Generalforsamling 2023
afholdt lørdag den 4. marts 2022 kl. 10.00
i Det gamle Posthus, S.A. Jensens Vej 1, 8400 Ebeltoft

Generalforsamlingen samlede 28 deltagere, hvoraf 1 var ledsager. Fra bestyrelsen deltog Thorkild Hansen, Bjarne Winther Hansen, Søren Høg, Anne Kornerup, Søren Østergaard og Erling Engelhardt; som suppleant deltog Ellen Nielsen. Povl Kjer var forhindret.

Formanden, Thorkild Hansen bød velkommen og præsenterede bestyrelsen. Herefter redegjorde han for mødets program med efterfølgende medlemsmøde, hvor tovholdere på forskellige områder giver indlæg.

REFERAT

1. Valg af dirigent og referent.
På bestyrelsens forslag blev Søren Høg valgt som dirigent og Erling Engelhardt som referent.

2. Bestyrelsens årsberetning.
Thorkild Hansen fremlagde
beretningen og der blev rettet en tak til medlemmerne for opbakning og deltagelse i årets aktiviteter. Formanden fortalte om Havhavens udadrettede aktiviteter, både lokalt og på landsplan.

Med bølgemarkens indvielse den 7. maj 2022 som højdepunkt blev vores 10-års jubilæum, fællesspisninger, månedsmøder og havhavedage omtalt.
Østerssafari til Vadehavet og Bølgemarkens promovering i forhold til medlemmer og samarbejdspartnere blev omtalt. Ebeltoft Skole benyttede platformen i Grøn Uge 39.
Der blev redegjort for afsluttede og igangværende projekter samt overordnede planer for 2023.
Beretningen blev modtaget med bifald og godkendt af generalforsamlingen.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget.
Årsregnskabet for 2022 blev fremlagt med kommentarer til hovedposterne af kassereren Erling Engelhardt.
Regnskabet for projektet omkring etableringen af Bølgemarken er afsluttet og forelagt Syddjurs Kommune, det er administrativt indstillet til godkendelse på politisk niveau.

Foreningsregnskabet er gennemgået af foreningens revisor, Keld Hansen, som har godkendt regnskabet uden bemærkninger.
Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet.

Bestyrelsens forslag til budget 2023 blev kommenteret af Erling Engelhardt.

4. Fastsættelse af kontingent.
Som det fremgik af budgettet for 2023 er kontingentet foreslået uændret kr. 500,00 for alm. Medlemmer og kr. 800,00 for par-medlemskab.
Generalforsamlingen godkendte kontingentforslaget.
Der udsendes opkrævning med betalingsfrist fastsat til den 31. marts 2023.

5. Indkomne forslag.
Ingen forslag er modtaget.

6. Valg af bestyrelsen i henhold til § 6, stk. 1-4.
På valg er:
Bjarne Winther Hansen - valgt
Anne Kornerup - Anne Kornerup er valgt
Povl Kjer - valgt

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
Ellen Nielsen - valgt
Joan Stensbjerg - valgt

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Keld Hansen, revisor - valgt.
Anders Riisberg, revisorsuppleant - valgt

9. Eventuelt.
Forslag om at omdanne noget stilladsmateriale vest for Havhaveskuret til  bord-bænke-arrangement.
Forslag om at undersøge muligheden for solceller på Fiskerihavnens Maritime Foreningshus mhp. at nedbringe udgiften til el.

Dirigenten Søren Høg afsluttede generalforsamlingen og takkede for engagementet.

Konstituering
Bestyrelsen i Havhaven har efterfølgende konstitueret sig uændret med Thorkild Hansen som formand, Bjarne Winther Hansen som næstformand og Erling Engelhardt som kasserer.