Ebeltoft den 13. februar 2020


Indbydelse til generalforsamling – og medlemsmøde
Lørdag den 7. marts 2020 kl. 1000 i Aktivitetshuset, Nørre Allé 4, 8400 Ebeltoft

Bestyrelsen indkalder hermed Foreningens medlemmer til ordinær generalforsamling, som jfr. vedtægterne skal afholdes hvert år inden udgangen af april og indkaldes pr. mail eller brev med mindst 2 ugers varsel. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes. Medlemmer uden kontingentrestance har stemmeret.

 DAGSORDEN

 1. Velkomst og valg af dirigent v. Thorkild Hansen.
  Bestyrelsen foreslår Ellen Nielsen som dirigent og Erling Engelhardt som referent.
 1. Bestyrelsens årsberetning v. Thorkild Hansen
 1. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab, forelæggelse
  af næste års budget v. Erling Engelhardt

   
 2. Fastsættelse af kontingent
   
 3. Indkomne forslag
 1. Valg til bestyrelsen i henhold til § 6, stk. 1-4. På valg er:

           Thorkild Hansen (modtager genevalg)
           Erling Engelhardt (modtager genvalg)
​           Søren Høg (modtager genvalg)
           Søren Østergaard (modtager genvalg)

           Per Andersen ((er ikke på valg men overgår fra medlem af bestyrelsen til fremover
           at fungere som kommitteret til bestyrelsen).

           Bestyrelsen foreslår Bjarne Winther Hansen, som pt. er suppleant)

           Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
           Bjarne Winther Hansen (stiller op til valg til bestyrelsen)
           Knud Brodersen (modtager ikke genvalg)
           Bestyrelsen foreslår: Ulrik Rasmussen og Anne Kornerup

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant:
  Keld Hansen, revisor (modtager genvalg)

  Ellen Nielsen, revisorsuppleant (modtager genvalg)
 1. Eventuelt.

Generalforsamlingen er for medlemmer – Jeres ”fælle” er også velkommen til at deltage. Forventet afslutning ca. kl. 1045. Herefter en kort pause, hvor bestyrelsen holder konstituerende møde.

MEDLEMSMØDE

Kl. 11.00 til ca. 12.30: Medlemsmøde om årets aktiviteter. Vi slutter af med et lille traktement.

Tilmelding, af hensyn til indkøb, senest 02.03.2020 til: toa@email.dk– husk at oplyse om du har en ”fælle”, som deltager.

De bedste hilsner

Thorkild Hansen
Formand