Referat - Generalforsamling 2016
Afholdt torsdag den 1. april 2016 kl. 16.30 i ”Aktivitetshuset”, Nørre Allé 4, 8400 Ebeltoft

Generalforsamlingen samlede 32 medlemmer. Fra bestyrelsen deltog Thorkild Hansen, Jens Christensen, Per Andersen, Søren Østergaard, Søren Høg, og Erling Engelhardt. Morten Hundahl og Thomas Kjær Christensen var forhindret og havde meldt afbud.

Formanden, Thorkild Hansen bød velkommen og præsenterede bestyrelsen. Herefter redegjorde han for mødets program med indlæg af Calle Petersen og Per Andersen efter den ordinære generalforsamling.

1. Valg af dirigent og referent.
På bestyrelsens forslag blev Calle Petersen valgt som dirigent og Erling Engelhardt som referent.

2. Bestyrelsens årsberetning.
Thorkild Hansen fremlagde beretningen. Beretningen vil kunne læses i på hjemmesiden:
http://www.havhaven-ebeltoft.dk/

Trods mange problemer med driften af Havhaven blev beretningen modtaget i en positiv ånd. Der var plads til smil og milde grin i forsamlingen, da vore dyrevenner, edderfuglene, som mæsker sig i vore muslinger, blev omtalt. Den gode stemning holdt endda under fortællingen om tyveriet af dyre og viatale motordele. Humoren var stadig på plads, da det afsløredes, at foreningsbåden nu hedder "Edderfuglen".

Projekterne ”Agnete og Havmaden” og "Vild med vand" blev omtalt. Økologisk certificering af Havhaven. Opfordring til aktiv deltagelse i fællesdriften. Tålmodighed, vedholdenhed og engagement er nøgleord for arbejdet i Havhaven. 
Beretningen blev modtaget med bifald og godkendt af generalforsamlingen.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget.
Årsregnskabet for 2015 blev fremlagt med kommentarer til hovedposterne af kassereren Erling Engelhardt. Egenkapitalen udgjorde pr. 31/12 2015 kr. 162.841,91, heraf er
kr. 150.175,77 på den bundne sikringskonto (oprydning hvis/når foreningen ophører med sit virke). Altså kr. 12.666,14 til rådighed til foreningens arbejde.

Regnskabet er gennemgået af foreningens revisor, Ebbe Troelsen medl. 47, som har godkendt regnskabet uden bemærkninger.
Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet.

Bestyrelsens forslag til budget 2016 blev kommenteret af Erling Engelhardt.

4. Fastsættelse af kontingent.
Som det fremgik af budgettet for 2016 er kontingentet foreslået uændret kr. 500,00 for medlemmer. 

Generalforsamlingen godkendte kontingentforslaget. Der udsendes opkrævning med betalingsfrist fastsat til den 20. april 2016.

5. Forslag om vedtægtsændring.

Nuværende ordlyd:
Stk. 1. Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne pr. mail eller post.

Forslag til ændret ordlyd – markeret med rød skrift:

Stk. 1. Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne pr. mail eller post.

Dirigenten fremlagde forslaget. Bestyrelsen fremlagde forslaget ved generalforsamlingen i 2015, og det blev vedtaget. Da en vedtægtsændring kræver 2/3 af medlemmernes stemmer, og der ikke var 2/3 af medlemmerne til stede i 2015, genfremsættes ændringsforslaget på gneralforsamlingen i 2016.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

6. Indkomne forslag
Ingen forslag er modtaget.

7. Valg af bestyrelsen

På valg er:
Thorkild Hansen (modtager genvalg) – Thorkild Hansen valgt.
Erling Engelhardt (modtager genvalg) – Erling Engelhardt valgt.
Søren Østergaard (modtager genvalg) – Søren Østergaard valgt.
Søren Høg (modtager genvalg) – Søren Høg valgt.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Thomas Kjær Christensen (modtager ikke genvalg).
Bestyrelsen indstiller Calle Petersen – Calle Petersen valgt.
Mette Albrechtsen (modtager genvalg) - Mette Albrectsen valgt.

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Ebbe Troelsen, revisor og Keld Hansen, revisorsuppleant – modtager begge genvalg. 
Ebbe Troelsen valgt som revisor og Keld Hansen valgt som revisorsuppleant.

10.Eventuelt
Intet under dette punkt

Dirigenten Calle Petersen afsluttede generalforsamlingen og takkede for engagementet.

----------------------

Calle Petersen vedrørende - vores båd, faste sejldage og aktiviteter til lands og til vands med pasning af Havhaven

Efter den ordinære generalforsamling fortalte Calle Petersen om aktiviteterne Fiskerihavnens Maritime Foreningshus på torsdage fra klokken 18.30 og et par timer frem. Grej klargøres til udsætning i Havhaven. Nu begynder de lyse aftener, så det bliver mulig at lave sejladser for også at klargøre til havs. – Husk at mød op, når du kan, og giv en hånd med.

Som ansvarlig for foreningsbåden ”Edderfuglen” redgjorde Calle for båden som fælle-gode og betingelserne for anvendelse. Disse er fremlagt på hjemmesiden.

På hjemmesiden findes også oversigt vedrørende de faste lørdagssejladser kl. 10.00, og man tilmelder sig direkte til bådføreren.

Per Andersen - kort status på havhavernes udbredelse i Danmark
Bestyrelsesmedlem og idémanden til Havhaverne, Per Andersen, fortalte om hvordan Havhavekonceptet er under udbredelse i Danmark - i høj grad med inspiration fra vores havhave, som var den første i Danmark.

Status for havhaver i Danmark

Med de igangværende projekter er der basis for nyttig erfaringsudveksling.

Alger
Situationen om den aktuelle udbredelse af alger blev omtalt, der er grund til at følge udviklingen. Vi anbefaler, at er ikke indsamles/høstes muslinger i Havhaven så længe der er risiko for algegifte i området!

Løbende status på FVST hjemmeside: 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Muslingeovervaagning/Sider/MuslingeovervÃ¥gning.aspx eller

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Muslingeovervaagning/Muslingeovervaagning_Danmark/Sider/Udmeldinger.aspx

Generalforsamlingen takkede begge oplægsholdere for input med klapsalve.

Arrangementer vi deltager i
”Vild med Vand” - søndag den 29. maj 2016 og ”Fiskerihavnsfest” – lørdag den 9. juli 2016.
”Agnete og Havmaden” – et muligt arrangement i samarbejde med SMAG.
Fællesspisning ”havmad” – kun for Havhavens medlemmer og jeres venner onsdage den 15. juni, 17. august, 21. september og 26. oktober  i ”det grænseløse køkken” - et midlertidigt forsamlingshus på Maltfabrikken.

Havmaden koster kr. 75,- pr. person, drikkevarer til butikspris. Der er udsendt en foreløbig tilmeldings-"Doodle” til medlemmerne.

Bestyrelsen i Havhaven har efterfølgende konstitueret sig uændret med Thorkild Hansen som formand, Jens Kristensen som næstformand og Erling Engelhardt som kasserer.

Referent
Erling Engelhardt