Foreningen ”Havhaver i Syddjurs Kommune” - Generalforsamling 2014


Afholdt onsdag den 4. april 2014 kl. 19.00 i Aktivitetshuset , Festpladsen, Nørre Allé 4, 8400 Ebeltoft.


Ca. 65 personer deltog, heraf 44 medlemmer med stemmeret. Fra bestyrelsen deltog Thorkild Hansen, Jens Christensen, Morten Hundahl, Sonnich Jensen.
Per Andersen, Jakob Vinkler og Lars Hagemann var forhindret og havde meldt afbud.

Thorkild Hansen bød velkommen og fortalte om aftenens program.
Fællesang, ”Den blå anemone”, akkompagnement af Lisa Kock Nielsen (medlem nr. 70).


Generalforsamling: REFERAT

1. Valg af dirigent og referent
På bestyrelsens forslag blev Martin Lauritzen valgt som dirigent, Thorkild Hansen som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægtens
bestemmelser.

2. Bestyrelsens/formandens årsberetning
Thorkild Hansen fremlagde årsberetningen. Karen Just (medlem nr. 38) spurgte, hvorfor
bestyrelsen havde stoppet for tilgang af støttemedlemmer. Formanden oplyste, at beslutningen begrundes med, at støttemedlemskab ikke er forankret i vedtægten samt det faktum, at Foreningen har let ved at tiltrække medlemmer med fuldt medlemskab og ret til at få egen havhave til glæde for både Foreningen og medlemmerne. Formanden lovede, at bestyrelsen vil genoverveje muligheden for støttemedlemskab.
Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og forelæggelse af næste års budget
Årsregnskab 2013. Thorkild Hansen indledte med at orientere om, at han havde varetaget opgaven som kasserer i stedet for Per Andersen. Bestyrelsen havde accepteret, at Thorkild Hansen både var formand og kasserer, selvom det ikke lever op til vedtægtens bestemmelser, og besluttet at årsregnskabet skulle revideres af Revisionsgruppen, Ebeltoft. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Hovedposterne blev kommenteret. Egenkapitalen udgjorde pr. 31.12.2013 kr. 248.114, heraf bundet på sikringskonto kr. 150.111. Fri egenkapital kr. 98.003. Årsregnskabet godkendt.

Budget 2014. Thorkild Hansen kommenterede de overordnede poster i driftsbudget og anlægsbudget. Der er afsat kr. 10.000 til dykkerassistance til neddykning/forårsklargøring af anlægget mhp. at reducere risiko for haveri pga. storm og is. Arbejdet udføres af Jens Christensen. Bestyrelsen vurderer, at Jens’ pris for opgaven er lavere end priser, der kan opnås på markedet. Bestyrelsen ser det som et stort plus for Foreningens, at Jens vil udføre arbejdet.
Driftsbudgettet balancerer ved 86 medlemmer og 8 støttemedlemmer. Driftsbudget vedtaget.
Anlægsbudgettet indebærer investeringer på kr. 95.000. Dels reetablering og færdigudbygning af havhaveanlægget, herunder indkøb af muslinger og østers, og dels indkøb af en foreningsbåd. 
Formanden forklarede, at båden er indkøbt før budgettet er forelagt og godkendt af
generalforsamlingen. Baggrunden er, at vi havde behov og mulighed for at købe båden den 4. februar 2014. Jørgen Petersen (medlem nr. 10) spurgte ind til håndtering af købsbeslutningen. Formanden oplyste, at køb af båden blev forelagt bestyrelsen. Den samlede bestyrelse gik ind for købet, selvom budgettet ikke var besluttet af generalforsamlingen.

Fremlæggelse af 
anlægsbudgettet besvarede tidligere rejste spørgsmål fra medlemmer, om der er midler til reetablering af anlægget, hvilket der er. Budget 2014 disponerer stort set over hele den frie egenkapital. Anlægsbudgettet vedtaget.

4. Fastsættelse af kontingent
Af budgettet fremgår, at kontingentet foreslås uændret kr. 500 årligt for medlemmer og kr. 100 for støttemedlemmer. Forslag vedtaget. Opkrævning udsendes snarest.

5. Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.

6. Valg af bestyrelsen i henhold til § 6, stk. 1-4.
På valg er: Thorkild Hansen (modtager genvalg) - Valgt
Sonnich Jensen (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen indstiller Erling Engelhardt.
Erling Engelhardt valgt.
Jakob Vinkler (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen indstiller Søren Østergaard.
Søren Østergaard valgt.
Lars Hagemann (modtager genvalg som suppleant). Bestyrelsen indstiller Søren Høg.
Søren Høg valgt.

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Jens Olsen (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen indstiller Lars Hagemann
Lars Hagemann valgt.
Peter Olsen (modtager ikke genvalg). Bestyrelsen indstiller Thomas Kjær Christensen
Thomas Kjær Christensen valgt.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
P.t. ingen valgt, revision er foretaget af Revisionsgruppen, Ebeltoft.
Bestyrelsen indstiller Ebbe Troelsen som revisor og Keld Hansen som suppleant.
Ebbe Troelsen valgt som revisor. Keld Hansen valgt som revisorsuppleant.

9. Evt.
Mette Albrechtsen orienterede om, at hun og en række personer i Aarhus har taget initiativ til at etablere Havhaven Aarhus Ø, herunder at ansøgning til Nordea Fonden er under udarbejdelse.
Mette spurgte, om Foreningen Havhaver i Syddjurs Kommune evt. vil være behjælpelig.
Formanden svarede, at det vil vi naturligvis gerne. Det ligger i vores vedtægter og vi hilser
ethvert nyt havhave-initiativ velkomment. Formanden rådede dog Havhaven Aarhus Ø til
sideløbende at rette henvendelse til Orbicon og få professionel hjælp til indhentning af tilladelser – samt at huske at tage højde for denne – efter hans opfattelse – helt nødvendige investering i budgetter og ansøgning om fondsmidler.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og rettede en tak til Thorkild Hansen og bestyrelsen for den store indsats der er ydet.

Ebeltoft den 4. april 2014
Thorkild Hansen, referent Martin Lauritsen, dirigent
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Efter afslutning af generalforsamlingens vedtægtsbestemte del var der præsentation af og orientering fra arbejdsgrupperne:

Sejlads/lokale, Tang, Muslinger samt Østers/hummer
Hver af grupperne præsenterede sine medlemmer og tovholderne gav en kort orientering om ideer og forslag, som er under overvejelse og videre formidling til bestyrelsen.
Sejlads/lokalegruppen ved Jens Christensen og Thorkild Hansen fortalte om de tre bådpladser, de tre foreningsbåde, vedligeholdelse af både og skur/landfaciliteter, regler for brug af foreningsbåde samt logistik. Planlægningssystemet til booking af foreningsbåde blev gennemgået meget overordnet. Alle nødvendige oplysninger vil blive lagt på hjemmesiden snarest.
Der fremkom forslag fra Kristian Herget (medlem nr. 44) om kurser for medlemmerne mhp.
speedbådscertifikat, hvilket er sammenfaldende med bestyrelsens overvejelser.

Tanggruppen ved tovholder Ellen Nielsen (medlem nr. 22) gav et bud på, hvad de arbejder med og oplyste med et glimt i øjet, at de har haft et medlem, Bo Allermann (medlem nr. 52 i Japan for at købe tang til aftens traktement – og det var rigtigt nok. Man har aftalt med biolog og forsker ved Algecentret i Grenå, Lone Mouritsen (støttemedlem nr. 2), at hun kommer og holder et foredrag om tang i forbindelse med et nærmere aftalt arrangement.

Muslingegruppen ved tovholder Erling Engelhardt (medlem nr. 8) fremlagde gruppens tanker og oplyste, at der er plads til et par deltagere mere i gruppen. Der er flere initiativer undervejs, og man er meget opsat på at dele viden med alle medlemmer.

Østers/hummergruppen ved tovholder Mette Albrechtsen orienterede om en dejlig østerssafari til Vadehavet, hvor gruppens medlemmer har indsamlet flere hundrede østers til servering i aften. Der er flere tiltag undervejs ”mens vi venter” på egne østers, bl.a. en østerssafari for alle til efteråret og et kulturhistorisk foredrag af Museum Østjylland om stenalderfolkenes levevis/østersspisning samt praktisk demonstration af grill af østers a la stenalderen. Keld Hansen (medlem nr. 32) er også medlem af Ebetoft Amatørfiskerforening. Keld har med Amatørfiskernes udstyr sørget for holde de østers vi indsamlede i Vadehavet friske til i aften. Keld foreslår at indlede et samarbejde med Amatørfiskerne om at lave opdræt udklækning af egen østersyngel frem for at købe dem fra Limfjorden. En ide, som bestyrelsen vil overveje at arbejde videre med.

Orientering om plan for reetablering og færdigmontering af Havhaven ved Jens Christensen.
Jens fortalte kort om, at han har foretaget de nødvendige indkøb og gerne vil involvere flere
medlemmer i visse arbejdsopgaver. Han har planlagt en ”arbejdsdag” fredag den 11. april. Der
udsendes senere mail til alle herom. Der etableres to nye hovedliner samt en kortere hovedline kun til ophængning af lanternenet til østers.

Mødet blev afsluttet med en sang: ”Nu går våren gennem Nyhavn…” og så var der marine
godbidder. Der blev ”smagt”, hygget og snakket. Alt i alt en rigtig dejlig afrunding på Foreningens generalforsamling 2014.
En kæmpe stor tak fra bestyrelsen til alle som deltog og ikke mindst til arbejdsgrupperne som
kræsede op med tangboller, tangdressinger, ægte japanske tangsnacks, masser af friske østers og smagfulde dressinger, bloody Mary med frisk østers og ikke mindst et hav af kæmpe muslinger kogt i lækker æble/løg-lage.

Thorkild Hansen, formand og referent