Referat - Generalforsamling 2024
Afholdt lørdag den 2. marts 2024 kl. 09.30
i Det gamle Posthus, S.A. Jensens Vej 1, 8400 Ebeltoft

Generalforsamlingen samlede 27 deltagere. Fra bestyrelsen deltog Thorkild Hansen, Bjarne Winther Hansen, Søren Høg, Anne Kornerup, Povl Kjer og Erling Engelhardt; som suppleant deltog Ellen Nielsen og Joan Stensbjerg. Søren Østergaard var forhindret.

Formanden, Thorkild Hansen bød velkommen og præsenterede bestyrelsen. Herefter redegjorde han for mødets program med efterfølgende medlemsmøde, hvor tovholdere på forskellige områder giver indlæg.

1. Valg af dirigent og referent
På bestyrelsens forslag blev Søren Høg valgt som dirigent og Erling Engelhardt som referent.

2. Bestyrelsens årsberetning
Thorkild Hansen fremlagde beretningen.
Der blev rettet en tak til medlemmerne for opbakning og deltagelse i årets aktiviteter. Formanden fortalte om Havhavens udadrettede aktiviteter, både lokalt og på landsplan.

Blandt andet omtalte formanden, at vores deltagelse i Aarhus Universitets arrangement, ”Hovedet i Havet” den 20.- 22. april, med bl.a. forskningsskibet Aurora, var en stor succes. Bølgemarken spillede en hovedrolle som undervisningsplatform for op mod 500 skoleelever og gymnasieelever.

Det østjyske kommunesamarbejdes arrangement, ”Havets Dag”, den 22. september, hvor vi indgik i planlægningsgruppen, og sikrede den brede opbakning fra Ebeltoft maritime og marine foreningsliv. Igen spillede Bølgemarken med Erling i spidsen for et dedikeret hold af havhavefolk en hovedrolle. Det var et stort og vellykket arrangement med op mod 400 besøgende i løbet af dagen, ligesom Ebeltoft skole igen havde et stort antal elever til undervisning på Bølgemarken.

Sideløbende har vi fået passet Havhaven og Bølgemarken. Og på trods af naturens sædvanlige udfordringer med blandt andet søpunge, edderfugle, storme, skybrud og begrænset muslingeyngel, er det lykkedes at dyrke både tang og muslinger nok til, at vi har kunnet høste fornuftigt hele året.

Beretningen blev modtaget med bifald og godkendt af generalforsamlingen.

3. Godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget
Årsregnskabet for 2023 blev fremlagt med kommentarer til hovedposterne af kassereren Erling Engelhardt. Foreningsregnskabet er gennemgået af foreningens revisor, Keld Hansen, som har godkendt regnskabet uden bemærkninger.

Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet.

Bestyrelsens forslag til budget 2024 blev kommenteret af Erling Engelhardt.

4. Fastsættelse af kontingent
Som det fremgik af budgettet for 2024 er medlemskontingentet foreslået uændret til kr. 500,00 - dog kr. 800,00 for par-medlemskab.

Generalforsamlingen godkendte kontingentforslaget som vil være gældende både for 2024 og 2025.

5. Indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
Forslaget var udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
På baggrund af, at foreningen nu har eksisteret i 13 år, og der er udviklet en praksis, som ikke kunne forudses ved etableringen i 2011, motiverede formanden kortfattet ændringsforslaget. Navnet forenkles til: Foreningen Havhaven i Ebeltoft Vig og tre punkter fremhæves som formål og værdier:

  • At give medlemmerne mulighed for socialt samvær, sund ernæring, læring og god livskvalitet gennem friluftsliv og regenerativ dyrkning af havet og høst af skaldyr og tang.
  • At medvirke til at skabe balance i havets økosystemer, et bedre havmiljø og en bæredygtig udvikling lokalt, nationalt og globalt.
  • At bidrage aktivt som en del af den lokale kystkultur.

Alle 27 stemmeberettigede stemte for de nye vedtægter. Da der ikke var 2/3 af samtlige medlemmer til stede, var der ikke majoritet for forslaget, som derfor ikke kunne vedtages. Derfor vil bestyrelsen snarest indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på endelig vedtagelse.

6. Valg af bestyrelsen m.m.  i henhold til § 6, stk. 1-4
Thorkild Hansen - Thorkild Hansen er valgt
Erling Engelhardt - Erling Engelhardt er valgt
Søren Høg - Søren Høg er valgt
Søren Østergaard - Søren Østergaard er valgt
Ellren Nielsen - valgt for ét år

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Joan Stensbjerg - Joan Stensbjerg er valgt
Anja Vester - Anja Vester er valgt

Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor - Keld Hansen er valgt
Revisorsuppleant - Anders Riisberg er valgt

9. Eventuelt
Ellen Nielsen omtalte og anbefalede at stemme på og underskrive borgerforslaget til beskyttelse af drikkevandet. Forslaget er fremsat af ”Bedsteforældrenes KlimaAktion Syddjurs”, borgere i kommunen kan stemme via kommunens hjemmeside
Borgerforslag (syddjurs.dk), du logger ind med MitId. 

Anne Kornerup er udtrådt af bestyrelsen, formanden takkede med en vingave for hendes inspirerende arbejde i Havhavens bestyrelse, ikke mindst for hendes indsats som ”østersmor”.

Dirigenten Søren Høg afsluttede generalforsamlingen og takkede for engagementet.

Ebeltoft den 04.03 2024