Bestyrelsens/formandens beretning
2014 er Foreningens 4. leveår. 2011 var stiftelsesåret og 2012 etableringsåret,så reelt er 2014 det 2. driftsår. 2014 har været et travlt år med mange initiativer. Efter stormene i november/december 2103 har vi i 2014 arbejdet målrettet med at få genetableret produktionslinerne og havhavens drift til at fungere.

Der har været en del udfordringer, og bestyrelsen må erkende, at der er flere praktiske forhold, som har voldt problemer. Vi har sandelig også mærket naturens luner, og er glade for den liste vi åbent lagde frem for medlemmerne fra første færd med hensyn til de mange risici, som er forbundet med at arbejde på naturens præmisser. Vi har også bestræbt os på løbende at orientere om, hvilke aktiviteter der er iværksat. Vi har givet statusmeldinger på, hvordan det – på godt og ondt har stået til i Havhaven. Men vi er også meget bevidste om, at der stadig er en del løse ender og mange ting, vi skal gøre bedre.

Genetablering efter stormvejrshaveriet december 2013
Det gik fint med genetablering af de to nye hovedliner takket være en stor indsats især fra Jens side. Selv udfordringen med at drive store skrueankre ned i havbunde har Jens klaret – og derved sparet foreningen for mange tusinde kroner til leje af skib og borerig, som det egentlig var planen. I skal lige høre, hvordan Jens klarede det med skrueankrene. Først lavede han en fuldskala test på landjorden -på en mark i Feldballe. Jens svejsede øjer på ankeret, lagde vægt på toppen og drev ankeret rundt med en ståstang, som gav det nødvendige moment. Forsøget på land gik fint.
Så tog han dykkerudstyret på og lavede det samme nummer på 10 meters vanddybde. På trods af vægttab i vandet og bl.a. i kraft af udlagte dæk med beton fik Jens så meget fodfæste, at ankerne kom på plads. Og som bekendt har forankringen holdt lige siden. Godt gået, Jens.

Som bølgerne i Havhaven går det op og ned…
Fremstilling og udsætning af grej i foråret er forløbet ganske fint med deltagelse af mange af jer. Vi beklager at der ofte er kort varsel – det skyldes bl.a. leverandørernes og naturens luner. Alt var på plads i maj måned og klar til at den lokale spat kunne sætte sig på linerne. Og det gjorde den - i rigt mål. Vi fik den ene euforiske besked efter den anden fra flere af jer, som besøgte Havhaven om alle de tusindvis af små muslinger som sad overalt på bånd, strømper og hovedliner. Nu gik det faktisk helt forrygende.
Men så fik edderfuglene øje på ”spisekammeret” og tog for sig af retterne. Jer - der har flugt med på Facebook - har oplevet hvordan Jens slipper følelserne løs, når edderfugle, rur og buskmosdyr og andet kræ, som vi helst ikke vil have i så stort omfang, huserer i Havhaven. Men det var sådan det var! Bestyrelsen overvejede at indgå samarbejde med Elsegårde Jagtforening om at holde edderfuglene væk, men opgav tanken på grund af risiko for negativ omtale. Vi måtte se til, mens naturen boltrede sig og tog for sig af retterne hen over sommeren.

Høst af muslinger og medlemssejladser
Sideløbende med edderfuglenes ædegilde lagde vi billet ind på et større parti muslinger til fra Hjarnø Havbrug til strømpning og opfedning. Muslingerne fik vi strømpet og sat ud sidst i august, og de var så store, at de var spiseklare stort set med det samme. Og den størrelse muslinger går edderfuglene heldigvis ikke efter.

Jeg vil også lige nævne, at vores dyrlæge Susanne Boye har aflagt bedriftsbesøg i Havhaven og rapporteret tilsynet til Statens Centrale Husdyrregister, hvor jeg som formand er registreret og ansvarlig for opdræt af bløddyr i Havhaven. Dyrene havde det godt, og Susannes kontrol affødte ingen bemærkninger.

Allerede i foråret 2014 tilbød vi medlemssejladser og flere af jer deltog. Sejladserne kom desværre ikke til at fungere særlig godt, bl.a. på grund af vejret og problemer med motoren på den store medlemsbåd. Problemerne blev senere løst med en ombytningsmotor. I oktober måned påtog Calle Petersen sig - på bestyrelsens opfordring - rollen som tovholder for sejladsgruppen og fik tilrettelagt en række nye medlemssejladser. Calle har siden været kommitteret til bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøderne. Der var tilsyneladende ikke den helt store interesse for at deltage, ligesom vejret drillede. Men det er alligevel blevet til flere ture, og os som har været i Havhaven i løbet af efteråret har høstet en del muslinger, som havde vokset sig store og flotte. Jeg skal hilse at sige, at de smagte herligt. Vi har en forventning om, at der stadig e store muslinger i Havhaven og mulighed for at alle kan høste et måltid, når vi genoptager sejladsen her i løbet af april/maj måned 2015.

Tang har vi ikke fået dyrket ret meget af endnu.
Men i november arrangerede vi igen
medlemsaktivitet med udsætning af nye såliner podet med sukkertang, fordi de tangpodede liner vi havde sat ud tidligere var blevet kvalt i rur og buskmosdyr.

Omorganisering af driftsform - medlemstal
Nu lyder det mere eller mindre som en lang ”lidelseshistorie”, men sådan er det heldigvis ikke. Alle som har deltaget aktivt har haft stor glæde af friluftsliv og socialt samvær omkring havhaven, og der er også kommet muslinger på bordet. Samtidig har vi indhøstet værdifulde erfaringer med mulighed for at rette ind og gøre det bedre fremadrettet, og det har vi taget konsekvensen af.

Allerede i oktober tog bestyrelsen fat på at omorganisere havhavedriften baseret på at tilbyde to driftsformer, nemlig samdrift af en række haver som ”fælleshaver” eller at fortsætte med ”privat have”. Tilbuddet blev godt modtaget. Ved årsskiftet var resultatet, at foreningens 94 medlemmer var fordelt med 74 medlemmer som havde valgt at deltage i fælleshaven og 20 ønskede at fortsætte med private haver. Omlægningen giver nu grundlag for at tilrettelægge pasning af fælleshaverne bl.a. med udgangspunkt i faste sejldage og større fællesskab om opgaven. Det vil Calle fortælle mere om, når den formelle del af generalforsamlingen er slut.

Årets mødeaktiviteter og medlemsaktiviteter
I årets løb har vi afholdt fem bestyrelsesmøder. Forretningsudvalget, bestående af Erling Enfelhardt, Jens Christensen og mig - har desuden haft livlig dialog på mail og telefon og ved korte uformelle møder. Vi har haft mange bolde i luften med bl.a. planlægning af en hovedline 3, oprydning af havareret grej og forhandlinger med Mette Albrechtsen om dyrkning af tang til kommercielt salg i en mindre del af Havhaven. Endelig tog vi hul på ansøgningsproceduren omkring anlæg af et rev og en oplevelsesplatform i tilknytning til Havhaven. Et projekt vi orienterede om i årsberetningen for 2013 og efterfølgende traf beslutning om at sætte i værk. Vi vender tilbage til dette rev som et særskilt punkt på dagsordenen.

Arbejdsgrupperne ”Sejlads/lokale”, ”Tang”, ”Muslinger” og ”Østers/hummer” har haft forskellige aktivitetsniveauer med sejlads, og med tanggruppen som de mest aktive. Der har som nævnt været mange medlemsaktiviteter for at få Haven etableret og passet. Udover generalforsamlingen i april 2014 har vi lavet et enkelt større medlemsarrangement. Det var tanggruppen, der tog initiativ til en meget vellykket foredragsaften om tang med forsker og leder af Dansk algecenter, Lone Mouritsen.
Vi har deltaget aktivt med en stand ved Havnefesten i Ebeltoft Fiskerihavn den 5. juli, Havnemarked i Knebelbro den 3. august, Havnefesten/Maritime Dage i Ebeltoft den 16. august og Julemarked på ”Grisetorvet”, Ebeltoft i december repræsenteret med Havhaven/Lokal Tang.

Endelig har en række medlemmer deltaget aktivt i indretning af Fiskerihavnens Maritime Foreningshus. Aftalen med Kommunen underskrev jeg den 11. april 2104. Samarbejdsaftalerne mellem foreningerne faldt først på plads den 31. oktober 2014. Da var vi dog gået i gang med selve indretningen med Torkil Pugh fra Ålekvasen Rigmor som tovholder. Indretningen var langt fremme ved årsskiftet, og som I ved var der indvielsesreception i lørdags.

Med havhaveskuret ved rampen og nu vores andel i Foreningshuset samt partnerskab med Foreningen Ålekvasen Rigmor, Paketbåden Skødshoved og Ebeltoft Amatør& Fritidsfiskerforening har vi både fået særdeles gode faciliteter til rådighed og mulighed for samarbejde, socialt fællesskab og interessefællesskab med en bred medlemskreds omkring marine og maritime kystkulturaktiviteter.

Vi var først med havhaver og omverden er meget interesseret i Havhaveprojektet. Interessen fra omverden for vores havhaveprojekt er stor, og vi har fået henvendelse fra mange ildsjæle og andre rundt om i landet. Personligt har jeg holdt flere indlæg om Havhaven, bl.a. i Strib, for en række folk fra Kommune, turisme samt lokale ildsjæle i Middelfart. 
Jens Kristensen
og jeg har sideløbende haft møde med universitetsstuderende samt flere interessegrupper om etablering af Havhaver, bl.a. Nakkebølle Efterskole og Pier 4, Aarhus Ø, og i det hele taget fået udbredt Havhavekonceptet og udbygget Foreningens netværk. Det er en   vedtægtsbestemt forpligtelse, at vi deler viden og erfaring og er fødselshjælpere for nye Havhaver. Det må siges at være lykkedes. Der er mange havhavprojekter på vej, flere af dem er markante projekter i millionklassen, bl.a. i Limfjorden, hvor vores Per Andersen er involveret som professionel rådgiver.

Vi har ikke selv gjort noget for at opsøge omtale, tvært imod har vi været kritiske og heller ikke ønsket at promovere Havhaven uden at have styr på tingene - og uden at kunne tage nye medlemmer ind. Vi har afvist flere medier og holdt andre hen. Vi har medvirket i interviews og artikler i flere medier, foruden lokalaviser er det Jyllands-Posten, Food Festival Magazine og Tidsskriftet Vækst. I efteråret sagde vi ja tak til Samvirke, som vi anser for at være et seriøst og også folkeligt tidsskrift. Vi gav interview på Ålekvasen Rimor under sejlads til Havhaven, hvor flere medlemmer medvirkede. Artiklen bringes i juni nummeret. Vi har desuden en forhåndsaftale med TV2oj om at lave et besøg i Havhaven med dem her i løbet af foråret.

Hjemmesiden fungerer fint, men kan ikke blive bedre end det, vi lægger på den. Vores webmaster Søren Høg efterlyser flere gode billeder. Har I nogle, bedes I maile dem til Søren. På hjemmesiden finder I navn, telefonnummer og mailadresse på alle medlemmer. Det er også på Hjemmesiden, man booker foreningsbådene. Facebooksiden er mere et chatforum og sjov at følge med på med bl.a. mange dejlige billeder.

Hvad skal der ske i 2015
Omorganisering med fælleshaven er på plads. Bådene er grundlæggende i orden og motoren til den store båd er netop nu på værksted for en grundig overhaling. Indtil den er klar, har vi lånt en 20 hk motor. Calle og bådførerne sørger for at sejlads og pasning af fælleshaven kommer til at fungere. Det lykkes selvfølgelig kun, hvis I bakker op og melder jer til sejladserne, som Calle vil fortælle om senere. Sideløbende vil Jens snarest muligt, når vandtemperaturen og kassebeholdningen tillader det, etablere hovedline 3 og hen ad vejen sørge for oprydning af de havarerede liner.

Vi har fået rigtig gode faciliteter i Foreningshuset. Vi forventer også, at der er nogle spiseklare muslinger ude i havhaven. Grejet er intakt og tager i denne tid imod påslag af ny spat, så der er også flere nye muslinger på vej. Tangbinderdagen i februar betyder også at vi kan forvente, at der hen på sommeren kan høstes tang. Alt i alt mener vi at have rimelig styr på tingene. Derfor skal vi først og fremmest sørge for, at alle medlemmer for mulighed for at deltage i pasning af haven og opleve glæden ved at være havhavebruger. Vi forventer som sagt også at kunne høste  muslinger og tang.

Lidt malurt er der også i bægeret. Påslag af rur samt Edderfuglenes besøg slipper vi sikkert ikke for, og vi må nok leve med at dele muslingerne med dem.

I bestyrelsen sætter vi fokus på mere aktivitet både til lands og til vands med at passe haverne. Ønsket om at lave en høstfest/østerskalas drøfter vi at opskalere til en egentlig ”Skaldyrs- og tang Festival”, men det når vi ikke i år. Vi har til gengæld en fantastisk plads ved Havhaveskuret som er velegnet til fx at lave lidt uformel grill i forbindelse med aktiviteterne, og er det dårligt vejr, kan vi gå inden for i Foreningshuset. Vi skal hjælpe hinanden med at styrke det sociale fællesskab og dele viden og erfaringer, bl.a. via arbejdsgrupperne. Vi har en klippefast tro på, at tingene udvikler sig i den rigtige retning, og det er i høj grad op til jer at komme og være med.

Visioner for fremtiden
I beretningen sidste år omtalte jeg bestyrelsens ønske om - i samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge - at skabe mulighed for et rev og en ”oplevelsesplatform” placeret ved vores ”hængende rev”. Det ønske arbejder vi med at gøre til virkelighed, nu med Kommunen som en tredje - og meget vigtig - partner. Dette mulige projekt skal vi behandle i et punkt på dagsordenen senere.
Endelig vil jeg nævne, at der mulighed for, at Mette Albrechtsen i løbet af i år så småt kommer i gang med tangproduktion i firmaet Dansk Økologisk Tang. Det hører I også lidt mere om senere.

2015 tegner til at blive et interessant ”havhaveår”.

Med disse ord vil jeg afslutte beretningen.
Thorkild Hansen
Formand

Ebeltoft den 12.04.2015

Formanden