Generalforsamling 2018

Afholdt lørdag den 3. marts 2018 kl. 10.00 i ”Aktivitetshuset”, Nørre Allé 4, 8400 Ebeltoft

Generalforsamlingen samlede 37 deltagere, hvoraf 9 var medlemmers ledsagere. Fra bestyrelsen deltog Thorkild Hansen, Calle Petersen, Per Andersen, Søren Østergaard, Søren Høg, og Erling Engelhardt, Mette Albrechtsen og Bjarne Winther Hansen.

Formanden, Thorkild Hansen bød velkommen og bestyrelsen præsenterede sig. Herefter redegjorde han for mødets program med efterfølgende medlemsmøde, hvor tovholdere på forskellige områder giver indlæg.

1. Valg af dirigent og referent
På bestyrelsens forslag blev Mette Albrectsen valgt som dirigent og Erling Engelhardt som referent.

2. Bestyrelsens årsberetning
Thorkild Hansen fremlagde beretningen.

Beretningen i sin helhed vil kunne læses her.

I det forgangne år har vejrliget i høj grad været bestemmende for om planer for aktiviteter i Havhaven kunne udføres. Alligevel er det, med Calle Petersen i spidsen for primært ”den hårde kerne” af havhavemedlemmer, lykkedes at få styr på liner og ”afgrøder” i Havhaven.

Farvandsafmærkningerne har John Back Jensen taget hånd om, så vi fremover kan vedligeholde forankringerne.

Edderfugleværnet, som med Søren Østergaards store engagement, blev etableret i efteråret 2016. Siden har det desværre vist sig at konstruktionen ikke kunne fungere under de givne vilkår med Havhavens placering. Materiellet er nu bjerget og ligger på lager til andre formål.

Formanden omtalte i beretningen en række medlems- arrangementer og aktiviteter, der i løbet af 2017 fundet sted i Havhavens regi.

Beretningen blev modtaget med bifald og godkendt af generalforsamlingen.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget


Årsregnskabet for 2017 blev fremlagt med kommentarer til hovedposterne af kassereren Erling Engelhardt.

Foreningens indestående i Nordea udgjorde pr. 31/12 2017 kr. 172.870,58, heraf er kr. 150.000,00 på den bundne sikringskonto (oprydning hvis/når foreningen ophører med sit virke). Altså kr. 22.870,58 til rådighed til foreningens arbejde.

Regnskabet er gennemgået af foreningens revisor, Keld Hansen, som har godkendt regnskabet uden bemærkninger.
Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet.

Bestyrelsens forslag til budget 2018 blev kommenteret af Erling Engelhardt.

4. Fastsættelse af kontingent
Som det fremgik af budgettet for 2018 er kontingentet foreslået uændret kr. 500,00 for medlemmer. Generalforsamlingen godkendte kontingentforslaget.
Der udsendes opkrævning med betalingsfrist fastsat til den 31. marts 2018.

5. Indkomne forslag
Ingen forslag er modtaget

6. Valg af bestyrelsen i henhold til § 6, stk. 1-4
Thorkild Hansen, Erling Engelhardt og Søren Østergaard blev alle genvalgt.

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Bjarne Winther Hansen blev genvalgt.Mette Albrechtsen og Knud Brodersen blev nyvalgt.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Keld Hansen og Keld Hansen genvalgt som revisorer.
Ellen Nielsen bbleb genvalgt som revisorsuppleant.

9.Eventuelt
Intet

Dirigenten Mette Albrectsen afsluttede generalforsamlingen og takkede for engagementet.

Ebeltoft den 03.03 2018

Konstituering:
Bestyrelsen i Havhaven har efterfølgende konstitueret sig med Thorkild Hansen som formand, Calle Petersen som næstformand og Erling Engelhardt som kasserer.