Foreningen ”Havhaver i Syddjurs Kommune”

Formandens årsberetning
Efter en længere forberedelsesperiode i løbet af 2011 blev Foreningen Havhaver i Syddjurs Kommune stiftet den 19. december 2011. Foreningens første år har været et meget aktivt år med hensyn til at udvikle projektide’en med Havhavekonceptet, tilvejebringe myndighedstilladelser og fremskaffe økonomiske midler til etableringen. Især i første halvdel af året har der været arbejdet intensivt med en lang række opgaver, hvoraf arbejdet med projektbeskrivelsen, budgettet og ansøgningen vedrørende LAG støttemidler har været en stor opgave, som fortsat ikke er afsluttet.
Jeg vil her kort opsummere nogle vigtige forhold, hvoraf flere er faldet positivt ud:

 NaturErhvervsstyrelsen har den 14.09.2012 meddelt forhåndstilsagn til etablering af Havhaven og
produktion af muslinger, østers, tang m.v. Krav om garantistillelse pr. dato for forhåndstilsagn, kr.
150.000 mod budgetteret kr. 30.000. Ansøgning om dispensation fra frist for garantistillelse
imødekommet. Garantien skal være stillet og Havhaven etableret senest pr. 30. oktober 2013 – ellers bortfalder tilladelsen.

 Vi har undersøgt en række muligheder for landfaciliteter i Fiskerihaven, men har endnu ikke fundet en løsning på det spørgsmål. Kommunen ønsker ikke opstillet en skurvogn og har netop meddelt, at der heller ikke p.t. kan gives tilladelse til at opføre et nyt skur.

 Det er blevet klart for os, at der vil blive stillet krav i relation til fødevaresikkerhed i forbindelse med håndteringen – ud over de analyser, som Orbicon står for i forbindelse med høsten, nemlig HCCP certificering af alle processer fra råvarerne forlader Havhaven til de er afhentet af/leveret til
forbrugeren eller den professionelle aftager. Andelshaverne der arbejder med håndteringen skal
desuden have et hygiejnekursus. Orbicon kan anvise praktiske løsninger på disse forhold.

 Med udgangspunkt i værdien af budgetteret salg, er det nødvendigt med momsregistrering af det
driftsselskab, som i givet fald forventes at overtage projektet fra Foreningen.

 Den budgetterede anlægsudgift og udgifter i projektets løbetid incl. værdisætning af frivillige
arbejdstimer androg i udgangspunktet kr. 1.240.000. Udgiften til garantistillelse er øget fra kr.
30.000 til kr. 150.000, altså med kr. 120.000. Projektsummen andrager herefter kr. 1.360.000.

 LAG - Den lokale LAG bestyrelse har den 08.10.2012 givet tilsagn om støtte. Projektet er derfor
indstillet til at modtage kr. 720.600, betinget af offentlig medfinansiering på kr. 300.000. Medio
december 2013 er projektet indsendt til Fødevareministeriet/NaturErhvervsstyrelsen med henblik på vurdering af om endeligt tilsagn kan gives samt støttebeløbets størrelse. LAG har meddelt, at der normalt ikke ydes støtte til lovpligtige ydelser med risiko for, at den indstillede bevilling reduceres fra kr. 720.600 til kr. 660.000. Endelig skal vi formentlig modregne salgsindtægter i den bevilgede støtte. Dette spørgsmål er ved at blive afklaret. Foranstående forhold forventes at medføre flere budgetændringer og yderligere reduktion af støttebeløbet. Vi har senest den 8. marts 2013 rykket LAG for svar om endeligt tilsagn, men i skrivende stund foreligger intet nyt.

 Syddjurs Kommune – har givet tilsagn om at medfinansiere kr. 300.000, hvilket opfylder LAG’’
krav. Der er ikke på nuværende tidspunkt tilvejebragt yderligere kapital.

 LAG støttemidler og fondsmidler kan ikke udbetales før projektet er fuldt afsluttet, alle regninger
betalt og regnskabet revideret. Renter og driftsudgifter må ikke betales med fondsmidler og
offentlige støttemidler. Renteudgifter indgår slet ikke i projektets budget og skal skaffes særskilt.

 Hvis salgsindtægten jfr. budgettet holder, vil der skønsmæssigt være behov for kreditfaciliteter
minimum i niveau kr. 500.000 – 600.000 i hele projektets løbetid. Det anslåede niveau forudsætter,
at en del af likviditetsbehovet kan dækkes ind ved lang kredittid (9 – 12 måneder) hos leverandører.
Indledende forespørgsel i pengeinstitut indikerer, at vi ikke kan forvente en driftskredit stillet til
rådighed uden særlig sikkerhedsstillelse. Der er tale om et projekt, som etableres og drives på naturens præmisser, hvilket indebærer en række naturgivne risici foruden de sædvanlige, drifts- og forretningsmæssige risici. I udgangspunktet er der tale om en hobbyvirksomhed, men med professionelle aftagere. Vi er blevet klar over, at Havhaven derfor snarere får karakter af en egentlig erhvervsvirksomhed, som fordrer en betydelig arbejdsindsats med forretningsmæssige driftsopgaver som f.eks. produktions- og arbejdsplanlægning, tilsyn med og vedligehold af Havhaven, salg og distribution af produkter, regnskabsføring, momsregnskab, dokumentation af fødevaresikkerhed, hygiejnekurser til andelshaverne, administration af andelsselskab m.v. - foruden det manuelle arbejde med høst og håndtering af muslinger og tang, som vi vurderer de ”menige medlemmer” kan klare i samarbejde med et chartret Erhvervsfiskerfartøj og et ditto Foreningsskib.
Udfordringer som Foreningen står over for i 2013. Projektet har mange positive aspekter og vurderes fortsat at rumme et interessant udviklingspotentiale. På trods af bevidst lav eksponering af projektet i pressen er der positiv interesse for projektet fra mange potentielle medlemmer.
Vi står dog over for en række store udfordringer, hvoraf en del nødvendigvis skal afklares før projektet kan sættes i gang, og andre først vil kunne afklares under selve projektgennemførelsen:

 Kan Foreningen sikre den nødvendige kapital til at gennemføre projektet?

 Skal Foreningen stifte f.eks. et andelsselskab til driften?

 Kan Foreningen/andelsselskabet skaffe den nødvendige mellemfinansiering og efterfølgende den nødvendige driftskapital?

 Salgsindtægten i projektperioden er behæftet med nogen usikkerhed baseret på bl.a. produktionens faktiske omfang, mulige aftagere, kvalitet, sygdom, m.v.

 Anlæggets størrelse og produktionskapacitet er kritisk i forhold til faste omkostninger i relation til
løbende drift. Omvendt er der kalkuleret med en relativ lav udnyttelse af produktionsapparatet og
konservative salgspriser på produkterne.

 Risiko for en række naturgivne omstændigheder, f.eks. skader på/tab af anlæg på grund af storm og is, sygdom i Havhavens kulturer, tab af råvarer hvis edderfugle bruger Havhaven som spisekammer.

 Risiko for frafald af medlemmer på grund af krav om betydelig arbejdsindsats.

 Et nøglespørgsmål er, hvordan Havhaven kan drives økonomisk bæredygtigt efter projektets
afslutning – med udgangspunkt i et fuldt betalt anlæg og frivillig arbejdsindsats fra medlemmerne?
Det arbejder vi også med at få overblik over.

 Endelig er tidsfaktoren ved at blive kritisk.


Ebeltoft den 11. marts 2013
Thorkild Hansen
Formand