Bestyrelsens/formandens beretning om 2019

Det er utroligt som tiden flyver af sted. Vi er godt i gang med foreningens 9. leveår, så næste år kan vi fejre 10 året for foreningens stiftelse. Men lige nu handler det om at se tilbage i tiden og give en kort beretning om foreningen aktiviteter i 2019 og til slut fortælle lidt om planerne for i år og måske lidt længere frem.

Helt overordnet vil jeg betegne året som et ret ”normalt” år - uden de store udsving eller uforudsete hændelser.

Ved indgangen til 2019 var vi 79 medlemmer og ved årsskiftet 75. Antallet af medlemmer har været oppe omkring 100 lige efter starten og har siden ligget ret stabilt på mellem 75 til 80, dog med en vis udskiftning. 

Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder plus generalforsamlingen i marts måned med efterfølgende medlemsmøde. Desuden har der været nogle forskellige udvalgsmøder, ligesom vi har deltaget i møde med landsforeningen Havhøst, afholdt hos vennerne i Kerteminde Maritime Haver samt i Husrådsmøder i Fiskerihavnens Maritime Foreningshus eller Den Røde Hal, som huset nu kaldes.

Jeg har sagt det mange gange før og siger det igen! Som havbønder er vi helt afhængige af vejrets luner og efter en god sommer - en 9. plads på top 10 over de varmeste somre siden 1874 – med fint sejlvejr, løb vi ind i et - nu efterhånden flere måneder langt ”efterår” med regn og rusk og generelt dårligt vejr til aktiviteter både til vands og på land. Og der er noget som tyder på, at vi skal vænne os til denne vejrtype, som formentlig også medfører flere storme og skybrud.

Igen i år har år har en af søfartsafmærkningerne været revet løs, men kom på plads igen. På trods af forbedring af forankringen med stærkere sjekler skal vi regne med, at den slags sker og hører med til at drive en havhave.

Den høje vandtemperatur og det store indhold af næringsstoffer i vandet giver bl.a. meget fedtemøj, som giver ekstra arbejde, så der er behov for mange hænder for at få det bedste udbytte af havhaven.

Om årets gang
Mandagsmøderne som blev indført i 2019 er en succes. I kraft af mandagsmøderne og den rullende planlægning med udgangspunkt i, hvordan vejrguderne sætter scenen en uge frem, har den faste kerne af medlemkredsen formået at passe haven på bedste vis.

Muslinger - Heldigvis har der efter et par sløje år været fremgang med dyrkning af muslinger. Alle som har taget del i pasning af havhaven har kunnet tage muslinger med hjem, og der har også jævnligt været muslinger at hente fra kurvene ved kajkanten.

Østers - I maj måned havde Erling igen arrangeret en Østerssafari til Vadehavet. Den forholdsvis lille flok som deltog, havde en rigtig god oplevelse.

Hans - Jørgen Dybdal har stået for klargøring og udsætning i egen havhave af de mange små europæiske østers, som vi købte hos Skaldyrcentret på Mors til egen havhave. På trods af gennemtænkte løsninger og stor omhu, må vi konstatere, at de fleste østers er gået tabt, dels pga. af uroligt vejr, mener vi og dels pga. af søstjerner, som har spist de små kræ. Lykkeligvis har Hans-Jørgen en halv snes stykker tilbage, nemlig dem som han har haft anbragt ved kajkanten. De lever i bedste velgående og er vokset fra næsten ingen ting til nu at være på størrelse med en femmer. Så nu ved vi, at vi kan dyrke østers i havneområdet, og det er noget vi vil prøve at arbejde videre med.

Som et kuriosum kan jeg fortælle, at i forbindelse med udtagning af muslingeprøver i Fregathavnen til analyse for tungmetaller, fandt vi fem ret store østers, og troede det var nogle af dem vi forliste for år tilbage, men et viste sig at være de invasive Stillehavsøsters, som vi har pligt til at bekæmpe. Det gøres for øvrigt bedst ved at spise dem, og de smager lige så godt som den europæiske – jeg kan i hvert tilfælde ikke smage forskel.

Som sædvanlig har vi deltaget aktivt i havnelivet omkring fiskerihavnen - Havnens Dag/Vild med Vand i maj, ved Havnefesten i juli og i Kystkulturfestivalen i august. Alle tre arrangementer forløb godt, og vi har opsamlet erfaringer med henblik på at gøre det endnu bedre i år.

De to fællesspisningerne med Smags Grænseløse Køkken var meget vellykkede. Jakob selv diskede op med et måltid som var helt eventyrligt, og fællesspisningen hos Grobund efter en interessant rundvisning var også en oplevelse helt i topklasse.

Havhavedage har også været med fælles morgenkaffe opgaver til vands og til lands og hyggeligt samvær.

Revprojektet, Folkerevet Ebeltoft Vig som vi efterhånden har arbejdet med i flere år står stille p.t. men er ikke opgivet. Der arbejdes sideløbende med et nyt projekt, Oplevelsesrummet Livet i Havet med at forsøge at etablere en dyrknings-formidlings og undervisningsplatform i havneområdet. Det vil vi fortælle mere om under medlemsmødet.

Havbund
I husker måske, at vi i 2018 stillede en dyrkningsmulighed til rådighed for et lille nystartet firma, ”Havbund” – startet af tre fyre fra Grobund. De har knoklet med selv at fremstille podede tangliner, men efter mange forsøg, som er slået fejl, har de desværre opgivet projektet. Vi håber, at de bliver som medlemmer?

Tang.nu projektet
som vi deltager i, forløber planmæssigt og er gået ind i det 3. og afsluttende år. Vi har dyrkningsforsøg i gang med sukkertang, og det lykkes rigtig godt. Ved den seneste udsætning af tanglinger fik vi nogle ekstra, som vi må høste til eget brug.

Havhøst
Projekt Havhøst blev skudt i gang 2019 og har med støtte fra Velux Fonden lavet et landsdækkende Netværk for Danmarks Havhaver – altså en landsforening i kuvøse. Vi er partnere i projektet og skal være vært for årsmødet 6. juni. Hardy Jensen vil senere fortælle lidt mere om Havhøst.

Fornyelse af vores tangtilladelse
Vores tangtilladelse skulle fornyes i marts 2019 og vi gik i gang allerede oktober 2018. Og det var godt, for der gik omkring trekvart år inden det lykkedes, men vi fik tilladelsen i hus og uden at vores havhave blev reduceret i størrelse, som der ellers var på tale fra Kystdirektoratets side. Vi skylder Per Andersen en stor tak for hans professionelle hjælp. Umiddelbart efter at tilladelsen var på plads aflagde Fødevarestyrelsen kontrolbesøg i Havhaven, en overdyrlæge tilså anlægget og ”besætningen” og alt blev fundet i bedste orden.

Omorganisering
Sidst på året foreslog Calle at vi fik gået vores organisering efter i sømmene. Dels havde Calle personligt alt for mange opgaver med hensyn til overordnet planlægning og praktisk gennemførelse. Det var en god proces, som betyder at vi fik delegeret ansvar og opgaver til flere af de erfarne medlemmer. Det skal vi høre mere om under medlemsmødet.

Hjemmesiden
Søren har i samarbejde med resten af bestyrelsen gennemgået hele menuen. Der er ændret lidt på knapperne i hovedmenuen og revideret en række tekster, ligesom vi har aftalt at Søren opdaterer med nye fotos. Hvis I har nogle gode fotos af aktiviteter og socialt samvær i Havhaven vil vi bede jer om at sende dem til Søren.

Det var vist i store træk, hvad vi havde gang i - i 2019.

2020 - hvad skal der så ske i år?
Vi har som sædvanlig lavet en overordnet plan for aktiviteter i 2020 og den ligger på hjemmeside. Det er planen, at vi senere under medlemsmødet snakker om aktiviteterne, og hvem der har lyst til at tage del i dem.

Havhavens glæder
Den vigtigste aktivitet er glæden ved at passe havhaven – både arbejdsglæden og alt det andet! Her har alle medlemmer mulighed for at deltage og kan få udbytte af det, både i form af muslinger og tang til ”gryderne”, og i form af gode friluftsoplevelser og socialt samvær.

Tang.nu projektet
kører videre med dyrkningsforsøg af sukkertang – som vokser helt fantastisk. Projektet afsluttes med en konference i Grenå til efteråret.

Folkerevet Ebeltoft Vig
er på hold p.t.. Hvis vi ikke kommer i fremdrift med det i løbet af i år, tror jeg vi bliver nødt til at opgive det.  

FMF
Vi har fået forlænget lejeaftalen med Kommunen frem til medio 2022 og har konkrete planer for forbedring af faciliteterne, bl.a. toiletforholdene og måske et opvarmet mødelokale.

Havhøstprojektet
det tegner rigtig godt. Det nye fællesskab er nyttigt for deling af erfaringer og hjælper nye havhaver i gang. Fra at vi her i Ebeltoft var ”en enkeltmandshær” for år tilbage, er havhavefolket bl.a. i kraft af Havhøst ligefrem blevet en slags ”bevægelse”, som er i udvikling langs Danmarks kyster. Det har vi en stor aktie i og Joakim, Bodil og Hardy gør et kæmpestort og flot arbejde med at rulle havhavekonceptet ud - og vi rammer lige ind i tidens ånd med hensyn til bæredygtighed.

Formidling og bæredygtighed
Som I ved, blev jeg sidste år udpeget som ekspert til Syddjurs Kommunes § 17.4 Bæredygtighedsudvalg. Vi er netop nu ved at afslutte arbejdet med afrapportering og anbefalinger til Byrådet. Jeg har bl.a. bidraget med forslag omkring havet og kystzonen samt bæredygtig dannelse/undervisning. Og i Havhaveregi arbejder vi  fortsat med at få etableret ”Oplevelsesrummet i Havet” – en dyrknings-, formidlings– og uddannelsesplatform - et sted på havnefronten, som i givet fald vil indgå i Syddjurs Kommunes udviklingsplan for havnefronten. I vil høre mere om det under medlemsmødet.

Regional havplan
Jeg vil også nævne det projekt, vi kører i Komitéen Bæredygtig Kystkultur med udvikling af en regional havplan for det vestlige Kattegat og nordlige Bælthav. Her vil vi indtænke forslag om arealudlæg til maritime nyttehaver.

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for en engageret indsats -  det var, på bestyrelsens vegne, ordene fra formanden.

Thorkild Hansen
Formand
Ebeltoft den 2. marts 2018