REFERAT

Generalforsamling 2019, Afholdt lørdag den 2. marts 2019 kl.10.00 i ”Aktivitetshuset”, Nørre Allé 4, 8400 Ebeltoft

Generalforsamlingen samlede 32 deltagere, hvoraf 5 var medlemmers ledsagere. Fra bestyrelsen deltog Thorkild Hansen, Calle Petersen, Søren Østergaard, Søren Høg, Hans-Jørgen Dybdahl Andersen og Erling Engelhardt; som suppleanter deltog Bjarne Winther Hansen og Knud Brodersen. Per Andersen var forhindret.

Formanden, Thorkild Hansen, bød velkommen og bestyrelsen præsenterede sig. Herefter redegjorde han for mødets program med efterfølgende medlemsmøde, hvor tovholdere på forskellige områder giver indlæg.

1. Valg af dirigent og referent.
På bestyrelsens forslag blev Kristian Herget valgt som dirigent og Erling Engelhardt som referent.

2. Bestyrelsens årsberetning.
Thorkild Hansen fremlagde beretningen.
Under beretningen kom formanden ind på, at vi i øjeblikket venter på fornyet godkendelse af tangdyrkning i Havhaven. Det trækker lidt ud, fordi der i embedsværket har været stillet spørgsmål ved, om vi bør have rådighed over så stort et areal (10 ha) – sagen er sendt i høring. Vi afventer udfaldet med sindsro, idet vi fungerer i bedste samklang med alle andre interessenter i det kystnære område. Da vi fik tilladelse til etablering, var der ingen indsigelser.

På det efterfølgende medlemsmøde præsenteres planer for 2019.

Formanden omtalte i sin beretning en række medlems- arrangementer og aktiviteter, der i løbet af 2018 har fundet sted i Havhavens regi.

Beretningen blev modtaget med bifald og godkendt af generalforsamlingen.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget.
Årsregnskabet for 2018 blev fremlagt med kommentarer til hovedposterne af kassereren Erling Engelhardt.

Foreningens indestående i Nordea udgjorde pr. 31/12 2018 kr. 179.444,54 heraf er kr. 150.000,00 på den bundne sikringskonto (oprydning hvis/når foreningen ophører med sit virke). Altså kr. 29.444,54 til rådighed til foreningens arbejde.

Under gennemgangen af årsregnskabet blev der redegjort for posten ”Donationer”, her er der tilgået foreningen kr. 10.000 fra Syddjurs Kommune for strandrensning og fra Foreningen Smallshiprace har vi fået kr. 4.000 til dækning af udgifter i forbindelse med aktiviteter ved Havnefesten i juli 2018.

Regnskabet er gennemgået af foreningens revisor, Keld Hansen, som har godkendt regnskabet uden bemærkninger.

Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet.

Bestyrelsens forslag til budget 2019 blev kommenteret af Erling Engelhardt.

4. Fastsættelse af kontingent.
Som det fremgik af budgettet for 2019 er kontingentet foreslået uændret kr. 500,00 for medlemmer.

Generalforsamlingen godkendte kontingentforslaget.

Der udsendes opkrævning med betalingsfrist fastsat til den 29. marts 2019.

5. Indkomne forslag.
Ingen forslag er modtaget.

6. Valg af bestyrelsen i henhold til § 6, stk. 1-4.
På valg er:   Calle Petersen (modtager genvalg) - Calle Petersen er valgt

Per Andersen (modtager genvalg) – Per Andersen er valgt

Hans-Jørgen Dybdahl Andersen (modtager genvalg) - Hans-Jørgen Dybdahl Andersen            er valgt

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Bjarne Winther Hansen (modtager genvalg) – Bjarne Winther Hansen belv valgt
Knud Brodersen (modtager genvalg) – Knud Brodersen belv valgt

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Keld Hansen, revisor (modtager genvalg) - Keld Hansen valgt.
Ellen Nielsen, revisorsuppleant (modtager genvalg) – Ellen Nielsen valgt

9. Evt.
Thorkild nævnte, at det i foreningen Rigmor har været drøftet, at også andre ”brugere af havnen” kunne benytte ”Rigmorhuset”.

Lasse Hornbæk og Tore Muurholm præsenterede deres virksomhed ”Havbund”, som de har etableret sammen med Daniel Behnke med formålet at dyrke sukkertang og udvikle fødevareprodukter. De takkede for, at ”Havbund” har fået option på at benytte et område i Havhaven til forsøg i opstartsfasen.

Niels Konge spurgte bekymret til situationen omkring etablering af havbrug.
Thorkild kunne svare, at der ligger 37 ansøgninger om at etablere havbrug, men at loven 111 endnu ikke er udmøntet i en bekendtgørelse, så intet sker endnu.
I mellemtiden har 8 østjyske kommuner afholdt en konference for at afklare situationen, herfra er der rettet henvendelse til miljøministeriet og relevante styrelser med krav om i processen og at inddrage ”natur- og rekreative interesser”, hvilke ikke er taget hensyn til i L 111.

Else Mølgaard foreslog at arrangere fælles fisketur med efterfølgende tilberedning af mad med egne råvarer og fællesspisning.

Dirigenten Kristian Herget afsluttede generalforsamlingen og takkede for engagementet.

Ebeltoft den 02.03 2019

Referent Erling Engelhardt

Konstituering.
Bestyrelsen i Havhaven har efterfølgende konstitueret sig med Thorkild Hansen som formand, Calle Petersen som næstformand og Erling Engelhardt som kasserer.