VEDTÆGTER - Foreningen Havhaver i Syddjurs Kommune

     

§ 1. Navn og hjemsted
Stk. 1. VEDTÆGT for Foreningen ”Havhaver i Syddjurs Kommune”, som er en frivillig, almen nyttig forening. Foreningen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med CVR-nummer 34105820.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune.

§ 2. Foreningens formål og værdier
Stk. 1. Foreningens formål er:

  • a. at modne projektidéen om havbaserede ”kolonihaver”, den første kaldet ”Havhaven Ebeltoft Vig”, med produktion af marine råvarer, herunder at projektere anlægget, sørge for alle myndighedstilladelser, afklare fremtidig organiserings- og driftsform samt tilvejebringe den nødvendige kapital til etableringen, således at projektet er fuldt realiserbart. ”Havhaven Ebeltoft Vig” gennemføres som et samlet projekt og projektmodningen er en integreret del af projektet.
  • b. at gennemføre projektet med fysisk etablering, idriftsætning og videre udvikling af ”Havhaven Ebeltoft Vig”, og som led i projektets gennemførelse foretage nødvendig tilpasning af Foreningens vedtægter og/eller overdrage projektet til den organiseringsform, som vurderes at være bedst egnet, f.eks. et andelsselskab.
  • c. at sikre ”Havhaven Ebeltoft Vigs” tilknytning til aktiviteter og projekter vedrørende Ebeltofts sejlende kulturarv og anvendelse af Fiskerihavnen i Ebeltoft som landings- og håndteringsplads for Havhavens afgrøder. Gennem disse fiskerirelaterede aktiviteter medvirke til at bevare Fiskerihavnen samt formidle kystkulturen og det autentiske miljø i Fiskerihavnen til oplysning, glæde og gavn for Foreningens medlemmer, byens borgere, erhvervslivet, turismen og almenvellet.
  • d. at medvirke til etablering af nye Havhaver primært i, men også uden for Syddjurs Kommune, herunder være ”fødselshjælper” for egne medlemmers og/eller andre personers eventuelle etablering af hobbyvirksomhed og egentlig selvstændig erhvervsvirksomhed med udgangspunkt i et færdigudviklet Havhavekoncept. Foreningens stiller vederlagsfrit sin viden og erfaring til rådighed for almenheden.

Stk. 2. Disse formål tilgodeses ved:

  • a. at skabe et aktivt, fagligt miljø omkring drift af Havhaver med bæredygtig produktion af skaldyr og tang gennem tiltrækning, fastholdelse og udvikling af en bred medlemskreds med kendskab bl.a. til produktionsmetoder, produkter, vedligehold samt afsætning, distribution og forædling af marine råvarer.
  • b. at deltage aktivt og engageret i lokalsamfundet, herunder samarbejde med andre foreninger, institutioner og erhvervslivet om udnyttelse af potentialet i Havhaverne samt medvirke til at udvikle kulturaktiviteter med udgangspunkt i ”Havhaven Ebeltoft Vig” og livet omkring Fiskerihavnen og på havet.
  • c. at indgå i andre sammenhænge med viden og erfaring om produktion af sunde og bæredygtige marine råvarer samt forædling af produkterne, hvor bl.a. lokale Havhaver og kystkulturens aktører kan være bindeled til andre geografiske områder og aktiviteter, primært i, men også uden for Syddjurs Kommune.

Stk. 3.
Foreningens værdigrundlag bygger på åbenhed, tillid og ansvarlighed overfor Foreningens forpligtende fællesskaber og aktiviteter. Foreningen lægger vægt på samfundsengagement, social ansvarlighed, et frit og positivt arbejdsmiljø, et højt sikkerhedsniveau samt miljømæssig bæredygtighed og produktion af sunde råvarer.

§ 3. Foreningens medlemskab af foreninger og organisationer
Stk. 1. Foreningen ønsker aktivt at støtte relevante foreninger inden for produktion af lokale fødevarer, marine råvarer, kystkultur og sejlende kulturarv, dog primært foreninger som Foreningen samarbejder med. Foreningen ”Havhaver i Syddjurs Kommune” er p.t. medlem af Foreningen Aalekvasen ”Rigmor.”

§ 4. Medlemskreds og kontingent
Stk. 1. Foreningen er åben for alle, der ønsker at støtte foreningens arbejde, har interesse for aktiviteterne i ”Havhaver I Syddjurs Kommune” og kan gå ind for Foreningens vedtægter.

Stk. 2. Til Foreningens almindelige virksomhed betaler medlemmerne et årskontingent, hvis størrelse fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen. Kontingent betales pr. bankoverførsel til Foreningens konto.

§ 5 Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne pr. mail eller post.

Stk. 2. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer uden kontingentrestance.

Stk. 4. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer og træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal dog jfr. § 11 stk.2 om Foreningens opløsning og overdragelse af aktiver og aktiviteter.

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens/formandens årsberetning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget.
4. Fastsættelse af kontingentet.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsen i henhold til § 6, stk. 1-4.
7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Evt.

Stk. 6. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede mødet, og beslutninger indføres i protokol.

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 1/4 af medlemmerne skriftlig stiller krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling varsles på samme måde som den ordinære generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter begæring herom, dog undtaget juni, juli og august måned.

§ 6 Bestyrelsen og Foreningens ledelse
Stk. 1. Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. 4 medlemmer vælges på lige årstal og 3 medlemmer på ulige årstal. Det tilstræbes, at Ebeltoft Fiskeriforening er repræsenteret i Foreningens medlemskreds og/eller bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 3. Der vælges 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant, som alle er på valg hvert år.

Stk. 4. Bestyrelsen leder Foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 7. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede. Beslutninger afgøres ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 8. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær næstformanden.

Stk. 9. Formanden sørger for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

Stk. 10. Repræsentanter til poster til andre bestyrelser, råd, udvalg samt tovholdere til arbejdsgrupper udpeges af bestyrelsen.

Stk. 11. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesarbejdet, men har ikke stemmeret.

§ 7 Medlemsmøder, arbejdsgrupper og tovholdere
Stk.1. Medlemsmøder afholdes efter behov og varsles skriftligt med minimum en uges varsel. Medlemmer der fungerer som tovholdere eller som indgår i arbejdsgrupper har mødepligt.

Stk. 2. Medlemsmøderne er det forum, hvor bestyrelsen og tovholderne for arbejdsgrupperne forelægger årets planer for drift vedligehold, udviklings- og kulturaktiviteter samt planlægger, koordinerer og følger op på løbende aktiviteter.

Stk. 3. Arbejdsgrupper dannes og nedlægges af bestyrelsen efter behov og består af en tovholder samt et eller flere medlemmer afhængig af opgavens karakter.
Formanden for bestyrelsen og/eller ekstern projektleder er ansvarlig for kommercielt indkøb, og kan delegere indkøbsdisponering til tovholderne.

Stk. 5. Tovholderne er ansvarlige for: 
1. Planlægning, koordinering, faglig vejledning og opfølgning på arbejdsgruppens arbejde.
2. Bestilling af materialer samt disponering af aftalte indkøb.
3. Dokumentation af udførte arbejder i respektive manualer bl.a. til opsamling af viden og erfaring. I støttede projekter, som kræver timeregistrering, er tovholderne ansvarlige overfor revisionen mht. korrekt timeregistrering.
4. Deltagelse i organisering og gennemførelse af aktiviteter og arrangementer. Tovholderen kan stille forslag til gruppens sammensætning, og medlemmer kan indgå i flere arbejdsgrupper.

§ 8 Forsikrings- og ansvarsforhold
Stk. 1. Foreningens anlæg og udstyr skal til enhver tid, i det omfang det er muligt og økonomisk fornuftigt, være forsikret i et anerkendt forsikringsselskab med dækninger, som til enhver tid svarer til Foreningens behov.

Stk. 2. Alle medlemmer har pligt til at tage vare på egen sikkerhed i forbindelse med aktiviteter i Foreningens regi og skal bidrage til et godt arbejdsmiljø og et højt sikkerhedsniveau, når der arbejdes med HavhaverDet enkelte medlem har ansvar for egne ansvars- og ulykkesforsikringsforhold, og opfordres ved indmeldelse til at tegne en udvidet fritidsulykkesforsikring.

Stk. 3. Ansvaret for tilsyn med ”Havhaven Ebeltoft Vig” uddelegeres til og aftales kontraktligt med faste samarbejdspartnere.

§ 9 Regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens økonomiske midler skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2. Regnskabsåret er 1. januar – 31.december.

Stk. 3. Revisorpåtegnet regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingen, og godkendes på generalforsamlingen.

§ 10 Tegningsregler og hæftelse 
Stk. 1. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være bestyrelsesformanden.

Stk.2. Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af aktiver, ved dispositioner over kr. 10.000 samt overfor myndigheder i overordnede spørgsmål tegnes Foreningen af den samlede bestyrelse, dog således at kompetence til at disponere inden for bestyrelsesgodkendte budgetrammer kan delegeres efter skriftlig aftale med bestyrelsen til f.eks. ekstern projektleder.

Stk. 3. Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser overfor Foreningen udover kontingentet.

§ 11 Vedtægtsændringer og opløsning
Stk. 1 Vedtægtsændringer, opløsning af foreningen eller overdragelse af foreningens aktiver og aktiviteter sker på generalforsamlingen.

Stk. 2. Ændring af vedtægter eller opløsning af Foreningen samt overdragelse af aktiver og aktiviteter kan gennemføres, hvis 2/3 af dens medlemmer stemmer herfor på en generalforsamling. Opnås der ikke stemmemajoritet kan forslaget ved en efterfølgende generalforsamling vedtages ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.

Stk. 3. Eventuelt overskud, formue eller materiel og udstyr overdrages ved opløsning af foreningen til foreninger med lignende almennyttige formål i Syddjurs Kommune.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling.
Ebeltoft den 19. december 2011

Morten Hundahl
Dirigent

Thorkild Hansen
 Formand