Foreningen ”Havhaver i Syddjurs Kommune” - Generalforsamling 2015

Afholdt torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Fiskerihavnens Maritime Foreningshus, Vestervej 19, 8400 Ebeltoft.

Generalforsamlingen havde samlet 32 medlemmer og 4 medfølgende gæster.

Fra bestyrelsen deltog Thorkild Hansen, Jens Christensen, Morten Hundahl, Søren Østergaard, Søren Høg, Thomas Kjær Christensen og Erling Engelhardt.
Per Andersen og Lars Hagemann var forhindret og havde meldt afbud.

Thorkild Hansen bød velkommen og fortalte om aftenens program.

Generalforsamling: REFERAT

1. Valg af dirigent og referent.
På bestyrelsens forslag blev Martin Lauritzen valgt som dirigent og Erling Engelhardt som referent.

2. Bestyrelsens/formandens årsberetning.

Thorkild Hansen fremlagde beretningen.
På baggrund af omtalen af diverse artikler i dagblade og tidsskrifter om Havhaven spørger Mette Albrechtsen medl. 54, om disse artikler kan lægges på foreningen hjemmeside, hvilket Søren Høg (webredaktør) svarer bekræftende på – han skal blot have dem tilsendt.

Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget.
Årsregnskabet for 2014 blev fremlagt med kommentarer til hovedposterne af kassereren Erling Engelhardt. Egenkapitalen udgjorde pr. 31/12 2014 kr. 171.614,10, heraf er kr. 150.141,20 på den bundne sikringskonto (oprydning hvis/når foreningen ophører med sit virke). Altså kr. 21.472,90 til rådighed til foreningens arbejde.
Regnskabet er gennemgået med foreningens revisor, Ebbe Troelsen medl. 47, som har godkendt regnskabet uden bemærkninger.
Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet.

Budget 2015. Bestyrelsens forslag til budget blev kommenteret af Erling Engelhardt.

4. Fastsættelse af kontingent.
Som det fremgik af budgettet for 2015 er kontingentet foreslået uændret kr. 500,00 for medlemmer og kr. 100,00 for de 6 støttemedlemmer. Generalforsamlingen godkendte kontingentforslaget. Der udsendes opkrævning snarest.

5. Forslag om vedtægtsændring.

Nuværende ordlyd:
Stk. 1. Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne pr. mail eller post.

Forslag til ændret ordlyd:
Stk. 1. Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne pr. mail eller post.

Dirigenten fremlagde forslaget, som blev vedtaget af generalforsamlingen. Idet en umiddelbar gældende vedtægtsændring kræver 2/3 af medlemmernes stemmer, skal forslaget genfremsættes på generalforsamlingen i 2016, hvor der så blot kræves simpelt flertal blandt de fremmødte.

6. Forslag om indgåelse af partnerskab med Nationalpark Mols Bjerge og Syddjurs Kommune om etablering af stenrev i tilknytning til Havhaven. Se bilag 2. Formanden giver et kort indlæg om revet.

Forslag om partnerskab om etablering af stenrev og oplevelsesplatform. Bestyrelsen har indledt et samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge og Syddjurs Kommune om i partnerskab at etablere et hulrumsrev af betydelig størrelse – op til ca. 2 hektar i tilknytning til Havhaven Ebeltoft Vig.

Den grundlæggende ide: At udvikle et stenrevsmiljø med oplevelsesplatform og aktiviteter i og på havet med lokalt forankret formidling som gør Vigens marine resurser og rekreative værdier synlige og tilgængelige.

Den foreløbige, fælles vision: At revitalisere havmiljøet ved at give et stort, sammenhængende, og helt særligt havbundsområde tilbage til naturen ved at anlægge og udvikle et stenrevsmilø og gøre det tilgængeligt. Dette undersøiske naturområde vil virke som et lokalt kraftcenter for havmiljøet og naturen i Ebeltoft Vig og med mange afledte effekter være til glæde for mennesker og til gavn for havmiljøet.

Forslaget Der er således fortsat tale om at etablere et rev, som fra Foreningens start har liget planerne og været omtalt i årsberetning. Revet bliver nu – hvis det lykkes at få de fornødne tilladelser til at etablere det, og hvis vi kan skaffe finansiering – meget større, og det bygges i partnerskab med

Vigens vand er offentligt tilgængeligt, men vi skal i givet fald acceptere, at der vil foregå formidling i havhavens område og i tilknytning dertil, hvilket må forventes at medføre større aktivitet med flere besøgende i området.

Bestyrelsen beder generalforsamlingen give bestyrelsen fuldt mandat til at arbejde videre med det beskrevne projekt inden for rammerne af ovennævnte beskrivelse af ide og vision samt træffe de nødvendige beslutninger for at realisere projektet.

Formanden Thorkild Hansen motiverede forslaget og henviste til omtalen i den aflagte beretning. Generalforsamlingen giver bestyrelsen ovennævnte mandat til at fortsætte arbejdet med etablering af stenrev.

7. Indkomne forslag
Ingen forslag er modtaget.

8. Valg af bestyrelsen i henhold til § 6, stk. 1-4.

På valg er: Jens Kristensen (modtager genvalg).
Jens Kristensen valgt.
Per Andersen (modtager genvalg).
Per Andersen valgt.
Morten Hundahl (modtager genvalg).
Morten Hundahl valgt.

9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
Thomas Kjær Christensen (modtager genvalg).
Thomas Kjær Christensen valgt

Lars Hagemann (modtager ikke genvalg).
Bestyrelsen indstiller Mette Albrechtsen.
Mette Albrectsen valgt.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Ebbe Troelsen, revisor og Keld Hansen, revisorsuppleant – modtager begge genvalg.
Ebbe Troelsen valgt som revisor og Keld Hansen valgt som revisorsuppleant.

11.Evt.
Intet

Dirigenten Martin Lauritzen afsluttede generalforsamlingen med opfordring til at give en hånd til bestyrelsen for dens engagement.

Efter den vedtægtsbestemte del af generalforsamlingen var følgende punkter på programmet:

Indlæg fra: Thorkild Hansen, idéer og forslag til aktiviteter, hvilket afstedkom indlæg fra tilstedeværende:

René Greil medl. 20 foreslår flydende Sankt Hansaften, en flåde af fartøjer som tager ud og
henter muslinger.

Mette Albrectsen medl. 54 foreslår naturture for indsamling af østers til Krik Vig eller Rømø.

Karen Lise Krabbe medl. 62, foreslår kursus i artsbestemmelse af tang (evt. til efteråret). Arbejde med mad fra havet i og ved Havhavens faciliteter på havnen, FMF og Havhaveskuret.

Opskrifter med muslinger og tang på Havhavens hjemmeside.

Visualisering af Havhavens placering og udstyr på pladsen i Vigen.

Bestyrelsen drøfter forslag og medlemsønskerne på førstkommende bestyrelsesmøde og beslutter, hvad der iværksættes.

Calle Petersen, tovholder for sejladsgruppen – bådstatus, faste sejldage, pasning af fælleshaven, booking af båd. Calle redegjorde for mulighederne for sejladser med vore både og der henvises til den løbende information på Havhavens hjemmeside.

Mette Albrechtsen, indlæg om ”iværksætteri” med kommerciel produktion af tang og tangprodukter. Mette fortalte om sit iværksætter-projekt, Dansk Økologisk Tang nu Organic Seaweed. Udgangspunktet er at fremstille tabletter med indhold af tang fra Havhaven. Mette har arbejdet sammen med Jørn Carstensen medl. 9 om indsamling af tang bl. a. ved Fornæs.  Jørn Carstensen står bag forhandling af Lokal Tang i pulverform. Kaj Tipsmark, tidligere apoteker i Ebeltoft har hjulpet Mette med forsøg med apotekets pillemaskine. I øjeblikket gøres forsøg med fremdyrkning af tangtyper i tanke på Færgegården.

Tanggruppen og andre tanginteresserede medlemmer blev opfordret til at deltage i forsøgene ved at henvende sig til Mette.

Endemålet er at fremstille økologiske tangprodukter og brande dem som økologiske fødevarer fra Havhaven.

Bestyrelsen i Havhaven har efterfølgende konstitueret sig uændret med Thorkild Hansen som formand, Jens Kristensen som næstformand og Erling Engelhardt som kasserer.

Erling Engelhardt
R
eferent

  

Referenten