Bestyrelsens/formandens beretning 2017

2017 var Foreningens 7. leveår og 5. år med egentlig drift af Havhaven.
I årets løb har bestyrelsen afholdt 5 bestyrelsesmøder samt generalforsamling i februar måned. Antallet af medlemmer er stabilt. Gennem året været enkelte udmeldinger og et tilsvarende antal nye er kommet til. Pr. årsskiftet er vi 79 medlemmer. Men på grund af en våd og blæsende sommer er det overvejende ”den hårde kerne” af havhavefolk, som har været aktive ude i havhaven, flere har deltaget i landaktiviteter og mange har traditionen tro deltaget i fællesspisningerne i Det Grænseløse Køkken og i vores aktiviteter i forbindelse med sommerens traditionsrige arrangementer i Fiskerihavnen - Havnens Dag/Vild med Vand, Havnefesten og Kystkulturfestival’en.

Med hensyn til vejrliget og havets natur, så havde vi nok ved Havhavens opstart en lidt naiv tilgang til dette grundvilkår. Men erfaringen har lært os, at vi kan lægge alle de planer, vi vil, men det er vejret bestemmer, om planerne bliver til noget. Det bliver ikke bedre af, at Havhaven ligger ret udsat, især med sydøstenvind får bølgerne fart på, men den valgte placering er den bedste af de tre muligheder, som var i spil. Vi må leve med, at sådan er det at have nyttehaver til søs - eller gøre som Kim Larsen synger: vi ber’ bare guderne om godt vejr, og så håbe på mildere vinde i 2018.

Årets gang i havhaven
I løbet af 2017 er det med Calle Petersen i spidsen lykkedes at få rimeligt styr på hovedlinerne og ny forankring. Linerne er disponeret sådan, at det er blevet lettere at finde frem til, hvor de forskellige størrelser af muslinger hænger. Med John Bach Jensens store hjælp har vi også fået styr på farvandsafmærkningerne, så vi også fremover kan servicere forankringen. Vi har valgt at skære ned på antallet af dropliner. Det har løst problemet med at linerne trækker blåserne ned, ligesom det er lettere at trække linerne op og få fat i muslingerne. Foreningsbåden, som kan sejles af alle uden nogen form for certifikat – og motoren - har fungeret upåklageligt. Også løftegrejet på båden fungerer fint.

Siden 2016 har det været op til medlemmerne selv at tage initiativ til at sejle ud og passe haven og tage muslinger med hjem til eget brug, ligesom man har kunnet bede om hjælp fra en bådfører via Calle Petersen, hvis telefonnummer og mail man finder på hjemmesiden under sejlads.

Der har været tilstrækkeligt med spiseklare muslinger til, at de som har haft lyst, har kunnet hente muslinger hele sæsonen – hvis man da kunne finde frem til dem. Også i 2017 har der været mulighed for at hente muslinger ved kajkanten for medlemmer, som ikke lige selv kom ud i Havhaven. Der er lidt arbejde med at rense og gøre muslingerne klar til tilberedning. Det er næsten som at skrælle kartofler - og sådan vil det nok fortsat være. Men det er anstrengelserne værd, for muslingerne er både kødfulde smager rigtig godt.

Medlemsmødet i Aktivitetshuset i slutningen af februar – som optakten til sæsonen - var velbesøgt med deltagelse af ca. 40 medlemmer og planlægning af sæsonens aktiviteter. Mødet blev afsluttet med et fælles måltid, en lækker muslingesuppe og brød fra SMAG.

Østerssafarien i februar i Limfjorden med Mette Albrechtsen og Keld Hansen og deltagelse af en lille flok hårdføre havhavefolk forløb fint og var en flot naturoplevelse - og gav østers til eget brug.

Torsdagsmøder. Vi har gennemført en række torsdagsmøder både i foråret og eftersommeren og med forskellige aktiviteter til lands og til vands.

Vild med Vand den 29. maj deltog vi i – om end i beskedent omfang. Tanghøsten 4. juni gav en fin høst af sukkertang, som havde udviklet sig fint, som I kunne se på velkomstfotoet for lidt siden. Havnefesten 9. juli deltog vi som sædvanligt i, og vi viste vores grej og fortalte om Havhaven.

Fællesspisningerne – ”Agnete og Havmaden” i Det grænseløse Køkken var en stor succes -  med mad af råvarer fra Havhaven op til 70 deltagere. Det blev til tre fællesspisninger. Af forskellige årsager måtte vi desværre aflyse den fjerde fællesspisning i oktober.

Hulrumsrev til hummer var et lille projekt, som vi tog initiativ til, efter vi måtte droppe det store projekt med Ebeltoft Vig Oplevelsesrev – et projekt til 16,5 mio. kr. - i samarbejde med Syddjurs Kommune og Nationalpark Mols Bjerge. Vi fik desværre ikke støtte til projektet fra Velux Fonden, hvor vi havde søgt om 10. mio. kr.

Der blev i stedet lavet en foranalyse til et lille forsøgsrev – analysen blev bestilt og betalt af Nationalparken – til et rev som tænkes placeret i Havhaven i håbet om at tiltrække sort hummer, som vi har tilladelse til at ”dyrke”. Projektet har ligget stille en tid, men sidst i 2017 tog vi initiativ til at genoptage dialogen med Nationalparken om, hvordan vi får lavet et stenrev. Vi forventer på den baggrund, at der sker noget på den front i løbet af 2018.

Organic Seaweed - Mette Albrechtsens firma har fortsat option på 3-4 hektar i Havhaven til dyrkningsforsøg med tang og senere produktion af tang til kommerciel udnyttelse afhængig af forsøgenes udfald. Hvis Mette på et tidspunkt udnytter optionen, omlægges Havhaven til økologisk drift, hvilket ikke indebærer hverken omkostninger eller ulemper for Foreningen.

Tang.nu projektet, som vi deltager i, forløber planmæssigt. Det er et stort og ambitiøst projekt, som indebærer både forskning, praktiske dyrkningsforsøg og udnyttelse af afgrøder fra havet Havhaven bidrager i projektet med dyrkning af sukkertang. Det er et projekt, som I vil høre mere om i 2018.

Eddefugleværnet. Søren Østergaard var initiativtager til – og tovholder for projektet, som blev søsat i efteråret 2016. Friluftsrådet støttede projektet med 15.000 kroner og Hedeselskabets Medlemspulje støttede med kr. 25.000 kroner. Forinden havde flere medlemmer under Sørens vejledning stået for fremstilling af en flydende indhegning med pontoner, der bar både muslingeliner og et beskyttende net. Desuden fremstillede Søren nogle store stålankre til at fastholde forsøgsanlægget, som jo skulle holde edderfuglene væk så de ikke åd vores muslinger. I løbet af 2017 havarerede edderfugleværnet, og resterne blev bjærget og ligger nu i depot på land. Vi har aflagt rapport til Hedeselskabet og måtte desværre konstatere, at denne type edderfuglebeskyttet grej ikke fungerede under de vilkår, som er i vores farvand. Men tro det eller lad være – siden Søren konstruerede edderfugleværnet har vi ikke været generet af edderfugle – gad vide hvor længe skrækeffekten holder?

Hvad skal der ske i 2018?
Bestyrelsen har lavet en overordnet plan for aktiviteter i 2018. På medlemsmødet, som afholdes når generalforsamlingen er slut, får I mulighed for at byde ind med det, som I har lyst til at deltage i og til at komme med jeres idéer og forslag til den kommende sæson.

Hovedaktiviteten til foråret bliver af indlysende årsager at klargøre og passe Havhaven, så vi alle kan få muslinger på bordet. Vi håber også, at 2018 bliver året, hvor vi kommer i gang med at dyrke østers og får sat gang i et revprojekt.

Derudover er der et hav af muligheder for at opleve friluftslivet og glæden ved at være havhavebruger, nyde muslingeretter på middagbordet og indgå i det sociale fællesskab – og det er op til jer selv at gribe dem.

Med disse ord vil jeg bede generalforsamlingen forholde sig til beretningen.

Thorkild Hansen
Formand

Ebeltoft den 2. marts 2018