REFERAT

Generalforsamling 2020, afholdt lørdag den 7. marts 2020 kl. 10.00 i ”Aktivitetshuset”, Nørre Allé 4, 8400 Ebeltoft.

Generalforsamlingen samlede 29 deltagere, hvoraf 5 var medlemmers ledsagere, Endvidere deltog Hardy Jensen fra Havhøst som observatør og indlægsholder på det efterfølgende medlemsmøde. Fra bestyrelsen deltog Thorkild Hansen, Calle Petersen, Søren Høg, Hans-Jørgen Dybdahl Andersen og Erling Engelhardt; som suppleant deltog Bjarne Winther Hansen. Søren Østergaard, Knud Brodersen og Per Andersen var forhindret.

Formanden, Thorkild Hansen bød velkommen og bestyrelsen præsenterede sig. Herefter rede- gjorde han for mødets program med efterfølgende medlemsmøde, hvor tovholdere på forskellige områder giver indlæg.

1. Valg af dirigent og referent.
På bestyrelsens forslag blev Ellen Nielsen valgt som dirigent og Erling Engelhardt som referent.

2. Bestyrelsens årsberetning.
Thorkild Hansen fremlagde beretningen.
http://www.havhaven-ebeltoft.dk/beretning---2020

Under formandens beretning blev vejrligets luner fremhævet. I det forløbne år har særligt vindforholdene være en udfordring for aktiviteter i havhaven. Afmærkningerne er nu på plads og i orden, ligesom der er styr og overblik på de udlagte hovedliner. Arbejdet kræver til stadighed mange hænder.

Under årets gang blev Calle initiativ til mandagsmøderne fremhævet, disse møder har oftest mønstret 10 – 12 medlemmer, og heriblandt dannes arbejdsgrupper til det løbende arbejde i Havhaven til vands og til lands.

Muslingerne trives godt, så der høstes og bringes muslinger hjem i de udhængte kurve til øvrige medlemmer. I maj blev der gennemført en østerssafari til Vadehavet, desværre med en del afbud, men turen var vellykket og med stort udbytte.

Vores egen østersudsætning med indkøbt yngel fra Skaldyrcentret i Nykøbing Mors er desværre gået tabt, men en lille test-pose med en halv snes små østes, som Hans-Jørgen har udsat i havnen viser, at der er pæn tilvækst, så betingelserne for at dyrke østers i Vigen er til stede.

Der har været afholdt 3 fællesspisninger, to i FMF og én på Grobund med rundvisning, alle med stor tilslutning. Der har været afholdt Havhave-dage, kombinerede arbejds- og hyggedage.

Havbund har foreløbig opgivet selv at pode tangliner, så de har ikke udsat noget i Havhaven. Forsøgsprojektet Tang.nu, der er finansieret af Veluxfonden, har til formål at undersøge mulighederne for kommerciel udnyttelse af tang bl.a. til dyrefoder. Vi deltager på 3. år med ud- sætning af podede tangliner, som løbende tilses og vækst mv. indrapporteres. Sukkertangen trives særdeles godt i Vigen.

Havhøst er paraplyorganisationen for havhaver i Danmark, netværkskoordinatoren Hardy Jensen var til stede ved generalforsamlingen, han fortalte under medlemsmødet om, hvad der rører sig på området. Som en del af Havhøst er vi til sommer vært for et landsdækkende møde i organisationen.

I 2019 fik vi forlænget vores tilladelse til tangdyrkning, og vi havde kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen, som var ude at tilse vores anlæg og muslinger, alt blev fundet i orden.

Calle har i de forgangne år foreslået, at organiseringen og ansvarsfordelingen blev efterset. Dette er nu sket med tovholdere på forskellige ansvarsområder – disse fremgår af hjemmesiden og omtales yderligere på medlemsmødet.

Samme hjemmeside er opdateret, og der arbejdes med et nyt design. På hjemmesiden kan man orientere sig om plan for aktiviteter i 2020.

Havhaven giver foruden arbejdsglæden, det sociale samvær og aktivt friluftsliv også lækkerier til gryderne.

Drømmen om folkerev og oplevelsesplatform holdes i live, om end arbejdet hermed ligger lidt i dvale.

Havhaven og de øvrige brugere har med kommunen forlænget lejeaftalen for FMF, Fiskeri- havnens Maritime Foreningshus, frem til medio 2022. Der er forbedringer i bygningen på tegnebrættet.

Havhøst, repræsenteret ved Hardy Jensen, er blevet til en bevægelse – havhavekonceptet rulles ud. Vi er i en afklaringsproces omkring et projekt med en dyrkningsplatform ”Bølge- mark” i træskibshavnen.

Formanden takkede til slut bestyrelsen for engagementet, som lægges i arbejdet med Havhaven. På det efterfølgende medlemsmøde præsenteres planer for 2020.

Beretningen blev modtaget med bifald og godkendt af generalforsamlingen.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget.
Årsregnskabet for 2019 blev fremlagt med kommentarer til hovedposterne af kassereren Erling Engelhardt.

Foreningens indestående i Nordea udgjorde pr. 31/12 2019 kr. 177.039,90 heraf er kr. 150.000,00 på den bundne sikringskonto (oprydning hvis/når foreningen ophører med sit virke). Altså kr. 27.039,90 til rådighed til foreningens arbejde.

Regnskabet er gennemgået af foreningens revisor, Keld Hansen, som har godkendt regnskabet uden bemærkninger. Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet.

Bestyrelsens forslag til budget 2020 blev kommenteret af Erling Engelhardt.

4. Fastsættelse af kontingent.
Som det fremgik af budgettet for 2020 er kontingentet foreslået uændret kr. 500,00 for medlemmer. Generalforsamlingen godkendte kontingentforslaget. Der udsendes opkrævning med betalingsfrist fastsat til den 31. marts 2020.

5. Indkomne forslag
Ingen forslag er modtaget.

6. Valg af bestyrelsen i henhold til § 6, stk. 1-4.
På valg er: Thorkild Hansen (modtager genvalg) – Thorkild Hansen er valgt.
Erling Engelhardt (modtager genvalg) – Erling Engelhardt er valgt
Søren Østergaard (modtager genvalg) – Søren Østergaard er valgt
Søren Høg (modtager genvalg) – Søren Høg er valgt

Per Andersen (er ikke på valg men overgår fra medlem af bestyrelsen til fremover at fungere som kommitteret til bestyrelsen). Bestyrelsen foreslår Bjarne Winther Hansen, som p.t. er suppleant. Bjarne Winther Hansen er valgt

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
Bjarne Winther Hansen (stiller op til valg til bestyrelsen)
Knud Brodersen (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsen foreslår: Ulrik Rasmussen og Anne Kornerup
Ulrik Rasmussen er valgt
Anne Konnerup er valgt

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Keld Hansen, revisor (modtager genvalg) - Keld Hansen valgt.
Ellen Nielsen, revisorsuppleant (modtager genvalg) – Ellen Nielsen valgt

9. Eventuelt.
Intet

Formand Thorkild Hansen byder velkommen til årets generalforsamling.