Medlemsmøde, afholdt efter den ordinære generalforsamling i Aktivitetshuset den 3. marts 2018.

Status på havhaven – orientering om grej, avl og båd mv. v/ Calle Petersen

Farvandsafmærkninger og grej til forankring er John Back Jensen tovholder for, så der er styr på vores grej.

Hovedlinerne er ved at være på plads:

5 forsøgsliner med tang - DTU Silkeborg - tang.nu - skal genforankres. Moderlinen med  svenske-bånd og stenbånd med påslag af muslinger. Påslaget af muslinger på svenske-bånd er ikke tilfredsstillende, så der skal gøres forsøg med tomme strømper.

Der skal i nogen grad strømpes om, fordi muslinger, når de vokser til, slider øverst på strømpen, hvilket har giver nogle tab. Ved opfyldning af strømper fremover skal vi undlade at fylde muslingeyngel i de øverstes 40 – 50 cm.

Edderfuglen – vores båd er Niels Konge blevet tovholder for, han får brug for hjælpere, når den snart skal på land for bundrensning og generel vedligeholdelse.

Havhave-skuret har fået Hans-Jørgen Dybdahl Andersen som pedel, også han får brug for hjælpere ved op rydning forskellige vedligeholdelsesarbejder.

Arbejdsgruppen med Calle Petersen i spidsen til det løbende arbejde til søs i Havhaven vil også gerne have nye og flere hænder – tilmeld dig hos Calle, der er tale om at flytte en del ar arbejdsdagene til tirsdage. Arbejdsgruppen er åben for alle, men det som kendetegner denne gruppe er, at de ”havemænd” (og – kvinder), som indgår føler sig særligt dedikerede til at passe havhaven.

Fastlagte arrangementer
6. maj, Østerssafari – v/ Erling Engelhardt.
Vi mødes ved Hjerpsted Kirke kl. 12.45. Derfra kører vi samlet til en lille p-plads tæt ved Vadehavet. En kort gåtur på stranden inden vi går ud til østersbankerne, ca. 400 m. ude. Østersbankerne ligger i den reneste del af Vadehavet. Turen ud i havet er fysisk anstrengende, idet der er 10 – 20 cm klæg (mudder). Der er lavvande kl. 13.15.

Det udsendes om kort tid en nærmere orientering samt vilkår for tilmelding. Der bliver gratis deltagelse, men egen-betalt transport.

23. maj, 27. juni: Fællesspisning i FMF – v/ Erling Engelhardt.
SMAGs køkken tilbereder måltider med råvarer fra Havhaven. Spisningerne er for Havhavens medlemmer og deres personlige gæster. Der vil blive udsendt invitation.

9.-10. juni: Havnens Dag -  (Vild med Vand). Tovholder Søren Østergaard

7. juli: Havnefest - Tovholder Christel Ebsen

10.-11.-12. august - Kystkulturfestival - Funny Boat - Boder til Havahaven i fiskerihavnen.

Østersopdræt – orientering, herunder målinger af havmiljø v/ Erling Engelhardt
Calle, Knud, Hans-Jørgen og Erling har været på studiebesøg på Skaldyrcentret i Nykøbing Mors. På baggrund af den indhøstede vider er det besluttet at købe og udsætte østersyngel i oktober. Vi skal have fremstillet det rette grej til at have ynglen i ude i Havhaven, tanken er, at vi måske kan lave en brugbar konstruktion med brødkasser fra Koberg – er I nogle, der har sådanne eller ved, hvor de kan skaffes?                

Måleudstyr til registrering af vandets salinitet/saltpromille – temperatur –gennemsigtighed (plankton) indkøbes og placeres i skuret. Med jævne mellemrum skal man ved en tur på havet notere og sende resultaterne til Erling, som vil stå for registreringen.

Hulrumsrev til hummer – orientering v/ Thorkild Hansen
Vi arbejder fortsat på at få et mindre stenrev etableret i samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge. Sidste år forelå en foranalyse. I år laves et projektoplæg som grundlag for ansøgning om tilladelser. Vi håber, at etablering af et rev kan påbegyndes ultimo 2018.

Muslinger – orientering om og drøftelse af aktiviteter v/ Erling Engelhardt
Der indkøbes ca. 400 kg limfjordsmuslinger - 20-30 mm. De strømpes og udsættes primo - medio april - hvis vejret er rimeligt.

Tang v/ Else Mølgaard
orientering om og drøftelse af aktiviteter. Forslag om en tang-sankedag og efterfølgende - måske næste dag - tilberedelse af et fælles måltid. Ideelt i forbindelse med en større aktivitet, fx strømpning af muslinger.

Strandrensning v/ Søren Høg
orientering om indtægtsmulighed. Nærmere følger, når der foreligger afklaring med Syddjurs Kommune.

Ny folder v/ Erling Engelhardt
Folderen skal være en let præsentation til potentielle medlemmer – generel orientering. Henvisning til hjemmesiden og facebookgruppen. Folderen er primært tænkt til uddeling til interesserede ved diverse kystkulturarrangementer.                     

Bæredygtig Kystkultur – orientering v/ Thorkild Hansen
Et nyt, selvstændigt projekt, som er under udvikling med henblik på at bringe kystfiskeriet og en ny kystkultur tilbage til Djurslands kyster. Havhavens forventede stenrev vil kunne indgå som et element i Bæredygtig Kystkultur.

Erling Engelhardt
Referent