Vedtægter
             Foreningen Havhaven Ebeltoft Vig

 

§ 1.     Navn og hjemsted
Stk. 1.                 
Foreningens navn er: Foreningen Havhaven Ebeltoft Vig.

Stk. 2.
Foreningens hjemsted er Syddjurs Kommune. CVR-nummer 3410 5820.

§ 2. Foreningens formål og værdier
Stk. 1.
Foreningen Havhaven Ebeltoft Vig, som er Danmarks første maritime nyttehave, er en frivillig, almennyttig forening, hvis formål er:

 • at give medlemmerne mulighed for socialt samvær, sund ernæring, læring og god livskvalitet gennem friluftsliv og regenerativ dyrkning af havet og høst af skaldyr og tang.
 • at medvirke til at skabe balance i havets økosystemer, et bedre havmiljø og en bæredygtig udvikling lokalt, nationalt og globalt.
 • at bidrage aktivt som en del af den lokale kystkultur.

Stk. 2.
Formålet tilgodeses ved:

 1. ‚Äčat skabe et aktivt, inkluderende socialt miljø omkring etablering og drift af Havhaven gennem tiltrækning, fastholdelse og udvikling af en bred medlemskreds med kendskab til havmiljø, dyrkning, høst og forædling af skaldyr og tang.
 2. at deltage aktivt og engageret i lokalsamfundet, herunder samarbejde med andre foreninger, institutioner og erhvervslivet om udnyttelse af potentialet i havhaver samt medvirke til udvikling af kystkulturaktiviteter med udgangspunkt i Havhaven Ebeltoft Vig, livet i Ebeltoft Fiskeri- og Kulturhavn samt i og på havet.
 3. at indgå i relevante sammenhænge med viden og erfaring om havmiljø og regenerativ dyrkning af havet, herunder formidlings- og undervisningsaktiviteter i eget regi og i samarbejde med Syddjurs Kommunens skoler, undervisnings- og forskningsinstitutioner.
 4. at medvirke til etablering af nye havhaver samt stille viden, erfaring og plads i Havhaven til rådighed for udviklings- og forskningsprojekter og være ”fødselshjælper” for medlemmers og andre personers etablering af selvstændig virksomhed med dyrkning af skaldyr og tang.
 5. at medvirke til aktiviteter og projekter vedrørende Ebeltofts sejlende kulturarv og anvendelse af Ebeltoft Fiskeri- og Kulturhavn som landings- og håndteringsplads for fisk og havets afgrøder.
 6. at medvirke til bevaring, udvikling og formidling af Ebeltoft Fiskeri- og Kulturhavns autentiske kystkulturmiljø til oplysning, gavn og glæde for Foreningens medlemmer og almenheden.

Stk. 3.
Værdigrundlaget bygger på FN’s 17 verdensmål med fokus på nr. 14, Livet i Havet, nr. 15, Livet på Land og nr. 6, Rent Vand. Vi lægger vægt på et frit og inkluderende socialt miljø, samfundsengagement, et højt sikkerhedsniveau og miljømæssig bæredygtighed. Vi møder hinanden og omverdenen med åbenhed og tillid og udviser ansvarlighed overfor Foreningens forpligtende fællesskaber og aktiviteter.

§ 3. Medlemskreds og kontingent
Stk. 1.
Som medlemmer kan optages enhver, som tilslutter sig foreningens formål.      

Stk. 2.
Til Foreningens almindelige virksomhed betaler medlemmerne et årskontingent, hvis størrelse for det efterfølgende år fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

§ 4. Generalforsamlingen
Stk. 1.
Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel via mail og opslag på Foreningens hjemmeside.

Stk. 2.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal i skriftlig form være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3.
Ethvert medlem uden kontingentrestance har stemmeret på generalforsamlingen og kan vælges til Foreningens tillidsposter.

Stk. 4.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer og træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal dog jfr. § 11 stk. 2 om Foreningens opløsning og overdragelse af aktiver og aktiviteter.

Stk. 5.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 4. Forelæggelse af budget til orientering og fastsættelse af kontingent for det Kommende år.
 5. Behandling af rettidigt indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsen i henhold til § 6, stk. 1-4.
 7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Stk. 6.
Dirigenten leder mødet, og referenten fører generalforsamlingens beslutninger til referat.

Stk. 7.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 1/4 af medlemmerne skriftligt anmoder om det. Ekstraordinær generalforsamling varsles på samme måde som ordinær generalforsamling og skal afholdes senest 6 uger efter anmodning herom.

§ 5. Bestyrelsen og Foreningens ledelse
Stk. 1.
Foreningens ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 7 medlemmer. Medlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. 4 medlemmer vælges i lige årstal og 3 i ulige årstal. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og en sekretær.

Stk. 3.  Der vælges 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant, som alle er på valg hvert år.

Stk. 4. Bestyrelsen leder Foreningen iht. nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 5.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af medlemmerne er til stede. Beslutninger afgøres ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 7.
Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes fravær næstformanden.

Stk. 8.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde med dagsorden udsendes en uge før mødet. Der skrives beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde.

Stk. 9. Tillidsposter til bestyrelser, råd, udvalg og tovholdere for arbejdsgrupper udpeges af bestyrelsen.

Stk.10. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesarbejdet, men har ikke stemmeret.

§ 6. Medlemsmøder, arbejdsgrupper og tovholdere
Stk. 1.
Medlemsmøder afholdes efter behov og varsles skriftligt med en uges varsel.

Stk. 2.
På medlemsmøderne drøftes og koordineres drift, vedligehold, udviklings- og kulturaktiviteter.

Stk. 3.
Arbejdsgrupper dannes og nedlægges af bestyrelsen efter behov. En arbejdsgruppe består af en tovholder og et eller flere medlemmer afhængig af opgavens karakter.

Stk. 4.
Tovholderne skal sørge for at arbejdsopgaverne løses. Bestyrelsen beslutter alle indkøb og kan delegere indkøbsdisponering til tovholderne.

§ 7. Forsikrings- og ansvarsforhold
Stk. 1.
Foreningens fysiske aktiver skal til enhver tid, i det omfang det er muligt og økonomisk fornuftigt, være forsikret i et anerkendt forsikringsselskab med dækninger, som svarer til Foreningens behov.

Stk. 2.
Medlemmerne har pligt til at tage vare på egen sikkerhed og forsikringsforhold i forbindelse med Foreningens aktiviteter og forventes at bidrage til et godt arbejdsmiljø og et højt sikkerhedsniveau. Medlemmerne opfordres ved indmeldelse til at tegne en fritidsulykkesforsikring.

§ 8. Regnskab og revision
Stk. 1.
Foreningens økonomiske midler skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2.
Regnskabsåret er 1. januar – 31.december.

Stk. 3.
Revisorpåtegnet regnskab skal foreligge senest 8 dage før og godkendes på generalforsamlingen.

§ 9. Tegningsregler og hæftelse
Stk. 1.
Foreningen tegnes ved bestyrelsens formand og et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af aktiver tegnes Foreningen af hele bestyrelsen.

Stk. 3. Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser overfor Foreningen udover kontingentet.

§ 10. Vedtægtsændringer og opløsning
Stk. 1.
Vedtægtsændringer, opløsning af foreningen eller overdragelse af foreningens aktiver og aktiviteter sker på generalforsamlingen.

Stk. 2.
Ændring af vedtægter eller opløsning af foreningen samt overdragelse af aktiver og aktiviteter kan gennemføres, hvis 2/3 af dens medlemmer stemmer for det på en generalforsamling.

Opnås der ikke stemmeflertal, kan forslaget, som eneste punkt på dagsordenen, ved en ekstraordinær generalforsamling vedtages ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte.

Stk. 3.
Eventuelt overskud, formue eller materiel og udstyr overdrages ved opløsning af foreningen til foreninger med lignende almennyttige formål i Syddjurs Kommune.

Vedtægterne er oprindelig vedtaget på Foreningens stiftende møde den 19. december 2011, senere ændret på den ordinære generalforsamling den 1. april 2016, på den ordinære generalforsamling den 2. marts 2024 og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling den 10. april 2024.