Bestyrelsen indkalder hermed Foreningens medlemmer til ordinær generalforsamling, som jfr. vedtægterne skal afholdes hvert år inden udgangen af april og indkaldes pr. mail eller brev med mindst 2 ugers varsel. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 25. februar 2024. Medlemmer har stemmeret.

DAGSORDEN

 1. Velkomst og valg af dirigent v. Thorkild Hansen
  Bestyrelsen foreslår Søren Høg som dirigent og Erling Engelhardt som referent.
 2. Bestyrelsens årsberetning v. Thorkild Hansen
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab, forelæggelse af næste års budget v. Erling Engelhardt
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af 3 medlemmer til Bestyrelsen. Jfr. Foreningens vedtægter § 6 består bestyrelsen af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år. 4 medlemmer vælges på lige årstal og 3 medlemmer på ulige årstal.

           Bestyrelsen 2022                       Valgt i 2022
           Thorkild Hansen                        2022 – 2024
           Erling Engelhardt                       2022 – 2024
           Søren Høg                                 2022 – 2024
           Søren Østergaard                      2022 – 2024

                                                              På valg i 2023
           Bjarne Winther Hansen              2021 – 2023 (modtager genvalg)
           Anne Kornerup                           2021 – 2023 (modtager genvalg)
           Povl Kjer                                     2021 – 2023 (modtager genvalg)

 1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, som begge er på valg hvert år.
  Ellen Nielsen (modtager genvalg)
  Joan Stensbjerg (opstiller som kandidat)

   
 2. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant, som begge er på valg hvert år.
  Keld Hansen (modtager genvalg)
  Anders Riisberg, revisorsuppleant (modtager genvalg)

   
 3. Eventuelt.

Generalforsamlingen er for medlemmer – og jeres ”fælle” er velkommen til at deltage. Forventet afslutning kl. 10.45. Herefter en kort pause, hvor bestyrelsen holder konstituerende bestyrelsesmøde.

Medlemsmøde
11.00 - Medlemsmøde om årets aktiviteter. Vi slutter af med et let traktement.
13.15 - Besøg på Bølgemarken. Demonstration, betjening og høst, for jer, som har tid og lyst.

De bedste hilsner Thorkild Hansen Formand